Tiimityö – yhteistä tekemistä

 

 

Organisaatioilla on tehtäväpaketteja, joiden suorittamiseen toisinaan muodostetaan tiimi. Tehtävä voi sisältää yhden tuotteen tekemisen ammattimiesten yhteistyöllä. Tehtävä voi olla myös luonteeltaan organisointia tai se voi olla laadun parantaminen tiimin työalueeseen liittyvässä tuotteessa. Tiimissä on 4-7 jäsentä, jotka ovat saman työvaiheen tekijöitä. Tiimin muotoutuminen kestää vuosia. Tulos on vahvasti tehtäviinsä ja toisiinsa sitoutunut joukko.

Tiimin syntyminen on aina tulosta vaativaan suoritushaasteeseen vastaamisesta. Organisaatioon juurrutettu vahva suoritusmoraali ja tiimitoiminnan kurinalaisuus saavat aikaan tuloksia. Tiimin jäsenet sitoutuvat toisiinsa, tiimin toimintamalliin ja tavoitteisiin.

Toimintamalliin sitoutumisen lisäksi tiimin jäsenet tähtäävät tuloksiin, henkiseen kasvuun ja yhdessä saavutettaviin työtuloksiin. Tiimin jäsenten on opittava antautumaan suoritustavoitteille, oppimiselle ja kurinalaiselle tiimityön pyörittämiselle. Tiimissä on hyvä olla monipuolista osaamista, luovuutta ongelmien edessä ja halua oppia toisilta jäseniltä. Kehittyminen on seurausta tiimin pyrkimyksestä opettaa jokaiselle jäsenelle uusia taitoja ja opiskeluun rohkaisemisesta. Tiimityössä saa uusia ideoita ja virikkeitä, jotka toimivat pohjana myös omaehtoiselle opiskelulle. Tavoite on tiimin toiminnalle kaikki kaikessa ja tämä tavoite ohjaa kaikkea toimintaa.

Tiimissä tulisi olla:

inspiraatiota

keskinäistä luottamusta

kurinalaisuutta

sopivasti arvostusta

kielitaitoa

avoimuutta

tietotekniikkataitoja

halua neuvoa ja oppia

Tiimi on itsenäinen ja pysyväisluonteinen yksikkö. Sillä on valtaa, vastuuta ja resursseja. Tiimin pitää omata valtaa ja resursseja kyetäkseen toimeenpanemaan ratkaisunsa. Vastuu ja mittava suoritushaaste aktivoivat tiimejä. Ne vaativat toimiakseen työrauhan ja puitteet, joissa ne kykenevät itsenäisesti ja tehokkaasti toimimaan. Vuorovaikutus eli tiedon siirtäminen suullisesti ja kirjallisesti molempiin suuntiin on merkittävä osa tiimin käyntiin saamisessa.

Tiimityön rakentamisessa on kiinnitettävä huomio perusasioihin. Sen vauhdittajina ovat aina suoritushaasteet. Tiimityön taustalla ovat organisaation vahva suorituskeskeisyys, johtajien näkemys tärkeistä asioista ja mittava suoritushaaste.

Päämäärän, tavoitteiden ja odotusten tulee olla selviä. Tiimi tekee sitä, mitä siltä vaaditaan. Tiimiä on turha painostaa, mutta kun yrityksen odotukset ovat selvät, tiimi kykenee tarttumaan työhön määrätietoisesti. Tiimi ei ole olemassa itseään varten, vaan se syntyy ratkaisemaan ja suorittamaan vaikeita tehtäviä.

Tiimi pitää korottaa asemaan, jossa sillä on merkittäviä suoritusmahdollisuuksia. Johtoportaan tulee antaa tuki, valta ja resurssit tiimin päätösten toimeenpanemiseksi. Tiimin ponnisteluilla on oltava merkitystä. Jos tiimi saa todellista valtaa, se alkaa suoriutua paremmin ja laadukkaammin. Tämä toimii esimerkkinä muillekin tiimeille, koska ne tietävät työnsä olevan tärkeää. Tiimin työn tulosten hyödyntäminen kannustaa kaikkia tiimejä yhä kovempiin haasteisiin ja parempiin tuloksiin.

Tiimissä jäsenien, tiimin kokonaisuudessaan ja tiimiä hyödyntävän yrityksen on otettava riskejä. Yhteistyössä on hyödyllistä ja haitallista ristiriitaa. Näitä tilanteita on ratkaistava, mutta ristiriitojen ratkaiseminen voi olla myös hedelmällistä. Pieni epävakaus tuottaa innovatiivisuutta, tyytyväisyys pysähtyneisyyttä. Tiimin jäsenten on luotettava toisiinsa ja esimiesten tiimiinsä. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan pyrkiessään saamaan aikaan yhteissuorituksia. Keskinäisen riippuvuuden hyväksyminen edellyttää sitä, että ottaa riskin heittäytyä tiimiin. Tiimi on olemassa kovaa työntekoa varten, joten kun menee mukaan, niin kannattaa tietää, että onnistuminen edellyttää lujaa työtä. Suoritusmoraaliltaan tasapainoinen ja vahva yritys voi vaikuttaa paljonkin työntekijöihinsä laatimalla vaativia ja yksityiskohtaisia suoritushaasteita. Tiimien on otettava riskejä murtaakseen yksilöllisten, toiminnallisten ja hierarkkisten rajojen muodostamat esteet.

Tiimit luovat sosiaalisia verkostoja. Ne liittävät jokaisen jäsenen verkoston yhteen ja tuloksena on valtava määrä ihmisiä, joilta voidaan välikäsien kautta saada neuvontaa ja virikkeitä. Tämän seurauksena tiimit kehittävät jäseniään.

Tiimityön ilmiöt:

tiimillä on yhteisjohtajuus; vetovuorossa on hän, joka asiasta jotain tietää

vastuu toiminnasta on sekä yksilöllistä että yhteistä

tiimi keskittyy saavuttamaan oman päämääränsä

tiimi tähtää kollektiivisiin työtuloksiin

avointa keskustelua rohkaistaan; on otettava riski ja esitettävä näkemyksiään

pyritään luovaan ja aktiiviseen ongelmanratkaisuun

toiminnan tehokkuus mitataan arvioimalla kollektiivisia työtuloksia

tiimi keskustelee, ratkaisee ongelmat, päättää ja tekee varsinaisen työn yhdessä

Huippusuorituksiin pyrkimisen avain on siinä, että oivaltaa tiimien hyödyntämisen taidon, uskaltaa kokeilla niitä ja ottaa oppia kokemuksistaan. Tiimin vahvuus on virikerikkaus ja ryhmän motivoiva vaikutus.

 

Etusivulle