Johtaja ihmisenä ja keskeinen johtamistaito

 

 

Organisaatiolla on sille kilpailuvoimaa tuottava ydinosaamisen alue. Vahvan ydinosaamisen kehittäminen yritykselle vie jopa kymmenen vuotta. Ydinosaaminen on keskittymisen ja harjaantuneisuuden tulosta. Jatkuva kehittyminen johtaa kertyvään osaamiseen ja myös erikoistumisen syvenemiseen. Tietämyksen määrä kasvaa huimaa vauhtia, joten erikoistuminen on tosiasiassa ainoa tapa toimia. Osaamisen ei tarvitse olla kapea alaista, se voi olla hyvinkin laaja-alaista, mutta sillä on oltava kilpailukykyinen kärki.

Tietämystä tulee vaalia, uudistaa ja kehittää. Tämä tapahtuu organisaation, ryhmän ja yksilön tasolla. Oppiva organisaatio kehittää itseään osaamisensa perustalle, se on osaava, arvostava ja oppiva. Avoimuus ja ketteryys auttavat selviytymään nopealiikkeisessä maailmassa. Parasta valmistautumista on se, että yksilöt organisaatiossa opettavat toisia yksilöitä. Tiimi tarjoaa tilaisuuden saada monenlaista oppia. Virikkeiden, taitojen ja tietojen kerääminen ja jakaminen vahvistavat yrityksen osaamispääomaa.

Organisaation toiminta perustuu siihen, että siihen kuuluvat ihmiset tekevät jotain. Myös organisaation ulkopuolella tapahtuu paljon, joka limittyy sen toimintaan. Verkostot, jotka alkavat organisaation sisältä rönsyilevät koko yhteiskuntaan. Yritykselle on kuitenkin tärkeää, että johtaja tekee työtään ihmisten kanssa ja avulla. Yritys jakaa omaansa toisille ja toiset hyvittävät sen antamalla jotain yritykselle.

Ihminen on sijoitettava sopivaan tehtävään. Tosiasia on, että pelkästä koulutuksesta ei voi sanoa, mikä ihminen on. Asenteet, kyvyt, harrastukset ja kokemus karttuvat jokaisella koko ajan. Joku voi työskennellä rutiinitöissä ja kuitenkin kykyä löytyy vaikka mihin. Oppinut voi olla kyvytön haasteelliseen tehtävään. Tehtävien ja vaadittavien ominaisuuksien kirjo on valtava, kuten on myös työntekijöiden moninaisuuden laita. Tärkeää on se, minkä roolin ihminen omaksuu ja miten hän päivittäin kehittää itseään.

Johtaminen on uudistumisprosessien ylläpitämistä. Johtaja luo tulevaisuudenkuvia ja suunnitelmia tulevaisuutta varten. Hän antaa ihmisille tavoitteita ja keskustelee niiden saavuttamiseen tarvittavista keinoista. Johtoportaan on suunniteltava motivointia. Motivaation lähteitä on kymmeniä, eri ihmiset virittyvät eri asioista. Tavoitteiden suunnassa työskentely on kehittävää ja tuottaa tuloksia.

Johtamisen vallan voi perustaa seitsemään aisaan:

asiantuntijalla on runsaan tietämyksen vuoksi auktoriteettia

informaatiovirtojen hallinta tuo valtaa

henkilökohtaiset ominaisuudet tuovat karismaattista valtaa

muodollinen asema on sopimus, jonka mukaan joku on hallitseva

mahdollisuus antaa palkintoja saa aikaan tottelevaisuutta

laajan suhdeverkoston omaavalla on asema, jossa hän kykenee yhdistelemään toisten resursseja

pakkovalta on valtaa, jota ylläpidetään rangaistuksen uhalla

Menestyksekäs johtajana toimiminen perustuu kykyihin ja ominaisuuksiin. Seuraavassa on luettelonomaisesti ilmiöitä, jotka tukevat menestyksekästä johtajuutta.

henkilön on oltava päämäärähakuinen eli tavoitteellinen

hänellä on oltava kyky ja halu toimia

johtajan on kyettävä käsitteelliseen ja analyyttiseen ajatteluun

hänen on punnittava toimenpiteidensä vaikutuksia menestyksekkäästi

vahva itsetunto antaa kestävyyttä ja vahvuutta joustaa; oikea kuva itsestä

sujuva esiintymistaito

sosiaalisten tilanteiden hallinta

ryhmäprosessien tuntemus

realiteettien taju sekä rajoituksissa että mahdollisuuksissa

luonteen aitous ja rehellisyys

johtajalla on oltava kykyä motivoida itseään ja hillitä itseään

suoritussuuntautuneisuus saa aikaan tulosten etsimisen

johtajalle on etua, jos hän on itsenäinen

vallankäytön toimivuuteen liittyy halu käyttää valtaa

Johtajan tehtävä on suunnitella toimintaa eteenpäin. Tässä tulevat kysymykset tavoitteet ja keinot. Hän organisoi eli jakaa resursseja ja delegoi. Johtaja ohjaa toimintaa viestimällä ja kannustuksella. Keskustelu, viestintä ja kehittäminen kuuluvat hyvään johtamiseen. Hän valvoo toimintaa ja mittaa tuloksia. Johtajalla on siis oltava monipuolisesti henkisiä resursseja ja taloudellisia resursseja, joilla saada asiat luistamaan. Johtajan on täytettävä paikkansa inspiraation lähteenä. Johtaminen on kulkemista joukkojen mukana kohti kaukaista tavoitetta.

 

Etusivulle