Luovuus ja pyrkimys menestykseen – innovatiivinen organisaatio

 

 

 

 

Käsittelen tässä artikkelissa henkilöstön, markkinoinnin ja luovuuden johtamisfilosofiaa. Tarkoitukseni ei ole tehdä kattavaa esitystä, vaan luon katsauksen perusteisiin aforismin omaisesti. Artikkeli voi toimia lähtökohtana pohdintoihin ja uudistushankkeisiin. Kirjallisuutta on käytetty lähdemateriaalina.

 

 

Kilpailukyky on kyky tarjota ratkaisua tiettyyn ongelmaan suunnittelemalla ja valmistamalla tarkoitukseen soveltuvia tuotteita taloudellisesti. Kilpailukyky ei välttämättä tarkoita suuruutta, vaan iskuvoimaa omassa sarjassa. Yrityksen kyky kilpailla on tärkeä ominaisuus. Tämän päivän kilpailussa on kysymys laadun tekemisestä.

 

Asiakkaalle on luotava arvoa ja yrityksen pitää pystyä viestimään asiakkaalle tämä kyky. Yrityksen on kyettävä vakuuttamaan asiakas siitä, että sillä on parempi arvon luomiskyky kuin kilpailijalla. Asiakkaiden pitäminen edellyttää sitä, että yritys pyrkii tekemään kaikkensa asiakkaiden kokeman arvon lisäämiseksi.

 

Uuden asiakkaan hankinta on huomattavasti kalliimpaa, noin viisi kertaa kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan pitäminen asiakkaana.

 

Asiakkaat varastoivat kokemuksia koko ostoprosessin ajan ja kokemusten summa mittaa luottamuksen. Menestyjät arvostavat asiakasläheisyyttä yli kaiken.

 

Asiakasta on autettava tekemään tulosta. Tämä on yrityksesi ja asiakkaasi välinen luova suhde.

 

Yritys jalostaa asiakkaidensa tarpeita, haluja ja ongelmia koskevan tiedon ja ymmärryksen toimiviksi tuote- ja palveluratkaisuiksi. Yritykset pyrkivät parantamaan kannattavuuttaan. Ne pyrkivät kannattaviin tuotteisiin ja kannattaviin asiakkaisiin.

 

Modernissa organisaatiossa ei ole johtajia ja alaisia samassa mielessä kuin ennen. Modernin organisaation täytyy organisoitua ryhmäksi.

 

Johtajan täytyy tietää minne yritys on menossa, millä keinoin ja keiden kanssa. Yrityksen on pyrittävä tukemaan kaikkien työntekijöidensä oppimista ja kehittymistä. Henkilöstö on nähtävä strategisena voimavarana. Nykyaikana valtaa ja vastuuta jaetaan alaspäin ja ihmisiltä vaaditaan enemmän aloitteellisuutta ja yhteistyökykyä.

 

Riskinottoa kannattaa suosia. Onnistuminen tuottaa tuloja ja epäonnistuminen on oppimiskokemus.

 

Innovatiivinen yritys kykenee koko ajan keksimään lisää keinoja, joilla se voi auttaa asiakkaitaan menestymään.

 

Toimialarajat hämärtyvät. Tärkeää on se, mitä tiedetään ja mitä osataan.

 

Liiketoiminnalla on kaksi keskeistä perustoimintoa: markkinointi ja innovointi.

 

Markkinointi on arvon välittämisen järjestelmä. Jos yritys pystyy tuottamaan asiakkaalle arvoa, niin se tosiasia on saatava asiakkaan tietoon. Markkinoinnin tehtävä on luoda ja uudelleenluoda kysyntää.

 

Markkinointi on usein kriittinen tekijä, kun innovaatioita kaupallistetaan. Markkinointi vastaa siitä, että uudet tuotteet ja palvelut saadaan markkinoille ja menestymään.

Markkinointi on koko henkilöstön asia, koko yritystoiminta tulee nähdä yhteistoimintana asiakkaiden kanssa. Markkinoinnin kaksi perusprosessia ovat asiakkaiden hankinta ja asiakasuskollisuuden luominen. Asiakkaan saa, kun hänelle luo odotuksen omien tulojen lisääntymisestä. Asiakkaalla pitää olla odotuksia yhteistyösuhteen varalle.

 

 

 

 Innovatiivinen organisaatio, sen tunnusmerkit

 

Innovatiivinen organisaatio on asiakaskeskeinen. Sillä on pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yrittäjyyden suosiminen on innovatiivisuuden kannalta keskeistä. Vastuu, joka tulee yrittäjämäisestä toiminnasta, motivoi. Tällainen organisaatio on tutkimus- ja kehitysmyönteinen.

 

Innovatiivinen organisaatio on joustava. Siinä ei ole raja-aitoja. Synergia luo innovatiivisuutta ja innovointiin otetaan avoimesti mukaan kaikki, varsinkin asiakkaat.

 

Organisaatio saa koko ajan aikaan kehitystä. Se pysyy tasaisessa ja varmassa liikkeessä. Uusia tuotteita ja palveluja tuodaan markkinoille jatkuvasti. Innovatiiviset ihmiset viestivät eli keskustelevat ja kiistelevät. Innovaatio vaatii ristiriitoja. Innovatiivinen organisaatio kehittää henkilöstöään, ottaa riskejä ja siinä on koko ajan käynnissä useita projekteja.

 

Etusivulle