OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 3/2001

Hallituksen kokous

 

Aika: 03.09.2001 klo 15.00 - 16.30

Paikka: Pellon lukio / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Lassila-Rova, Leena (sihteeri)

Husso, Immo (pääluottamusmies)

Hanhirova, Kirsti

Sieppi, Maritta

Wikström Ahti

 

 

                    1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Maritta Sieppi ja Ahti Wikström.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5§ Uudet jäsenet

Anomuksen jättäneet Pia Jolma ja Tuula-Riitta Niva hyväksyttiin Pellon py:n jäseniksi, Pia Jolma 1.8.2001 ja Tuula-Riitta Niva 13.8.2001 lukien.

6§ Hallituksen uuden jäsenen valinta Markus Romakkaniemen tilalle

Sääntöjen mukaan yleiskokous valitsee hallituksen jäsenet, joten Markus Romakkaniemen muutettua Ouluun hänen varahenkilönsä Sirpa Saukkoriipi täyttää paikan syyskokoukseen asti, joka sitten valitsee varsinaisen jäsenen Markus Romakkaniemen tilalle.

7§ Pellon työttömät ry:n avustusanomus

Pellon työttömät ry on anonut matka-avustusta Helsinkiin suunnatulle mielenosoitusmarssille. Koska työttömien suunnittelema matka ei ole toteutunut, anomuskaan ei ole enää ajankohtainen. Päätettiin, että vastaavissa tapauksissa hallitus kokoontuu päättämään avustusten myöntämisestä ja hylkäämisestä.

8§ Opettajajäsenen nimeäminen vapaaehtoisiin neuvonpitoryhmiin

(Liite 1: sivistyslautakunnan kirje)

Päätettiin, että tiedustellaan tarkemmin ehdotuksen taustaa, koska yhdistyksen aikaisempaa ehdotusta ei ole hyväksytty.

                     9§ Pello 2005 –ohjelma (liite2)

Kokous tutustui sivistystoimen päävastuualue –tekstiosaan. Huomioitiin koulutus-osuus ja todettiin, että joka koululla pitäisi olla koulutussuunnitelma ja että koulutukseen varatuja rahoja tulisi saada käyttää joustavammin.

                    10§ Lausunto koskien peruskoulun vastaavan esimiehen laatimaa koulujen yhdistämissuunnitelmaa (liite3)

Kokous tutustui esitykseen, luettiin myös kouluilta tulleet kommentit (Saukkoriivin koulu ja Jarhoisen koulu). Päätettiin kirjoittaa lausunto, jossa todetaan 1) Sirkkakosken koulun osalta, ettei koulun lakkauttaminen kesken kouluvuoden ole järkevää sekä 2) yleensä ottaen 1-opettajaiset koulut eivät ole hyvä ratkaisu. Irtisanomisia tulisi välttää.

(Kirsti Hanhirova poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen.)

                    11§ OAJ:n kirjeet

Puheenjohtaja luki yhdistystiedotteen 4/2001.

                    12§ Leenan ja Astan terveiset Kemin kurssilta 1.9.2001

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat TOKKA-aluekoulutustiimin järjestämään koulutukseen 1.9. He kertoivat lyhyesti kurssin annista.

                      13§ Syksyn matkat

- Jaakko Ryhäsen konserttiin ei ollut (tarpeeksi) lähtijöitä.

- Hetta - Pallas –patikkaretkelle on ilmoittautunut 7 lähtijää. Päätettiin, että yhdistys maksaa  kyytin (n.1200 mk).

                     14§ Muut asiat

- Ulkomaan matkan nykytila

Sihteeri on ottanut selvää eri matkojen hintahaarukasta. Päätettiin, että syyskokous saa käsitellä asian (mm. matkakohde, ajankohta, yhdistyksen osuus kustannuksista). Matkan järjestelyjä varten perustetaan matkatoimikunta.

- Syyskokous päätettiin pitää Osuuspankilla tiistaina 25.9. klo 18.30 edellyttäen,että ajankohta sopii pankille.

                    15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

 

Kokouksen puolesta:

 

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja         Leena Lassila-Rova, sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

 

___________________________ __________________________

Maritta Sieppi                                  Ahti Wikström

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 4/2001

Hallituksen kokous

 

Aika: 19.09.2001 klo 15.17 - 16.50

Paikka: Pellon lukio / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Lassila-Rova, Leena (sihteeri)

Hanhirova, Kirsti (saapui klo 15..35)

Sieppi, Maritta

Saukkoriipi, Sirpa

Wikström, Ahti

 

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.17.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Sirpa Saukkoriipi ja Ahti Wikström.

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

5§ PLM Immo Husson terveiset

VESO-päivään osallistumisessa oli ongelmia 8.9.2001, minkä vuoksi perusopetuksen päällikkö on ottanut yhteyttä plm:en. Asia laitetaan jäsentiedotteeseen.

 

6§ Työsuojelutoimikunnan jäsenen valinta

Työsuejelupäällikkö Ari Risto ehdottaa sopuvaalia. Hallitus pitää tätä hyvänä ratkaisuna ja ehdottaa nykyistä , Irene Koivumaata, AKAVA:n työsuojeluvaltuutetuksi. Laitetaan jäsentiedotteeseen.

