Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Yhteistyökumppanit      Tarjous       Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1. Basic Engine

2. Four strokes

NEW!!  Engine AV-demo

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

           


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto


VOCATIONAL
COLLEGE OF JÄMSÄ

Oulun osaamiskeskus Oy


Taivalkosken
metsäoppilaitos


 

 

SVENSKA–engelska–FINSKA swedish–english–FINNISH
 ruotsi–ENGLANTI–SUOMI

Numret mellan engelska och finska ord syftar på kapitlet och boken där ordet används. Till exempel “abrasive 2/II visar att ordet ’’abrasive’’ används i kapitel 2 i del II av serien ’’Technical English’’. Ordet ’’ajettavuus 19/Ih driveabilityfinns i  Technical English I kapitel 19. Fm hänvisar till till skog och skogsmaskiner medan h anger hydraulik. Se sida 160.  

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines.
See page 160.  

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan. Katso sivu 160.

Tässä on sanoja vain murto-osa harjoitus- ja sanakirjan sanoista. Voit kuitenkin kokeilla painamalla CTRL ja f ja kirjoittaa sanan suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Jos sana on tässä demonstraatiossa, se löytyy. Kokeile vaikka "hengitys", "armature", " tai  "acceleration"

Katso myös sanasto pdf-muodosa Fi-En-Swe

abborre fm perch  ahven

absorbera 13/II absorb imeä itseensä

absorberande 2/II absorbent absorboiva

absorberande ämne 2/II adsorbent adsorboiva aine

acceleration * acceleration  kiihdytys

adapter * adapter liitin, liittiö

addera fm increase  lisätä

adoptera * adopt  adoptoida

advokat ys barrister asianajaja

affärsbeteende, varor, försäljning 17/II merchandize 

kauppatavarat

 

agera 6/II operate toimia

agera, påverka al58 act vaikuttaa, toimia

aktion 1/I act  akti, toiminta

alla fm all  kaikki

allmän 11/II common yleinen

allmän al50 common yleinen

allmän 18/I common  yleinen

allmän 3/II general yleinen

allmänt 19/I commonly  yleisesti

alltid 7/II always aina

allvarlig 2/II serious vakava

alstra 12/I supply  tuottaa varustaa

alternativ 16/II alternatives vaihtoehdot

alternativ fm alternatives  vaihtoehdot

alternativt 16/II alternative vaihtoehtoinen

alternativt fm alternative  vaihtoehtoinen

ambitiös. ys ambitious kunnianhimoinen

amortering ys amortization kuoletus

ampere 11/I ampere  ampeeri

ampertal, strömstyrka 12/I ampere amperage  ampeeriluku virranv.

andas 13/II breath hengittää

andning, andan 1/I aspiration  hengitys

anfall ys sortie hyökkäys

ankare * armature  ankkuri

annan; andra 21/II second toinen

annex/extra/tillägg 11/I auxiliary  apu-, sivu-

annorlunda än 20/II unlike toisin kuin

anpassad 3/II related suhteutettu, liettyvä, kuuluva

anpassning 3/II application käyttö, sovellus

ansikte 15/II face  kasvo

anskaffa 10/II incur hankkia itselleen

anskaffa, köpa * purchase hankkia, ostaa

anskaffa, utrusta al58 provide hankkia, varustaa

 

ansluta 10/II engage kytkeä

ansluta * switch  kytkeä

anslutning fm connector  liitin

anslutning al49 junction yhtymäkohta, liitos

anslutning, koppling hj connector liitin, liitos

anslutning; fog fm joint  liitos

anslutningsbarhet * compatibility  yhteensopivuus

ansträngning; (prov)tryckning ys exertion ponnistus

anta 21/II assume olettaa

anta 3/II expect olettaa

antal hj amount määrä

antal al42 number lukumäärä

anti rost, rostskydd, förhindrande av korrosion * corrosion prevention korroosion esto

antingen eller al58 either- or joko tai

antingen... eller 10/II either... or joko... tai

antioxidant/antirostmedel 19/I antioxidant  hapettumisen estolisäaine

antändning al42 firing syttyminen

antändningsfördröjning, tändhastighet * ignition lag syttymisviive

använda * apply  käyttää

använda 8/II exert käyttää, ponnistaa

använda 2/I exert  käyttää ponnistaa

använda al42 use käyttää

 

