www.tuomari.infowww.tuomari.info>>
Kirjoituksia ja artikkeleja>
Kivun, säryn ja kärsimyksen korvaaminen rikovahinkona

Sähköpostia Mäkilälle
Lakiasiaintoimisto Mäkilä Hannu Ky
Varatuomari Hannu Mäkilä
Mariankatu 12 C, 15100 LAHTI
03 7526396 040 5816654

Hakuasanat: rikosvahinko, pahoinpitely, kipu ja särky, kärsimys, vahingonkorvaus, vahingonkorvauslaki

Kivun, säryn ja kärsimyksen korvaaminen rikosvahinkona

1. Rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta vahingonkorvauslain mukaan, säädöstausta

Vahingonkorvauslaissa säädetään rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 pykälän mukaan sille, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai muu henkilövahinko, on oikeus saada korvaus sairaanhoitokustannuksista, muista vahingosta aiheutuneista kuluista, tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kivusta ja särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta.

Vuonna 1999 säädetyn muutoksen mukaan 5 luvun 4 a pykälän mukaan surmansa  saaneen vanhemmilla,  lapsilla ja aviopuolisolla sekä muulla näihin rinnastettavilla surmansa saaneelle erityisen läheisillä henkilöillä on oikeus saada korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta ja korvauksen tuomitseminen harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet.

Lain 6 pykälän mukaan henkilövahinkoa koskevia säännöksiä on sovellettava myös sen kärsimyksen korvaamiseen, jonka on aiheuttanut vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistunut taikka muu sen kaltainen rikos.

Jäljempänä tarkastellaan kivun, säryn ja kärsimyksen korvaamista.

 

2. Oikeuskäytäntö, vahingonkorvausten suuruus kivun ja säryn korvaamisessa

Kivun ja säryn korvausmäärien arvioinnissa on oikeuskäytännössä käytetty liikennevahinkolautakunnan asteikkoja kivun ja säryn korvaamisesta liikennevahingoissa. Vammat jaetaan eri luokkiin.

 

A Vähäiset vammat EI KORVAUSTA

Ihonaarmu, kolausvamma, mustelma tai nyrjähdys,  paranevat 1-2 viikossa,  ei sairaalahoitoa,  enintään 2 viikon työkyvyttömyyden, ei korvausta suoriteta.

 

B Vaikeata vähäisemmät vammat

B 1 Lievät vammat 200-1000 euroa

Ei elvytys- tai tehohoitoa, leikkauksia, sairaalahoitoa noin viikko, enintään 2 kk työkyvyttömyys, vähäisestä invaliditeetistä ei haittaa.

B 2 Lievää vaikeammat vammat 1000-2800 euroa

Voivat vaatia verenkierron elvytystä, ei tehohoitoa,  komplikaatioita eikä rekonstruktiivisia leikkauksia, sairaalahoitoa noin 1-3 viikkoa, 3-7 kk työkyvyttömyys, invaliditeetistä vähäistä haittaa

 

C Vaikeat vammat

C 1 Vaikeat vammat 2800-7000 euroa

Hengityksen ja verenkierron elvytystä, teho-osastohoitoa, hengityskonehoitoa tai henkitorven avannehoitoa, hoito vaatii sairaalahoitoa pidentäviä hoitotoimia, raajavammoissa vaativia kirurgisia toimia, jälkihoidossa rekonstrutiivisia leikkauksia, 3-8 viikkoa sairaalassa, yli 8 kk työkyvyttömyys, invaliditeetistä pysyvää haittaa.

C 2 Hyvin vaikeat vammat 7000-16000 euroa

Pitkäaikaista hengityksen ja verenkierron elvytystä,  pitkäaikaista hengityskonehoitoa, vaikeita komplikaatioita, laajoja kirurgisia toimenpiteitä, sairaalahoitoa yl 8 viikkoa, yhden vuoden työkyvyttömyys, invaliditeetistä suurta haittaa

C 3 Poikkeuksellisen vaikeat vammat 16000 euroa->

Poikkeuksellisen vaikeita komplikaatioita, poikkeuksellisen laajoja ja lukuisia leikkauksia, hyvin pitkäaikaista sairaalahoitoa tai pysyvä laitoshoito, invaliditeetti jää pysyväksi, vaikeaksi ja täydelliseksi, vahingoittunut vammojen seurauksena pysyvästi avuton.

Edellä mainitut euromäärät ovat vakuutusmatemaattisia tuloksia liikennevakuutuksen maksukertymien perusteella. Niiden käyttäminen on vakiintunut oikeuskäytännössä, koska mistään muualtakaan ei saada johtoa kivun pääomittamiselle.

3. Kärsimyksen korvaaminen

Alioikeuskäytännössä surmansa saaneen omaisille tuomitut korvaukset kärsimyksestä vaihtelevat 20.000-100.000 markkaan.

Vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistunut taikka muu sen kaltainen rikos on oikeuttanut korvaukseen mm seuraavissa päätöksissä

KKO:1997:82

Vastaaja tuomittiin törkeästä petoksesta, johon syyllistyessään hän oli lievää väkivaltaa ja väkivallan uhkaa käyttäen pakottanut asianomistajan allekirjoittamaan myytäväksi tarkoitetun auton rekisteriotteen ilmoitusosan ja lyömään siihen myyjäliikkeen leiman. Vastaaja velvoitettiin suorittamaan asianomistajalle korvausta henkisestä kärsimyksestä, jota pakottaminen oli hänelle aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, että pakottamista ei luettu vastaajan syyksi erillisenä rikoksena. (Ään.)

