Lauhkea yritysfilosofia

 

 

Suhdanteet, liikevaihto ja velat

Yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen laatu

Säästäväisyys

Asiakas ja markkinointi

Ystävällisyys ja ihmisenä kasvaminen

Rekrytointi ja koulutus

Turvallisuus

Yrittäjämäisesti toimiva projektityöntekijä asiantuntijana tiimissä

Informaatio

Valtataistelu kitkatekijänä

Verkostoituminen

Yksilö

Eettisyys

Yrityksen nousukierre

Viestintä

 

 

Suhdanteet, liikevaihto ja velat

Nousukauden aikana ei tule velkaantua kasvattaessaan yritystään, sillä markkinoiden muuttuessa tai niiden ostokyvyn heiketessä velat syövät kuitenkin rahaa. Seurauksena on tuotannon ylikapasiteetti. Investoinnit pitäisi varovaisesti kustantaa tulorahoituksella. Velkaa kannattaa ottaa, mutta pitää silloin tietää sen loukuttava luonne.

 

 

Yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen laatu

laadukas johtamis- ja työkäyttäytyminen

laadukas tuote

laadukas palvelu

laadukas yrityksen rahoitusrakenne

vastuunkantaminen, etenkin ottaantuvainen suhtautuminen asiakkaan kysymyksiin

vähäinen hävikki

tarpeenmukainen automaatio

palvelualttius kaikkiin asiakkaan ongelmiin

imagon laatu, joka kuuluu jokaiselle työntekijälle

rehellisyys ja luotettavuus

 

 

Säästäväisyys

Ymmärrettävästi monet yritykset pyrkivät saamaan pienemmillä menoilla suuremman tuotoksen. Tähän päästään pienellä hävikillä, tarkoilla ostoilla, laadukkaalla varastoinnilla (jos varastoja lainkaan) ja automaation hyödyntämisellä. Kyseeseen tulee tiukka lyhyen aikavälin seuranta. Säästäväisyysajattelun ja myynnin tärkeyden tähdentäminen jokaiselle työntekijälle kannattaa. Säästettyä rahaa kannattaa ohjata henkilöstön kehittämiseen. Tässä tulevat kysymykseen koulutus ja kuntoilu.

 

 

Asiakas!

kaikki yrityksessä ovat myyjiä ja mainostajia

yritykselle rakennetaan upea maine, satsataan pitkäaikaisesti asiakkaan mielikuviin yrityksestä

yritystoiminnan kokonaisvaltainen laatu on jokaiselle vastuuasia

laadukas toiminta tuottaa asiakkaalle etua

asiakkaan tarpeet ja toiveet jokaisen tietoon

 

 

Ystävällisyys ja ihmisenä kasvaminen

kunnioitus

arvostus

inspiraatio

ystävällisyys

tukeminen

kuunteleminen

syvällinen elämänymmärrys

elämänfilosofia elämää ohjaavana kehyksenä

itsearviointi jatkuvana prosessina

itsekunnioitus

luottamus ja luotettavuus

hiljaiset hetket

ajattelu ja terävä äly, jota monelta löytyy

ihmisenä kasvaminen

kokemusten yhteinen hyödyntäminen

 

 

Rekrytointi ja koulutus

oikea henkilö, oikeaan aikaan ja oikealle paikalle

yrityksessä on oltava riittävän suuri ja monipuolinen osaamispääoma, joka tuottaa uusia ideoita

alan huipuksi kouluttaminen motivoimalla ja kehittämällä

palkkaa eri taidoista ja tiedoista

työntekijät opastavat toisiaan omaksumaan uusia tietoja ja taitoja

tiimityön hyödyntäminen ja oppimisen arvostus

kestävyys muutoksissa

kulttuurien tuntemus ja hyvä kielitaito (suomi + englanti + yksi muu kieli vähintään)

Motivoituminen, tyytyväisyys ja korkea suoritustaso ovat seurauksia mielekkääksi koetusta työstä ja vastuun kokemisesta työn tuloksista. Palautteesta on valtavasti hyötyä! Itse asetettuihin tavoitteisiin on halukkaampi sitoutumaan.