användes 3/II is used käytetään

användes al51 is used käytetään

användes/riktas hj is applied on käytetty/suunnattu

användning fm operation  käyttö

användning hj usage käyttö

användning 18/II use käyttö

användningsbarhet, att - passar in 19/I combatibility  yhteensopivuus

apparat * device  laite, koje

apparat, organ 5/II actuator toimilaite

aptering fm bucking  apteeraus

arbeta fm operate  työskennellä

arbete 12/II work työ

arbetsgrupp, team al43 team työryhmä

arbetslampor, arbetsljus fm working light  työvalot

arbetslinje/ tryckledning, rör hj line, working työlinja, putki

arbetsskydd fm work protection  työsuojelu

arbetstakt 15/II power stroke työtahti

arbetstakt 1/I stroke  isku tahti

arbetsvikt fm service weight  työpaino

armstöd fm arm-rest  kyynärnoja, käsinoja

arrendera, anställa ys hire vuokrata, palkata, pestata

artilleri * artillery tykistö

asp fm aspen  haapa

aspsopp * orange aspen bolete haavanpunikkitatti

atmosfär 2/II atmosphere ilmakehä

atmosfär al60 atmospheric ilmakehän-

atmosfärs, atmosfärisk al58 atmospheric ilmakehän

atmosfärs-, atmosfärisk hj atmospheric ilmakehän-

att röra sig 9/II routing kulkeminen

automatisk 22/II automatic automaattinen

automatiskt 22/II automatic manner automaattisesti

avbruten fjäder; brusten fjäder al52 broken spring särkynyt jousi

avdunsta 18/II dissipate haihtua

avdunsta 3/I vaporize  höyrystyä

avdunstande 3/I volatile  haihtuva

avdunstning 19/I volatility  haihtuvuus

avfall 2/II contaminant saaste

avfallsbil * garbage truck jäteauto

avfasning, sluttning 15/II ramp viistous

avgas * exhaust  poistokaasu

avgas * exhaust gas  pakokaasu

avgasdriven al44 exhaust-driven pakokaasukäyttöinen

avgasrör * tail pipe pakoputki

avgasserie al45 exhaust manifold pakosarja

avgasventil 2/I exhaust valve  pakoventtiili

avgörande faktor al61 desiding factor ratkaiseva/määräävä tekijä

avkasta 18/I provide  tuottaa

avkastning 17/II output tuotos

avkylande luft (kylluft) 5/I cooling air  jäähdyttävä ilma

avkylning 12/II by cooling jäähdyttämällä

avkännare * probe  tunnistin

avlastad 16/II unloaded kevennetty

avlastad fm unloaded  kevennetty

avlida 2/II starve menehtyä

avlägsen, fjärran 16/I remote  etäinen, kaukainen

avlägsna 9/II eliminate poistaa

avlägsna 2/II remove poistaa

avmagnetisera * demagnetize poistaa magnetismi

avsaknad av, brist på/av al47 lack jonkin puute

avslappnad, slapp, kraftlös al60 limp rento, veltto, voimaton

avslutning 15/II completion lopettaminen

avstånd, distans 11/II distance etäisyys, välimatka

avstängning,  ( ) = parentes * shut-down  sulku lopetus

avsättning 19/I deposition  kerrostuma

avtalsenlig 21/II conventional sopimuksen mukainen

avtappa, låta rinna * dfrain off juoksuttaa

 

