Elämänstrategia

ja vastuuntunto

 

 

 

 

 

Elämäntaito on tärkeimpiä taitoja, mitä voi olla. Jotkut ovat harjaantuneita taitajia tekemään ratkaisuja. Vastuuntuntoisella ja tasapainoisella ihmisellä on vahvistava vaikutus yhteisöön, jossa he elävät. Toisaalta on myös niitä, joilla elämäntaidolliset valmiudet ovat heikkoja.

 

Tämän artikkelin tein listaamalla kaikenlaisia heikkouksia, mitä ymmärtämätön ihminen omaa. Sen jälkeen etsin jokaiselle heikkoudelle vastakohdan, vahvuuden. Pitkä lista elämäntaidollisia vahvuuksia johdattelee kehittymään. Malli on ideaalinen, mutta uskon, että jokainen tuntee yksilöitä, joilla kuvatut ominaisuudet ovat opittuina tai synnynnäisinä vahvuuksina.

 

Ensimmäisenä kuvailen ihmistä, joka näkee asioissa hyötynäkökohdat. Toisena pohdin malttia. Kolmantena kohtana havaitaan, että taitavista yksilöistä koituu etua koko yhteisölle. Neljäntenä tarkastelen sosiaalisuutta.

 

 

 

Suoriutuminen ja hyödyllisyys

 

Ihmisellä on tietty motiivirakenne. Mikään teko ei synny tyhjästä, vaan se on osa pitkän aikavälin elämänstrategiaa. Ihmisen toiminta on loogista. Lisäksi sillä voi olla myös ulkoista loogisuutta.

 

Ulkoisesti looginen ihminen menettelee järkevästi rakentaakseen jotain hyödyllistä. Turhantavoittelija on kenties hänen laillaan sisäisesti looginen, mutta hänellä teot ovat ulkoisesti turhuuksia. Järkevä ihminen ajattelee tehtäviensä valmiiksi saamista. Hänen tavoitteensa on mielekäs ja hän suoriutuu tehtävistään.

 

Viestiminen on keskeinen osa taidokasta elämää. Ihmisen kannattaa ymmärtää kuulemansa oikein ja sanoa asiansa sillä tavalla, että toinen ymmärtää.

 

Terävä ajattelu tai ainakin mahdollisimman tarkoituksenmukainen ajatteleminen on keskeistä. Yksi merkittävä tekijä, mikä ohjaa tekoja, ovat johtopäätökset. Ajattelun tulokset ohjaavat osaltaan tekoja. Lisäksi emootiot, refleksit ja pakottavat tilanteet voivat johtaa toimintaan, mikä sotii mielekkäitä johtopäätöksiä vastaan. Ajattelun merkitys tulee varsinaisesti esiin kyvyssä ennakoida tilanteita ja tilanteen tullessa kohdalle kyvyssä toimia ennakolta harkitun kaavan mukaan.

 

Itsenäisyys ja johdonmukaisuus, tietty kyky toimia tarkoituksenmukaisesti uudessa tilanteessa, on arkielämän viisautta. Hetkelliset emootiot ja impulssit tuottavat halua toimia jollakin tavalla, mutta omakohtainen harkinta ja valinta ovat kuitenkin ne tekijät, jotka tuottavat oman itsen ja toisten kannalta asianmukaisempaa toimintaa. Ryhmät ja yhteisöt voivat aiheuttaa painetta toimia yhdenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi pysähtymien hetkeksi harkitsemaan ja selventämään itselle, mikä on oma järkevä linja vastaavissa tilanteissa tuottaa parhaan tuloksen.

 

Asioiden tajuaminen sellaisinaan, todellisuudentajuisesti, antaa varmempaa tietoa kuin ennakkoluulojen ja aggressioiden rutiininomainen viljely. Tarkka havainto ja kyky ymmärtää havaitsemansa kokonaisuuden taustoja vasten antaa varmasti paremman pohjan alkaa tehdä valintoja. Asiat ovat jollakin tavalla ja tämän selkeä näkeminen antaa informaatiota.

 

Vastuuntuntoon kuuluu oleellisesti kyky tajuta, että teoilla on seurauksensa. Asiat seuraavat toinen toisiaan. Ei kannata lainkaan ihmetellä, että kaappikellon viisarit alkavat liikkua jos heilurin laittaa heilumaan. Yksi asia virittää toisen asian liikkeelle. Tämän vuoksi kannattaa miettiä omaa vastuutaan osana tapahtumien ketjua.

 

 

 

Maltti ja kyky hallita itseään

 

Mielen tyyneys on tärkeä asia hyvää elämää rakentaessa. Malttavainen ehtii harkita. Hän, joka hermoilee ja osoittaa aggressioitaan ajattelematta, rakentaa ympärilleen pirstaleisen maailman. Tyyneys on arvokas ominaisuus ihmisessä. Järkevyys tarkoittaa usein sitä, että ei tee jotain. Viisaus on seurausta kokemuksen koulimasta järkevyydestä.

 

On ihan hyvä periaate, että tekee työn työaikana ja sen jälkeen menee kotiin ja viettää huoletonta vapaa-aikaa. Keskittymien työhön työaikana ja rentoutumiseen kotona ja harrastuksissa on kestävää menoa pitkällä aikavälillä.

