Manta's own page

Avocation Aurora Borealis FIN28757/03, blue&tan bitch, *11.05.2003, eyes: Ok, knees: 0/0
Owner: Maisa Valkeamäki