KKO:1999:108

Perätöntä ilmiantoa pidettiin vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna henkilöön kohdistuvana rikoksena, jonka johdosta oli oikeus saada korvausta henkisestä kärsimyksestä.

Toisessa KKO ratkaisussa todetaan, että vaikka   A oli tahallaan surmannut B:n kaksi koiraa, tästä ei ollut näytetty aiheutuneen B:lle sellaista henkilövahinkoa, jonka perusteella hänellä olisi oikeus saada vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n nojalla korvausta henkisestä kärsimyksestä

Mielenkiintoinen on hovioikeuken ratkaisu törkeän pahoinpitleyn osalta:

Vaasan HO
Antopäivä: 02.08.2001
Diaarinumero: D:R00/650

A tuomittiin rangaistukseen törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, koska hän oli tahallaan pahoinpitelytarkoituksessa ohjannut kuljettamansa henkilöauton kohti pysähdyksissä olleen henkilöauton keulaa, missä autossa B oli istunut kuljettajan paikalla.

A:n syyksi luettuun rikokseen oli liittynyt sen laatuista uhkaamista, että sitä oli pidettävä vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitetun vapauteen kohdistuvan rikoksen kaltaisena rikoksena. B:llä oli siten oikeus saada A:lta korvaus tämän syyksi luetun rikoksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä.

KKO on antanut kärsimyksen korvaamisesta ennakkoratkaisun 

===

KKO:2003:76Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Kipu ja särky - Henkinen kärsimys

Antopäivä 27.8.2003

Törkeästä pahoinpitelystä oli aiheutunut uhrille muun muassa aivovamma ja vaikea traumaperäinen stressireaktio. Kysymys kivun ja säryn, kipuun ja särkyyn rinnastettavan kärsimyksen sekä henkisen kärsimyksen korvaamisesta. 

===

Asianomistaja sai korvausta kivusta ja särystä  ja siihen rinnastettavasta kärsimyksestä 14.000 euroa ja henkisestä kärsimyksestä 500 euroa.

Alioikeus oli tuominnut kivusta ja särystä 20.000 markkaa.

===

KKO:2004:3 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Henkinen kärsimys
A oli tappanut B:n, jolla oli viiden kuukauden ikäinen lapsi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei isän kuolemantapauksesta lapsen tunneperäiselle tai henkiselle kehitykselle mahdollisesti aiheutuvia haitallisia seurauksia voitu pitää vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:ssä tarkoitettuna korvattavana kärsimyksenä. Korvausvelvollisuutta ei voitu perustaa myöskään siihen, että tieto isän väkivaltaisesta kuolemasta tulisi myöhemmin mahdollisesti aiheuttamaan lapselle kärsimystä.

VahL 5 luku 4 a § 1 mom

===

 

KKO:2004:48 Vahingonkorvaus - Korvattava vahinko - Henkinen kärsimys

Henkilöauto oli törmännyt jalankulkijaan, joka sai surmansa. Auton kuljettaja oli tuomittu törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein jalankulkijan 12-vuotiaalla pojalla katsottiin olevan oikeus saada korvausta isänsä kuoleman aiheuttamasta kärsimyksestä vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:n nojalla, vaikka syyte törkeästä kuolemantuottamuksesta oli hylätty. (Ään.)

VahL 5 luku 4 a § 1 mom

 

4. Rikosvahinkolain mukainen valtion vastuu kivusta ja särystä

Rikoksella aiheutettu vahinko korvataan valtion varoista rikosvahinkolain mukaisesti. Korvauksen saaminen edellyttää tuomioistuimen päätöstä asiassa tai tuloksetonta esitutkintaa. Tuomiostuimen tuomitsemat korvausmäärät eivät sido valtiokonttonttoria.

Henkilövahingon kärsineelle samasta vahinkotapahtumasta suoritettava kertakorvaus ei voi olla  47 934 euroa suurempi.

Surmansa saaneen läheiselle suoritetaan korvausta kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä vahingonkorvauslain säädetyin edellytyksin. Korvaus kuolemantapauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on enintäänolla 3 364 euroa.

 

5. Korvausten määristä

Kivun, säryn ja kärsimyksen  korvauksen määrien arviointi on harkintaa ja se arvioidaan tapauskohtaisesti. Korvausten määriä voidaan pitää yleisesti ottaen  alhaisina. On mielenkiintoista nähdä onko  pahoinpitely rikoksien ankarammalla rangaistavuusasteikolla myös vaikutusta nyt puheena olevien korvasten määrien suuruuteen.

 

Linkkejä aiheesta

Liikennevahinkolautakunan suositus

Rikosvahingon korvaushakemus

Euroopan Yhteisöjen komission vihreä kirja, Rikoksen uhrille maksettavat korvaukset

Lahdessa 3.1.2007

HM

Palaute kirjoituksesta


Päivitetty 3.1.2007

logo2.gif (2068 bytes)

lteksti.gif (2403 bytes)

www.tuomari.infowww.tuomari.info>>
Kirjoituksia ja artikkeleja>
Kivun, säryn ja kärsimyksen korvaaminen rikovahinkona