 

Elämänstrategian rakentaminen tarkoittaa sitoutumista joihinkin periaatteisiin. Tällaiset ratkaisumallit ohjaavat toimintaa kohti johdonmukaisuutta. Kerran omaksuttu vastuuntuntoinen suhtautuminen toiseen ihmiseen säilyy koko elämää ohjaavana lankana. Periaatteellisuus voi tuottaa myös syvällisyyttä, jolloin pidemmälle menevien ajatusten pohjana on joukko periaatteita, jotka ohjaavat etsimistä.

 

Pitkäjänteisyys tuottaa tuloksia. On oma taitonsa saada projektit alkuun ja myös saada ne valmiiksi. Toiset ovat aloitteellisia, toiset ovat puurtajia. Kyky sitkeään työntekoon niin ideoinnissa kun viimeistelyssä on onnistumisen ydinkohtia.

 

Vakaa luonne on arvostettu. Johtavassa asemassa olevalta odotetaan älyllistä, emotionaalista ja sosiaalista vakautta. Pitkäjänteisyys ja vakaus ovat toisiinsa kietoutuneita ominaisuuksia.

 

 

 

Yhteisölle hyödyllinen yksilö

 

 

Kuulostaa kenties oudolta sanoa, että ihmisen on siedettävä ja kestettävä elämää. Tässä voidaan sanoa, että on siedettävä oppimista ja hyväksymistä. Vastakohtana on asenne, jonka mukaan kaikki on pakotettava omaan tahtoon. Yhteisö saattaa kärsiä hyvinkin paljon yksilöistä, jotka pakottavat toiset tahtoonsa, vaikka se toisikin joitain etuja. Ymmärrys ja kyky hyväksyä moninaisuutta ovat jalostuneen viisauden merkki. Myös omaa itseään on siedettävä. Tällöin kannattaa muistaa, että jokainen emootio ei johdu itsen ulkopuolisista asioista, vaan ne usein johtuvat omista luutuneista odotuksista.

 

Olet varmasti pätevä jossakin asiassa, ehkä useissakin. Itsekin koen osaavani yhtä ja toista. Hyvä elämäntaito sisältää kyvyn nähdä oma erikoislaatunsa ja samalla myöntää toistenkin pätevyys erilaisissa asioissa. Kilpailu ei ole ainoa tärkeä asia, on myös olemassa synergista yhteistyötä ja toisilta oppimista.

 

Keskittyminen olennaiseen on järkevien tulosten hakemista. Se, että jokin toimii on tärkeää. Jos kaikki keskittyvät vain omien emootioiden virittelyyn, niin mitään todellista ja hyödyllistä ei synny.

 

Yhteisön vahvistaminen on vastuuntuntoista toimintaa yksilöltä. Liiallinen kiinteys tuottaa ongelmia, mutta tarkoituksena onkin toimia niin, että yhteisö säilyttää ja jopa lisää omaa vitaliteettiaan. Ehjä ja tarkoituksenmukainen yhteisö on hyvä paikka elää ja sen kautta voi toteuttaa omia hankkeitaan.

 

Elämäntaitoon kuuluu kyky saada aikaan oma hyvinvointi. Kun itse on hyvinvoiva, niin on mahdollisuuksia edesauttaa toistenkin hyvinvointia. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi on hyvän elämän perusta.

 

Ajatteleminen kannattaa, vaikka sitä eivät kaikki suvaitsisikaan. Ajatteleminen on työtä, joka tuo monenlaista hyvinvointia ja vaurautta. Kyky hillitä itseään on mahdollista ajattelemalla. Toimintakyvyn kalliita osatekijöitä ovat harkinta- ja valikoimiskyky.

 

Vastuuntuntoisuus tuottaa nopeasti viisaan ihmisen mainetta. Kyky kantaa todellista huolta ja vastuuta on raskasta. Siksi tällaisen taakan kantaminen ei ole mahdollista jatkuvalla syötöllä. Kerran opittu kyky vastuunkantamiseen antaa perustan asioihin asennoitumiselle.

 

 

 

Sosiaalisuus

 

Voisi sanoa, että jos joku on sinua voimakkaampi, ole kohtelias. Mutta voi suositella olemaan kohtelias myös kaikille muillekin. Tosin kohteliaisuus saattaa kätkeä taakseen monia motiiveja, joten ylettömän kohteliaasti käyttäytyvä ei ehkä ole luotettava. Suhtautuminen toiseen ihmiseen tulee olla reilua. Sana reiluus sisältää arvostavia seikkoja. Arvostettua ihmistä mieluusti kohtelee kohteliaasti. Hyvä kohtelu on mielekäs tapa, josta moni on kiitollinen.

 

Elämänstrategiana järkevyys on hyvä, sillä se sisältää sellaisetkin käsitteet kuin harkinta ja oikeus. Järkevä miettii, mikä on hyödyllistä ja kohtuullista.

 

Ihmisen huomioiminen perustuu mielestäni siihen, että tajuaa ja hyväksyy hänen motiivinsa. Jos ihminen on pulassa, on tarpeen havaita hänen motiivinsa selvitä ja siten auttaa häntä siinä urakassa. Jos joku tarvitsee jotain ja me tajuamme ja hyväksymme sen, olemme ottaneet hänet huomioon. Tällöin edesautamme häntä jatkamaan eteenpäin. Ihmisellä on moninainen kirjo erilaisia haluamisia. Hyväksymällä kaikki kohtuulliset toiveet autamme häntä hänen hankkeissaan.

 

 

 

Etusivulle