STADGAR FÖR SARFSALÖ BYARÅD RF  

 • § 1.
 • Föreningens namn är Sarfsalö Byaråd r.f. och dess hemort är Pernå.

 • § 2.
 • Föreningens syfte är att bevara och utveckla servicen på Sarfsalö samt att förbättra samhörigheten och öka trivseln bland dem som bor på ön. För att fullfölja sitt syfte skall föreningen ordna talkoarbeten, arrangera informations- och utbildningstillfällen samt ta initiativ och ge utlåtande i olika ärenden. För att stöda sin verksamhet kan föreningen mottaga donationer, föranstalta penninginsamlingar och lotterier, anornda fester med servering och arrangera utställningar.

  Föreningens syfte är också att upprätthålla och utveckla Sarfsalö henbygdsmuséum. För detta ändamål samlar föreningen in och katalogiserar föremål och annat material som berör ortens historia och kultur, vårdar samlingarna, ordnar utställningar, ansvarar för visning av muséet, samt bedriver utbildnings-, informations-och publikationsverksamhet. Föreningen kan äga fast egendom och vara delägare i fastighets- och bostadsaktiebolag.

 • § 3.
 • Till ordinarie medlem i föreningen kan ansluta sig alla på Sarfsalö bosatta personer, även veckosluts- och sommarboende. Rösträtt vid möte har alla femton (15) år fyllda medlemmar. Som understödande medlemmar kan antas även andra personer samt rättsgiltiga samfund. Understödande medlem har inte rösträtt. Föreningens medlemmar antas av styrelsen.

 • § 4.
 • Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande samt åtta (8) medlemmar med tre (3) suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och styrelsemedlemmar. Ordförande väljs för ett år i sänder och andra styrelsemedlemmar för två år i sänder. Av dem avgår årligen fyra (4) medlemmar och en eller två suppleanter, det första året genom lottdragning och därefter enligt tur. Medlem i tur att avgå, kan omväljas. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller om denne är förhindrad, av viceordförande, eller om minst tre (3) styrelsemedlemmar kräver det.Styyrelsen är beslutför då minst fem (5) av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande inberäknade, är närvarande. Ärende avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes åsikt, vid val likväl lotten.

  Styrelsens funktion är beroende av dess medlemmars intresse och aktivitet. Vilja att utveckla Sarfsalö förutsättes av dess medlemmar.

 • § 5.
 • Föreningens namn tecknas av ordförande jämte viceordförande eller sekreterare, samt av medlem som av styrelsen fått personligt beviljad rätt härtill.

 • § 6.
 • Föreningens räkenskapsperiod är ett kalender år. Bokslut jämte nödiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorerna två (2) veckor före årsmötet. Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande före årsmötet.

 • § 7.
 • Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall utfärdas senast åtta (8) dagar före mötet. Kallelse till möte sker genom annonsering i ortens tidning och på Byarådets anslagstavlor.

 • § 8.
 • Föreningens årsmöte hålles årligen före utgången av mars månad, på den dag som styrelsen bestämmer. Årsmötet utgör både val- och redovisningsmöte. Extra möte hålles då styrelsen finner anöedning därtill föreligga eller då minst tio (10) eller en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Möte skall hållas inom fjorton (14) dagar räknat från den tidpunkt då sådant anspråk har framförts.

 • § 9.
 • Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 • 1. Mötets öppnande.

  2. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet.

  3. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

  4. Godkännande av arbetsordning för mötet.

  5. Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande.

  6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga.

  7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek.

  8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för de i tur avgående.

  9. Val av två revisorer och två revisorssupp leanter.

 • 10. Övriga ärenden.

 • § 10.
 • Beslut om ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, om vid vardera mötet minst tre fjärddelar (3/4) av de angivna rösterna stöder detta. I möteskallelsen bör nämnas att ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen finns på föredragningslistan.

  Då föreningen upplöses genom dess eget beslut används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om föreningen har blivit upplöst genom domstolsbeslut, används tillgångarna för samma ändamål. De av hembygdsmuséets samlingar, som tillhör föreningen, tillfaller i första hand en förening med samma syfte. Om detta inte är möjligt ansvarar Borgå muséum, Landskapsmuséum för östra Nyland, för att samlingarna placeras och förvaltas på ett sätt som är förenligt med den upplösta föreningens syfte. Övriga tillgångar och egendom tillfaller Sarfsalö Ungdomsförening r.f.

 • § 11.
 • Till övriga delar följs lagen om föreningar.