 

7§ Sivistystoimen yhteistyöryhmän perustaminen

Osastopäällikkö Ritva Nevalainen katsoi paremmaksi henkilöiden nimeämisen. Hallitus ehdottaa jäsenkirjeessään, että valitaan Pellon yläasteelta kaksi opettajaa, Pellon koululta kaksi opettajaa ja eri tienvarsilta (Lempeä+Jarhoinen, Saukkoriipi+Ruuhijärvi, Lankojärvi+Sirkkakoski ja Turtola+Juoksenki) yksi opettaja kustakin. Asia otetan esille myös syyskokouksessa edustajien kartoittamiseksi.

 

8§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2002

Hallitus laati toimintasuunnitelman vuodelle 2002 liitteen 1 mukaisesti.

 

9§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja kulu- ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot seuravaksi vuodeksi

Hallitus päätti syyskokoukselle ehdottaa entistä käytäntöä.

 

10§ Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallitus ehdottaa, että paikallisyhdistyksen osuus säilytetään ennallaan (0,15 %).

 

11§ Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2002

Hallitus laati talousarvion vuodelle 2002 liitteen 1 mukaisesti.

 

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa

Hallitus ehdottaa, että lähetetään koulukohtaiset kutsut ja että kutsu on luettavissa myös paikallisyhdistyksen kotisivuilla.

 

13§ Matkatoimikunta ja mahdollista uutta tietoa matkasta

Hallitus ehdottaa, että perustetaan kolmijäseninen toimikunta. Asia annetaan syyskokouksen päätettäväksi.

 

14§ Muut asiat

- Kuvataideseuran tilasta viime kokouksen jälkeen noudettiin paik.yhd:n tavarat, joista pöytäkirjamapit ovat sihteerin hallussa.

- Kansainvälinen Opettajien päivä perjantaina 5.10. : Ruokailu Pellonhovissa, alussa ohjelmaa

- sihteerin luvattiin hankkia tietokoneeseen hiiri.

- Heikki Nousiainen anoi eroa jäätyään eläkkeelle. Ero myönnettin.

- Yhdistys on muistanut edesmennyttä Terttu Korteniemeä kukkalaitteella siunaamistilaisuudessa (pj ja siht sopineet puhelimitse).

 

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

 

Kokouksen puolesta:

 

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Leena Lassila-Rova, sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

 

___________________________ __________________________

Sirpa Saukkoriipi                             Ahti Wikström

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 6/2001

Hallituksen kokous

 

Aika: 15.10.2001 klo 15.15-16.30

Paikka: Pellon lukio / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Lassila-Rova, Leena (sihteeri)

Hanhirova, Kirsti

Muotka, Mirja

Sieppi, Maritta

Tiilikainen, Kalervo

Wikström, Ahti

Husso, Immo (plm)

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Kirsti Hanhirova ja Mirja Muotka.

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin.

 

5§ Uusi jäsen

Yläasteen historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettaja Juha Väisänen anoo OAJ:n Pellon py:n jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi hänet uudeksi jäseneksi. Väisänen on valtuuttanut perimään jäsenmaksun takautuvasti elokuusta asti.

 

6§ Kirje valtuutetuille ja siv.ltk:n jäsenille sekä osastopäällikölle (liite 2)

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat laatineet kirjeen koskien opettajien täydennyskoulutusta ja sijaisten palkkaamista, syyskokouksen toivomusten mukaisesti. Kirje on postitettu lokakuun alussa.

 

7§ Sivistystoimen yhteistyöryhmän opettajajäsenien nimeäminen (liite 3)

Syyskokous antoi tehtäväksi muutamille jäsenille ottaa selville vapaaehtoiset opettajaedustajat yhteistyöryhmään. Edustajien nimet on ilmoitettu yhdistyksen puhennjohtajalle, joka puolestaan on kirjallisesti toimittanut nimilistan sivistysltk:lle.

 

8§ Saaapuneet kirjeet

Lapin OAY-piirin valtuustoedustajat kaudelle 1998-2002

Pellon työttömien kirje : matka-avustusanomus. Yhdistys tukee työttömien yhdistystä vuosittaisella kannatusmaksulla, joka katsottiin riittäväksi tueksi. Hallitus teki seuraavan periaatepäätöksen:

Yhdistys tukee rahallisesti vain koulutoimintaan ja opettajien tekemisiin liittyviä asioita.

yhdistystiedote 6 / 2001 (mm.yksikköhinnat)

lehdistötiedotteet 21.9.2001 ja 1.10.2001 (Kangasniemen antamia, koskevat yksikköhintoja ja työaikamallia)

 

 

PLM Immo Husson terveiset

palkkasihteerikoulutus 27.-28.9.2001 : kokonaistyöaikakokeilut, työnarviointi, liukumat

Pohjois-Suomen neuvottelupäivät Luostolla 5.-7.10.2001 : sivistystoimenjohtajat, valtionapujen palautukset, ops:n kehittäminen ja tuntijakouudustus

Luottamusmieskoulutus Oulussa 8.-9.10.2001

 

10§ Muut asiat

-Strateginen työryhmä :

osastopäällikön määräämät henkilöt : lukiolta Leena Lassila-Rova, yläasteelta Kari Niemelä, Pellon koululta Ulla Eero, pikkukouluilta Asta Valkonen ja Pellon koulun vanhempainyhdistyksestä Tuomo Seikkula. Ryhmän työskentelystä maksetaan VES:n mukainen korvaus. Ryhmän aiheena on opetuksen arviointi.

 

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

 

Kokouksen puolesta:

 

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja          Leena Lassila-Rova, sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

 

___________________________ __________________________

Kirsti Hanhirova          Mirja Muotka