avtryckare al52 trigger liipaisin

avtäckande 22/II detection paljastaminen

avverkning fm harvesting  puun korjuu

avverkning fm logging, felling  hakkuu

avverkningsmaskin * forest harvester  puunkorjuukone, harvesteri

avvikelse 10/II deflect ohjata sivuun, kääntää

avvikelse * deflection vinosuuntaus, poikkeama

avvikelse * deviation  poikkeama

avvisa * suppress  torjua

avvisa, avvärja al48 repel torjua, työntää takaisin

axel 1/II shaft akseli

axel/bäraxel 16/II axle akseli

axelvikt fm axle load  akselipaino

backa; returnera 8/I reverse  peruuttaa, peruutus

backe; sluttning 15/II slope mäki

backning, avbeställning al43 reversing peruutus

bagageutrymme * baggage compartment matkatavaratila

bagageutrymme * luggage compartment matkatavaratila

bak, bakre 16/II rear taka-

bakaxel 8/I rear axle  taka-akseli

baklucka, bakdörr, bakläm * tail gate peräluukku, -ovi, -lauta

bakom al48 behind taakse

bakom 14/II beyond takana

bakom motorn * rear of the engine  moottorin takana

bakom, baksida 11/II behind takana, takapuoli

bakom, bakända, bakdel fm rear  takana, takapää, -osa

bakre boggie, tandem 16/II rear bogie takateli tandem

baksida, släppsida, lossningssida 15/II backside jättöpuoli

bakåt 11/II backward taaksepäin

bakåt; tillbaka 7/I return  takaisin

balanserad fm balanced  tasapainotettu

balanserare 7/I balancer  tasapainottaja

 

balstorlek 22/II bale size paalin koko

band al48 bond sidos

band * tread telaketju, kulutuspinta

band, följa spår 17/II track tela, seurata jälkiä

bandfordon * tracked vehicle telaketjuajoneuvo

bandtraktor 7/II crawler telaketjutraktori

bandtraktor, schaktmaskin fm bulldozer  puskutraktori

bank * bolster pankko

bark fm bark  kuori, parkki

barometer * barometer  ilmanpuntari

barr fm needle  neulanen

barrträd fm conifer  havupuu

bas 21/II base kanta

bas-, grund- hj basic perus- , pohja-

basdetaljer, grunddetaljer 4/I major parts  pääosat

basenhet 11/II basic unit perusyksikkö

basmotor 7/I basic engine  perusmoottori

basring 21/II base ring kantarengas

bast fm inner bark  nila

basuppgifter 12/II basics perustietoja

batteri 12/I battery  akku, patteri

batteri, tryckackumulator al50 accumulator akku, paineakku

batterispänning 22/II battery voltage akkujännite

beakta; ta i beaktande * respect  ottaa huomioon

befalla 3/II dictate määrätä, komentaa

befordra 17/II promote ylentää, edistää

befrämja  * promote  edistää

begränsa 15/I limit  rajoittaa

begränsa 5/II restrict rajoittaa

begränsad hj limited rajoitettu

begränsare; stopp 5/II restrictor  rajoitin

behandlad 2/II treated hoidettu, käsitelty

behov hj need tarve

behov, behöva 7/II need tarve, tarvita

behov, krav al59 require tarvita, vaatia

behållare 2/II reservoir säiliö

behållare, bassäng, lager al43 reservoir säiliö, allas, varasto

behörig fm respective  asianomainen

behövs 14/II are needed tarvitaan

behövs 8/I are needed  tarvitaan

bekväm fm confortable  mukava

bekämpningsmedel fm pesticide  torjunta-aine

belopp 16/I amount  määrä

belysa 15/II illustrate valaista

belysning fm illumination  valaistus

beläggning * coating  päällyste

bensin al58 gasoline bensiini

bensin 3/I gasoline  bensiini am.

bensin 11/II petrol bensiini engl.

bensinmotor 19/I gasoline engine  bensiinimoottori

bero 16/I depend  riippua jstk

bero av 10/II depend on riippua jstk.

beroende av 2/II depending on  riippua jstk.

beroende av 16/II depending on  riippuen jstk

beroende av al61 due to johtuen jostakin

beroende på/ som en påföljd av 20/II consequent johtuva, seuraava

beror av 18/II depends upon riippuu jstk

beror på hj due to aiheutua jstkn

beröra 22/II concern koskea

beröra al61 touch koskettaa, koskea

beröra (ngn) ; bekymmer 19/I concern  huoli koskea

beskriva 3/II describe kuvailla

beskriva hj describe kuvailla

beskrivning, skiss 7/II figure kuvio, piirros

 

