Esimerkkitiedosto 2x

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx.