Matkalla taitoon elämässä ja työssä

 

 

 

 

Tieto ohjaa toimintaa. Tieto tekee toiminnan tarkoituksenmukaiseksi. Se, mitä tiedetään vaikuttaa siihen, mitä tietoa otetaan vastaan ja miten uusi tieto tulkitaan. Se, mitä tiedätte kohdistaa huomiotanne. Sanat, käsitteet, mallit ja ajatukset ohjaavat sitä, mitä etsitte ja löydätte. Tiedot kannattaa luonnollisesti pitää ajankohtaisina ja totuudenmukaisina. Tieto auttaa selittämään, suunnittelemaan ja ennakoimaan ilmiöitä. Oma tietämys pitäisi rakentaa kerros kerrokselta.

 

Osaaminen tuo mukanaan laatuajattelun. Koulutus ja kokemus antavat näkemystä ja vaistoa, jotka tukevat osaamista. Taito on keskeisin osa osaamista. Osaaminen, tietoineen ja taitoineen, ovat toiminnan tärkeimpiä kivijalkoja. Koulutus ja kokemus rakentuvat ajattelun ja oppimisen pohjalle. Hyödyntäkää vahvuuksianne. Palvelkaa yhteisöä vahvuuksillanne. Jos olette täyttäneet 22, vahvuutenne ovat olemassa. Silloin panostakaa niihin ja ansaitkaa niillä. Tästä vahvuuksien hyödyntämisestä muutkin hyötyvät. Mestarit harjoittelevat 10-15 vuotta kovaa ja sitten muutkin saavat tietää, että he ovat mestareita.

 

Kehittymisen ja muuttumisen takana ovat kehittymishaluisuus, oppivaisuus ja avoimuus. Hallitse muutosta, mutta jos et pysty, niin sopeudu kuitenkin nopeasti. Todellisuutta ei pääse pakoon, joten parempi opetella elämään siinä – muuttuneessakin todellisuudessa. Oppimisen saavat vauhtiin kehittymishaluisuus ja uteliaisuus. Oppiminen ja kehittyminen ovat vahvoja eteenpäin vieviä tekijöitä. Usein hyvinvoinnissa ovat kyseessä kehittyneet taidot, joilla se ylläpidetään. Kehittyminen parantaa toimintaympäristöämme ja meitä itseämme ja siten lisää hyvinvointiamme.

 

Ihmiset elävät yhteisöissä. Kyky elää yhteisöissään on hyvinvoinnin ja menestymisen edellytys. Yhteiskunnassa ihmiset palvelevat toisiaan ja tuottavat toisilleen tuotteita. Ihmisen hyvinvointi ja menestys ovat toisten ihmisten toimintakyvyn varassa. Raha on merkkinä yhteisölle tehdyistä palveluksista.

 

Yhteisöissä selviytymisen ja täysipainoisen elämän edellytyksiä ovat:

 

-         ahkeruus

-         rehellisyys

-         yhteishenki

-         ystävällisyys

-         ihmissuhdetaidot

-         epäitsekkyys

-         itseluottamus

 

Hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää toimintaa. Hyvinvoinnin voi rakentaa ahkeralla työllä. Tämä vaatii säästäväisyyttä, jotta arvokasta omaisuutta ei turhaan kulutettaisi. Yrittäjyyden keskeinen voimanlähde on yritteliäisyys. Yritteliäisyys saa aikaan sen, että ihminen kasvattaa yhteistä varallisuutta ja samalla ansaitsee oman elantonsa. Yritteliäisyys on elämänkatsomus. Myönteisyys, järkevyys ja kunnianhimo saavat aikaan tuloksekkuuden. Aloitteellisuus vaatii myös myönteisyyttä ja lisäksi täsmällisyyttä ja rohkeutta. Aloitteellisuus on ihmistä laajasti velvoittava, hyvää itsetuntoa edellyttävä ominaisuus. Lisäksi tarvitsemme vastuunottokykyä, siis kykyä hahmottaa tehtävä, ottaa se omalle vastuulleen ja motivoitua. Mestarit ovat aina vastuunsa kantavia yksilöitä.

 

Maailmassa, jossa elämme, on tullut tärkeäksi sopeutua uuteen, muuttua, ohjata tapahtumien kulkua ja innovoida. Muutokset ovat nopeita. Innovaatiot muuttavat maailmaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Pysähtyneisyyttä ei ole, vaan edistys ja muutos ovat tulleet kaikkialle. Asiat sinällään eivät muutu, mutta niiden hyödyntäminen ja käyttöön jalostaminen uudistuu jatkuvasti. Tietoa oli ennen tietokoneita, mutta tietokoneet ovat tehneet tiedon kanssa elämisen aivan toisenlaiseksi kuin aiemmin. Myönteisyys, oppimiskyky ja usko omiin kykyihin ovat tulleet uudenlaisen ihmisen tunnusmerkeiksi.

 

Uudenlaisessa maailmassa tarvitaan edelleen ahkeruutta, ehkä enemmän kuin ennen. Muita tärkeitä asioita ovat luovuus ja kekseliäisyys. Myös uteliaisuus, rohkeus ja luottavaisella mielellä opiskelu ovat nykyaikaisen ihmisen perusedellytyksiä. Vaatimukset ovat muuttuneet varsin haastaviksi. Se asiantila on järkevää tunnustaa.

 

Elämänlaatu, korkeatasoinen elämä, ovat uuden ajan kiinnekohtia. Hyvän elämän iskusanoja ovat hyvinvointi ja myönteisyys. Myönteisyys saa ihmisen rohkeasti toimimaan ja toiminta tuottaa hyvinvointia. On selvästi vakioinen asia, että uutta on koko ajan opittava – tässä on haaste ihmiselle, joka haluaa turvata hyvinvointinsa. Ehkä erikoinen, mutta varsin tärkeä ominaisuus on valppaus. Valppauteen sijoitettu energia on tuottoisaa, sillä hyvinvointi on hauras, sen voi menettää, jos ei ole huolellinen. Korkealaatuinen elämä on tosiasiassa yksinkertainen asia. Jos alkaa itse elää hyvää elämää ja antaa toisten elää omaa hyvää elämäänsä, niin hyvinvoinnilla on kestävä pohja.

 

Työ on kivaa, jos et usko, et ole tehnyt tosissasi töitä. Työ on lähes pyhä asia. Jos pitää siitä, mitä tekee, tulee taitavaksi ja toisaalta, jos olet taitava, pidät siitä, mitä teet. Elä tosissaan, elä tehdäksesi jotain. Teet mitä tahansa, jos haluat huipulle, tarvitset innostusta. Usko, vahva usko, vakaa usko, usko itseensä ja tekemisiinsä tekee mestarin. Olet parhaimmillasi, kun olet myönteinen ja sinulla on inspiraatiota. Ajattele, missä olet parhaimmillasi, harjoita sitä ja sen jälkeen laita toimeksi. Maailmassa on paljon jaettavaa, mutta juuri niille, jotka antavat kykynsä yhteisön käyttöön.

 

 

Etusivulle