bestämd 5/II fixed kiinteä, sovitettu

bestämd, avtalad al43 given määrätty, sovittu

bestämd, definerad al57 definite määrätty

bestämd. viss 6/II given määrätty, tietty

bestämma ys constitute asettaa, määrätä

bestämma 3/II determine määritellä

bestämma 19/I impose  määrätä

beta ys grazing laiduntaa

betjäning 18/II service palvelu

betoning, vikt ys emphasis korostus, paino

betyda 1/I mean  tarkoittaa merkitä

betyda, medel- 13/II mean tarkoittaa, keski-

betydande; betydelsefull 21/II significant merkittävä

betydelse 13/II importance tärkeys

betydelse 17/II purpose tarkoitus

betydelse 17/II value arvo, merkitys

betydelse 17/II value arvo, merkitys

betyder * designate  tarkoittaa

bild al48 illustration kuva

bild; kort, fotografera 11/II image kuva, kuvata

bildas av 19/I consist of  koostua jstk

bildas gyttja, slammas,  al59 sludging liettyminen, liejuuntuminen

bilfärja * ferry autolautta

billigare 2/II cheaper edullisempi

billigare al61 cheaper halvempi

binda, knyta ys tie sitoa, solmia

bindning al47 bonding sidos

bit 2/II bit palanen, hitunen

björk fm birch  koivu

björk, glasbjörk fm pubescent birch  hieskoivu

björksopp * Leccinum scabrum lehmäntatti

björn fm bear  karhu

blad fm leaf  lehti

blad fm leaves  lehdet

bladmått al57 feeler gauge välysmitta

blandad 1/II miscellaneous sekalainen

blandas al56 are mixed sekoitetaan

blandas 4/I mix  sekoittua

blandning 19/I blend  sekoitus

blandning 18/II compound seos

blandning 14/II mixture seos

blandning al44 mixture seos

blek skogsriska * Lactarius utilis kalvashaaparousku

blek skogsriska * pallid milk cap kalvashaaparousku

blek taggsvamp * Hydnum repandum vaaleaorakas

bli 18/II become tulla

bli glasaktig ys glazing lasittuva

bli grumligt, grumlingspunkt 19/I cloud point  samepiste

bli ngt 20/II become tulla joksikin

blinkers * direction indicator suuntavilkku

blinklampa * flash valovilkku

blotta 19/II reveal paljastaa

bly 18/II lead lyijy

blydioxid 18/II lead peroxide lyijydioksidi

blyfri * unleaded  lyijytön

blysulfat 18/II lead sulfate lyijysulfaatti

blåbär fm blueberry  mustikka

blådmusseron * Lepista nuda sinivalmuska

bländning * glare häikäisy

blöta; absorberas 2/II soak liottaa, imeytyä

blötmyr fm quagmire  letto

bo, häcka al49 nest pesä, pesiä

bocka, böja; båge * bend taivuttaa, kaarre

boggie 17/II bogie teli

boggieaxel * tandem axle teliakseli

bogsera * tow hinata

bogserbom * tow bar hinauspuomi

bogsering, motstånd, dra * drag hinaus, vastus, vetää

bogserlina * towing line hinausköysi

boll 5/II globe pallo

bom fm boom  puomi

bomhastighet fm boom speed  puomin nopeus

borr, borra * drill pora, porata

borrning 7/II bore poraus

borrning al60 bore poraus

borta/ute ur tidsinställning al57 out of time pois ajoituksesta

bortåt 20/II away  pois päin

bot, botemedel (medicin, förbättringsmetod/botemedel, hjälp(sätt/metod+D1462/väg)) al52 remedy lääke, parannuskeino, apu (keino)