 

 

Turvallisuus

Turvallisuus jaetaan usein seuraaviin osa-alueisiin:

henkilöturvallisuus, joka vaalii koskemattomuutta ja mahdollisuutta säilyttää mielenrauha

toimitilaturvallisuus, joka suojaa rakennuksia, kalusteita, koneita ja laitteita

tietoturvallisuus, jonka mukaan tieto ei saa joutua vääriin käsiin ja se säilyy oikeana

Turvallisuuteen liittyviä seikkoja:

pelko on luonnollista, mutta päättäväinen toiminta pelon aikana on rohkeutta

tilanteen henkinen haltuunotto ja rauhallisuus kriisitilanteessa ovat ammattitaitoa

ympäristöään tulee tarkkailla

ovet ja ikkunat kannattaa pitää lukittuina silloin, kun tiloissa ei olla tai sinne ei saa tulla

kulunvalvonta, eli kulkijoiden liikkeet ja kuuluminen tiloihin kannattaa tarkastaa

arvo-omaisuus tulee suojata

havaitse ulkopuoliset ja asiattomat, se on sekä hyvää palvelua, että tehokasta kulunvalvontaa

puhelimessa ei saa vuotaa tietoja ulos, mutta saatavat viestit on vastaanotettava

palohälytykset ja pommiuhkaukset on otettava tosissaan

selvittäkää itsellenne pelastusohjeet ja evakuointipaikat

kantakaa oma vastuutehtävänne poikkeustilanteissa

turvallisuusnäkökulma asioihin on kokonainen elämänfilosofia, joka kannattaa

 

 

Yrittäjämäisyys

Tulevaisuuden työpaikka:

pieni koko

joustavuus

mukautumiskyky

nopeus

asiakaskeskeisyys

kyky toimia läheisessä yhteistyössä yrityksen muiden yksiköiden kanssa

kyky valmistaa yksilöllisiä tuotteita pieninä erinä

Työ alkaa olla yhä enemmän yrittäjämäisesti toimivan projektityöntekijän työtä usein asiantuntijana tiimissä.

Sisäiselle yrittäjyydelle ovat ominaisia:

kehityshakuisuus

pyrkimys tulokselliseen toimintaan

ulospäin suuntautuneisuus

mahdollisuuksien etsintä

innostus

kyky motivoida itseään ja toisia

idearikkaus

Yrityksen on oltava oppimiskykyinen oppiva organisaatio. Tietoa, taitoja ja toimintamalleja etsitään, opiskellaan, luodaan, jaetaan toisille ja sovelletaan.

Yrityksen rajoja on yhä vaikeampi määritellä. On olemassa virtuaaliyrityksiä, jotka ostavat toimintoja toisilta yrityksiltä ja virtuaaliorganisaatioita, joissa ei ole selkeää ja pysyvää rakennetta, vaan yhteyksiä luodaan tarpeen mukaan. Työ alkaa olla itsenäisten toimijoiden suorittamaa projektityötä. Tämä on oikein hyödynnettynä ja ymmärrettynä suuri mahdollisuus. Kaikista ihmisistä tulee kenties yrittäjiä ja työstä tulee joukko hankkeita.

 

 

Informaatio

Informaatio on hyödyke, jolla on omat markkinansa. Toiminnan ohjauksessa käyttökelpoinen tieto on nykyisessä osaamisyhteiskunnassa avainasemassa.

Yritykset välittävät kuvaa tuotteidensa laadusta markkinoinnilla ja myös antamalla takuita. Myyjät pyrkivät luomaan uskottavuutta ja hyvää mainetta. Mielikuvat ovat keskeisessä asemassa, mutta myös ihmisten ymmärrys ja analyyttisyys on lisääntynyt, joten kaikkea ei pureksimatta niellä.

 

 

Valtataistelu kitkatekijänä

Halusimmepa tai emme, valtataistelu on arkipäivää. Se on aina ollut. Jos kokee kasvojen menettämisen tai tulee ylitsekävellyksi kaikkien nähden on se henkisesti ikävä kokemus. Joissakin kulttuureissa se on syy tarttua koviin otteisiin, vaikka Suomessa siedetäänkin tällaista melko hyvin. Tulisi luoda sen sijaan kevyttä ja inspiroitunutta me-henkeä. Hyväntahtoisuus ja oikeuksien tunnustaminen ovat arvokasta viisautta pitkällä aikavälillä.

 

 

Verkostoituminen

Kilpailu markkinoilla on tulevaisuudessa verkostojen välistä.

Pienet yritykset voivat verkostoitua keskenään ja perustaa markkinoita haalivia yhteisiä toimintoja. Yhteinen vientipäällikkö usealle pienelle yritykselle on hyvä idea, varsinkin, jos mukana olevien yritysten tuotteet täydentävät toisiaan. Pk-yritykselle verkosto antaa mahdollisuuden kansainvälistyä verkoston mukana.

