Elämän perusprosessit

 

 

 

 

 

 

Elämä on jaettavissa prosesseihin ja toimintoihin. Karkeasti ajatellen löytyy ainakin yksitoista perusprosessia ja yksi perusilmiö.

 

Perusprosesseja:

 

-         Valitseminen

-         Oppiminen

-         Havaintojen teko

-         Tiedostaminen

-         Moraalin noudattaminen

-         Vaivannäkö

-         Vuorovaikutus

-         Odottaminen

-         Perustarpeista huolehtiminen

-         Vapauden toteuttaminen

-         Päämäärätavoittelu

 

Lisäksi perusilmiönä voidaan mainita yksilön kykyrakenne eli kykyprofiili.

 

 

Valitsemisessa voidaan erotella useita osia:

 

-         on arvioitava hanketta ja olosuhteita

-         mahdollisuudet tulisi tajuta ollen samalla kriittinen

-         valitsemiseen liittyy valinnanvapaus, mutta samalla riski

-         päätöksenteko on valitsemisen ydinilmiö, joka toimii eri luonnetyypeillä eri tavoin

-         päätöksentekoa seuraa usein monivaiheinen toteutus

-         tulosten arviointi antaa arvokasta palautetta omasta toiminnasta

 

 

Oppiminen on laaja-alainen psykologinen ilmiö:

 

-         havaintojen teko

-         palautteen arviointi

-         oivaltaminen

-         motivaatio

-         keskittyminen

-         muistaminen

-         tiedon pinta- tai syväprosessointi

-         informaatioarvon arviointi

-         valikointi ja karsinta ovat välttämättömiä

-         ajan mittaan tapahtuu harjaantumista ja kehittyneimmillään muodostuu asiantuntemusta

 

 

Havaintojen teko:

 

-         tarkkaavaisuuden suuntaaminen antaa mahdollisuuden aistia

-         havaintokynnys voi olla matalampi tai korkeampi

-         havaintojen tekoon ja tulkintaan liittyvät kiinteästi henkilön sisäiset mallit, skeemat

-         havaitseminen on neuropsykologisesti varsin vaikea selittää eli se on monimutkainen ilmiö; ihmiselle itselleen havaitseminen on vaivatonta, mutta havainnosta tehtävät tulkinnat hyvin virhealttiita

 

 

Tiedostaminen:

 

Tietoisuus ja tiedostaminen on laaja psyykkisten ilmiöiden huipentuma. Voidaan sanoa, että siinä eloton aines, molekyylit, rakentuvat siten, että ne voivat tiedostaa oman itsensä. Tietoisuus on aineesta erillinen ilmiö, uudenlainen olemassaolon taso, joka kuitenkin perustuu aineeseen ja sen rakentumiseen.

 

-         valppaus liittyy tiedostamisen kirkkauteen

-         tietoisuus on olemassaoloa

-         tietoisuudessa ihminen järkeilee, päättelee, ideoi, tiedostaa itsensä

-         tietoisuudella on paljon tekemistä työmuistin ja sen rajoitusten kanssa

-         itsetietoisuus ja itseohjautuvuus

 

 

Moraali:

 

-         arvot

-         periaatteet

-         uskomukset (todet, virheelliset ja epätodet)

-         tavat, perinne

-         sosiaalinen ympäristö

-         todellisuuden vaatimukset

-         terve järki

-         luottamus perustuu henkilön arvioituun moraaliin

-         itsekritiikki tarvitsee moraalia ja tuottaa moraalisia valintoja

-         pidättäytyminen toiminnasta, kunnes havainnot rikastuttavat arviointeja

 

 

Vaivannäkö:

 

-         fyysinen työ

-         itsehillintä vaatii vaivannäköä myös

-         harkinta, informaation tietoinen prosessointi

-         johtopäätösten teko

-         vastuun kantaminen

-         opiskelu

-         luonteen jämäkkyys ja johdonmukaisuus

 

 

Vuorovaikutus:

 

-         palaute ja sen hyödyntäminen

-         normien välittäminen

-         viestintä ja vuorovaikutus ovat monin tavoin osittain sama asia

-         vuorovaikutukseen liittyy eleviestintä

-         vuorovaikutusta ovat myös aggressio, myötätunto, innostaminen ja rauhoittelu

 

 

Odottaminen:

 

-         ajan kuluttaminen, viihtyminen

-         toiveikas odottaminen

-         lepääminen

-         tilaisuuksien odottelu ja havainnointi

 

 

Peruselintarpeet:

 

-         lämpö

-         turvallisuus

-         kunniallisuus

-         hygienia

-         terveys, myös riittävissä määrin terve harkinta- ja valintakyky

-         lihaskunto

-         happi, neste ja kiinteä ravinto

 

 

Vapauden toteuttaminen:

 

-         vastuuntunto on keskeinen osa vapautta

-         rohkeus

-         myönteisyys

-         itsehillintä on tärkeä osa vapautta, jotta ei käyttäisi vapauttaan väärin

-         ideoiden generointi

-         yritteliäisyys

-         osallistuminen

 

 

Päämäärätavoittelu:

 

-         joustavuus

-         tavoitteellisuus

-         sitkeys/ periksi antaminen

-         visio, strategia

-         pitkäjänteisyys/ lyhytjänteisyys

 

 

Kykyrakenteeseen liittyy monia eri ominaisuuksia. Tässä suhteessa ihmisiä on rajaton määrä erilaisia. Eräänä kykynä otetaan esille viisaus ja muutamia sen osia.

 

Viisaus:

 

-         itsekriittisyys, epäilevyys

-         rakkaudellisuus

-         eheys, eli henkinen eheys ja ehyt elämä

-         tilanteiden malttavainen hallinta

-         varautuminen ja tulevaisuuden hallinta

-         myönteisyys

-         ymmärryksen riittävä nopeus ja täsmällisyys

-         jatkuvuuden varmistelu

-         varovaisuuden ja rohkeuden tasapaino

-         henkinen balanssi, kyky olla

-         kokemus, sen kartuttaminen ja hyödyntäminen

-         itsehillintä

-         realiteettien taju ja nöyryys

 

 

Etusivulle