bota 18/I remedy  parantaa

botten 2/II bottom pohja

bottenpansar fm belly plate  pohjapanssari

bottensida 9/II bottom side pohjapuoli

brand; brinna 13/II firing palaminen

brandsläckare fm extinguisher  tulen sammutin

brant sluttning ys steep slope jyrkkä rinne

braxen * bream lahna

breda, sprida 4/I spread levitä, levittää, hajottaa, jakaa

bredd 16/II width leveys

bricka * plain washer aluslevy

bricka, tätning, distansring * washer aluslevy, tiiviste, välirengas

bringa, ha med sig 18/II bring tuoda

brist,  al49 shortage puute, vajaus

brist, avsaknad al47 shortage puute, niukkuus

brist, bristfällighet al49 deficiency puute, vajavuus

brokig fm miscellaneous  sekalainen, kirjava

broms 10/II brake jarru

broms, friktion, släpa * drag jarru, kitka, raahata

bromsmoment 10/II braking torque jarrutusmomentti

bromssystem fm braking system  jarrujärjestelmä

bromstrumma * brake drum jarrurumpu

brotsch * reamer kalvain, avarrin

brotscha * ream kalvaa, väljentää

brottgräns * rupture stress murtolujuus

bruk 19/I application  käyttö

bruk 16/I application  käyttö sovellus

bruka, inrikta al58 apply käyttää, suunnata

bruten * broken murtunut

brutto fm gross  brutto

bryatre (konetekn. brytarspetsar), brytare 11/I breaker  katkoja

bryta/stänga av fm slash, break  katkaista

brytjärn fm felling lever  kaatovänkä

brytjärn, skruvmeijsel * wrench vääntötyökalu, ruuvitaltta

bråkdel 2/I fraction  murto-osa

bråktal ys fraction murtoluku

bräda fm board  lauta

brända, förbrända al45 burned palaneet

bränna al44 burn polttaa

bränna, brinna al59 burn polttaa, palaa

bränna, brinner 1/I burn  polttaa palaa

brännbar al56 combustible palava

brännkammare al42 combustion chamber palotila

bränsle 1/I fuel  polttoaine

bränsleblandning al58 fuel mixture polttoaineseos

bränsleförbrukning 17/II fuel consumption polttoaineen kulutus

bränslemätare 11/I fuel gauge  polttoainemittari

bränslen 19/I Fuels  polttoaineet

bränslepump 13/II fuel pump polttoainepumppu

bränsletank fm fuel tank  polttonestesäiliö

brödticka * Scutiger confluens typäskääpä

buske fm bush  pensas

busksnår,(småskog), snårskog fm coppice forest  vesakko

butan fm butane  butaani

bygga hj build up  rakentaa

bygga, resa upp 6/II build rakentaa, pystyttää

by-pass, genomblåsning, -en  14/II by-pass  ohivirtaus

byta 3/II change muuttaa, vaihtaa

byta 18/I change  vaihtaa

byta ut, byta al50 changing vaihtamalla, muuttaa

byta ut, förnya al59 replace vaihtaa, uusia, korvata

byta, skifta, flytta al48 shift vaihtaa, siirtää

båda 4/II both molemmat

båda ändar 1/II both ends molemmat päät

bågfil (suomen ruots=järnsåg) * hacksaw rautasaha

bågsvetsning * arc welding kaarihitsaus

bäckforel * trout purolohi

bältdäck, radialdäck * belted tire vyörengas

bära 9/I carry  kantaa kuljettaa

bärare, transportör al47 carrier kantaja, kuljettaja

bärbar telefon 16/II cellular telephone matkapuhelin

bärförmåga fm load rating  kantavuus, kuormitusluokka

bärhus; bärram 7/I main housing  pääkotelo, -runko

bärplockning fm picking berries  marjastus

bärstativ * trestle kannatinpukki

bästa möjliga al56 ideal paras mahdollinen

bättre al42 better parempi

böja sig, ge vika ys succumb taipua, antaa myöten

böjhållfasthet * bending strength taivutuslujuus

böjlig slang hj line, flexible taipuisa letku

böjlig; flexibel 16/I flexible  taipuisa

böjning, avvikelse, krok * deflection taipuma, poikkeutus

böla, skrika ys bellow mylviä, karjua

börja, starta upp 10/II initiate aloittaa

camber, hjulets sidolutning * camber pyörän sivukallistuma

caster, kungsbultslutning inåt * KPI, king pin inclination olkatapin sisäkallistuma, caster

cell 18/II cell kenno

cellulosa, massa 2/II pulp massa, selluloosa

centrifugal... * centrifugal  keskipakois-

champinjon * champignon herkkusieni

choke al58 choke rikastin, kuristin

cirkulera 2/II circulation kiertäminen

cirkulera, snurra al59 circulate kierrättää, kiertää

cirkulera/vara i omlopp 5/I circulate  kiertää

cirkulerar återigen 5/I recirculate  kiertää uudelleen

citrongul slemskivling * Gomphidius glutinosus limanuljaska

citronslemskivling * Gomphidius glutinosus limanuljaska

cykel 1/I cycle  kierto, tahti

cykel; takt 20/II cycle  syke, tahti, työkierto

cylinder * cylinder  sylinteri

cylinder med genomgående kolvstång hj double end rod 2-päinen sylinteri

cylinderblock, motorblock fm cylinder block  sylinteriryhmä

cylinderfoder (moottorissa), cylinderrör (hyd.sylinterissä) 7/I liner  sylinteriputki

