Dyanitos Jabalon x  S & Fin ch Shamali Fahl-al-Filistin

Violas valpar föddes 20.03.07 Fyra hanar och en tik.


1 veckor fotos -->

4 veckor fotos -->


S & Fin ch Shamali
Fahl-al-Filistin

Sedeki Lale Zar

Sedeki Darr-Darr

Jamileh Mara von Indira

SUCH Shamali Elishama
Sain bint Aqila

INT&SUCH SV-95
Khalils Qasr Umm Ain

SUCH Shamali Aqila bint Walda

Dyanitos Jabalon

S17998/95
S MVA FIN MVA KHALILS DURANI DAQIQ

S23979/91
FIN MVA S MVA N MVA KANS MVA KHALILS SAHIR ACK-TAZ-EET SCHARIAR

S59398/89
S MVA N MVA KANS MVA KHALILS QARUBA

FIN14309/96
FIN MVA DYANITOS ELBE

SF42355/93
FIN MVA ASARAFI FAIJUM

SF15596/89
EL HAMRAH RASAASA