Tuomaisten sukuyhdistyksen säännöt

 

1) Yhdistyksen nimenä on "Tuomaisten sukuyhdistys" ja kotipaikkana Vehmersalmen kunta Kuopion läänissä.

2) Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä pitämään koossa hajallaan joutuneet sukujuuret jäsenkokouksien ja tiiviin tutkimustyön avulla.

3) Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jokainen jäseneksi liittyvän henkilön nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon muutkin tarpeellisina pidetyt häntä koskevat tiedot merkitään. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenlippu.

4) Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset julkituomaan tietämyksiään oman sukuhaaransa kehitysvaiheista joko yhdistyksen hallitukselle tai tutkimustoimikunnalle.

5) Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän julkisella esiintymisellään ja käytöksellään vastustaa tai pilaa yhdistyksen hyvää mainetta, tai huolimattomuudessaan laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Erottamisesta päättää liiton hallitus.

6) Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suoritettava viidenkymmenen (50) markan liittymismaksu ja viidenkymmenen (50) markan jäsenmaksu vuosittain, jollei vuosikokous toisin päätä.

7) Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen nimen kirjoittaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen.

8) Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain maaliskuun 31 päivänä. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen toukokuun 15 päivää annettava yhdistyksen tilintarkastajille sitä tarkoitusta varten kun 9 :ssä mainitaan.

9) Tilintarkastajain tulee ennen kesäkuun 1 päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

10) Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesäkuussa, ja käsitellään siinä seuraavat asiat.

1. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tahi muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta;

3. päätetään jäsenmaksun suuruudesta;

4. valitaan hallituksen jäsenet;

5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluneen vuoden tilejä ja taloutta;

6. käsitellään muita hallituksen tai sen jonkun jäsenen tekemiä ehdotuksia.

11) Yhdistys kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta kirjeitse ja lisäksi myös uutisena maksuttomasti sanomalehdissä voidaan asiasta ilmoittaa.

12) Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla taikka muilla tavoin karttuvat tulonsa yhdistys käyttää vapaasti omiin tarpeisiinsa ja sukututkimusasian edistämiseen. Yhdistyksen varoista on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen.

13) Jos yhdistys ehdotetaan lakkautettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö, niin kauan kuin 10 jäsentä vähintään sitä vastustaa. Jos yhdistys lakkaa, sen varat lahjoitetaan Vehmersalmen kotiseutuyhdistys ry:lle.

14) Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

15) Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyksen säännöksiä.

Pääsivulle