cylindervägg 5/I cylinder wall  sylinterin seinämä

cylindriskt kugghjul 10/II spur gear lieriöhammaspyörä

cylindriskt kugghjul al55 spur gear lieriöhammaspyörä

damm * dust  pöly

damm. dimma al45 dust pöly, sumu

data, uppgifter fm data tiedot

datoriserad, datorbaserad 17/II computer-based tietokoneperusteinen

de flesta al42 most useimmat

debattera ys debate väitellä

definieras 20/II is defined määritellään

del; detalj hj part osa

dela 15/I divert  jakaa

dela * divide  jakaa

dela, dela på, fördela al47 share jakaa

delad 15/I divided  jaettu

delvis 8/II partly osittain

demonstrera 18/II demonstrate havainnollistaa

densitet 18/II specific gravity tiheys

deras egen hj their own heidän oma

dessutom, i tillägg al61 in addition lisäksi

destillerat vatten * distilled water tislattu vesi

destillering 19/I distillation  tislaus

det förflutna 8/II past ohi

detaljerad, bestämd 3/II particular yksityiskohtainen, tietty, määrätty

detta ses, vi kan se hj this is shown tämä nähdään

diagonal däck * cross-ply tire ristikudosrengas

diagram 13/II tracing käyrästö

diameter 17/II diameter halkaisija, läpimitta

differential 1/II differential different/erotus-

differential 16/II differential tasauspyörästö

differential 8/I differential  tasauspyörästö

differentialdrevsaxlar * differential spider tasauspyörästön ristikkoakseli

diffundera 18/II diffuse hajaantua

dilemma ys dilemma vaikea pulma

dimension 12/II measure mitta

dimma * mist  sumu

diod al47 diode diodi

dioxid 18/II peroxide dioksidi

direkt insprutning * direct injection suoraruiskutus

direkt växel (suorahampainen vaihde)=rakkuggad växel * direct drive suora vaihde

direktinsprutning * direct fuel injection  suoraruiskutus

direktverkande al52 direct acting suoratoiminen

diskutera 12/II discuss keskustella

 

dispergera ys disperse hajottaa, levittää, hajaantua

dispersionsmedel  19/I dispersant hajottaja lisäaine

displacement, volym 13/II displacement syrjäymä, tilavuus

distansbricka, shims * shim väli-, aluslevy

distanshylsa 7/I sleeve  holkki, hylsy, putki

distribuera 5/I distribute  jakaa

distribution 19/I distribution  jakelu

distrikt fm circuit  piiri

distrikt * range toimintasäde, piiri

djup 2/II depth syvyys

drivande hjul 9/I drive wheel  vetävä pyörä

drivande hjul 4/II drive wheels vetävät pyörät

drivande kugghjul, drev al55 pinion käyttävä hammaspyörä

drivande kugghjul, kuggdrev * pinion käyttävä hammaspyörä

drivaxel 9/I drive axle  vetoakseli

drivaxel al54 drive shaft käyttöakseli

drivaxel 16/I drive shaft  käyttöakseli

drivande hjul 9/I drive wheel  vetävä pyörä

drivande hjul 4/II drive wheels vetävät pyörät

drivande kugghjul, drev al55 pinion käyttävä hammaspyörä

drivande kugghjul, kuggdrev * pinion käyttävä hammaspyörä

drivaxel 9/I drive axle  vetoakseli

drivaxel al54 drive shaft käyttöakseli

drivaxel 16/I drive shaft  käyttöakseli

drivande hjul 9/I drive wheel  vetävä pyörä

drivande hjul 4/II drive wheels vetävät pyörät

drivande kugghjul, drev al55 pinion käyttävä hammaspyörä

drivande kugghjul, kuggdrev * pinion käyttävä hammaspyörä

drivaxel 9/I drive axle  vetoakseli

drivaxel al54 drive shaft käyttöakseli

drivaxel 16/I drive shaft  käyttöakseli