Isompien yritysten on mahdollista vetää pienempiä yrityksiä mukanaan. Suosittelemalla pienempäänsä iso yritys antaa tälle uskottavuutta. Laatutaso tavarantoimittajana ja luotettavuus tulevat toistenkin tietoon, kun sopiva taho antaa suosituksensa.

 

 

Yksilö

Monet haluavat tulla kohdelluksi arvostettuna yksilönä. Ihminen on monitaitoinen ja yksilöllinen. Määräily ei varmaankaan miellytä.

Tiimityö kehkeytyy, kun ryhmä saa haastavan tehtävän omalle vastuulleen. Tiimi alkaa itsenäisesti asiaa tutkimalla edistyä yrityksen tavoitteiden suunnassa. Erinomainen tiimin onnistuminen on mieleen jäävä kokemus.

Vuorovaikutus ihmisten kesken, yrityksen osastojen kesken ja yhteistyö yrityksen ulkopuolella olevien tahojen kanssa on tehokasta. Yhden osaston asiantuntijalle voi olla hedelmällistä tutustua toisen osaston toiminnan keinoihin ja tavoitteisiin. Ymmärrys kasvaa ja osaaminen liikkuu. Yrityksen avainhenkilöiden kannattaa olla ajoittain tekemisissä asiakkaiden kanssa.

 

 

Eettisyys

Ota huomioon velvollisuutesi ja toisten oikeudet. Vahva moraalinen selkäranka antaa ylpeyden aihetta ja hyvän maineen.

Ihmisellä on oikeus vapauteen ja hyvinvointiin. Yksilöllisyyttä kannattaa suosia.

Oman käden oikeus ja laittomuudet on varsin viisasta unohtaa. Kostotoimet eivät kauaksi kanna, sillä heilurin liikkeellä on kaksi ääripäätä.

 

 

Yrityksen nousukierre

Kirjallisuudesta löytyy ohjeita valmistautua ennalta kriisien varalle, jolloin niillä ei ole enää samanlaista voimaa yritykseen nähden kuin ennen. Noususuhdanne tulee käyttää harkitusti yrityksen vahvistamiseen.

asiakastyytyväisyysmittaukset

asiakaskeskeisyys yhdistettynä tyytyväisiin työntekijöihin

yrityskulttuuriin sisällytetty sisäinen yrittäjyys

tärkeimpien liiketoiminta-alueiden vahvistaminen

irti kannattamattomista tuotteista

uusien tuotteiden kehittäminen

markkinatutkimukseen sijoitettu raha on hyvä sijoitus

tehokas markkinointiviestintä, joka osuu asiakkaiden todellisiin tarpeisiin

mielikuvamarkkinointi, joka vahvistaa yritysimagoa ja tuotteiden haluttavuutta

asiakasrekisteriperusteinen markkinointi

toimiva ja vilkas myyntitoiminta

yrityksen tulisi olla työntekijämarkkinoilla hyvän työnantajan maineessa

ostopolitiikan tarkastaminen

turhien kustannusten karsinta

kassavirtojen seuraaminen

karsikaa turhat kiinteät kustannukset

hyödyntäkää toimintojen kehittämisessä spesialisteja, myös heitä, jotka ovat usein eri mieltä

järkevät investoinnit sekä tuotannon ylläpitoa että tarvittaessa kasvua silmälläpitäen

 

 

Viestintä

Mediaa kannattaa seurata, jotta saisi uusia näkökulmia asioihin, ja tuoreita ja ajankohtaisia virikkeitä. Lisäksi analysoidessaan mielessään taitavaa viestintää saattaa itsekin oppia tapoja viestiä taitavasti.

Viestintä on käyttäytymistä, sanotaan. Siinä kannattaa käyttää lyhyitä ja selkeäsanaisia lauseita. Assosiaatioiden hyödyntäminen on tehokasta, sillä siinä uudet asiat hakevat kaikupohjaa ja sisältöä jo tiedetyistä asioista. Uusi tieto tulkitaan entisen tiedon pohjalta. Eri ihmiset reagoivat samaan viestiin eri tavalla. Viestinnässä olennainen vaikuttava tekijä ovat tunnetekijät. Tunteet vaikuttavat viestin vastaanottoon, ymmärtämiseen ja muistamiseen.

 

Etusivulle