Sisältöä Content    Harjoituksia Exercises     Kotiin Home    Tukijat Partners    Tarjous     Tilaus/palaute 


Oppimisprosessi

Taustaa, Backround

Ohjeita, Instructions

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Combustion

4. Diesel Fuel System

7.Engine Parts

Grapple Loader

 
20. Techn. Data 

           

Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/Tilaus

Lapin ammattiopisto 


FORESTRY COLLEGE

 


Taivalkosken
metsäoppilaitos 


LVI-LÄMSÄ

Kotiin Home

Eero Aula:
Tekniikan Englantia ja Saksaa, Technical English and German,

Press CTRL+F to find the word, write the word into the box in English, German or Finnish.

Paina control ja f ja täytä laatikko joko suomen, englannin tai saksan sanalla.

This vocabulary is not as complete as it is in the book Technical English and Spanish. The book is really the dictionary between Finnish, English and Spanish, easy to supply, click the picture of the front page.

Tämä sanasto ei ole ollenkaan niin kattava kuin se on itse kirjassa Tekniikan englantia ja saksaa ja CD:llä. Täydellisemmän sanaston saat hankkimalla kirjan Tekniikan englantia ja saksaa sekä CD:n, klikkaa kansikuvaa.  

Sanasto perustuu laajalti Tekniikan Englantia sarjaan, jonka englanninkielisiin osiin on käytetty luvalla lainauksia metsäkonevalmistajien Ponssen, Valmetin, Logsetin, Deere & Companyn ja Timberjackin, ym.  ohje-, käsi- ja oppikirjojen sivuilta.

The vocabulary & exercise is widely based on the series Technical English. Rights to translate these English materials Courtesy of Timberjack, Tampere, Finland and Deere & Company, Moline, IL, U.S.A.

Numero suomen ja englannin kielen sanan välillä viittaa kappaleeseen ja kirjasarjan osaan, missä tätä sanaa on käytetty. Esimerkiksi "ajettavuus 19/Ih driveability tarkoittaa, että sana "driveability" esiintyy Tekniikan Englantia I-osan harjoituskirjassa kappaleessa 19. Fm viittaa metsä- ja/tai metsäkonesanastoon ja h hydrauliikkaan.

The number between the English and Finnish word refers to the chapter where the word is used. For example "abrasive 2/II hiova means that  the word "abrasive" is used in chapter 2 in part II of  the Technical English Series Book. Word "ajettavuus 19/Ih driveability means that the word "driveability" can be found in chapter 19 of the Exercise Book of Part I of the Technical English. Fm refers to the Vocabulary of Forestry and/or Forest Machines.

abgenutzt werden kulua loppuun 6/I wear out

abgenutzt, verschlissen kulunut 14/II worn

Abhang, m alamäki 10/II downhill

Abhang, m mäki * slope

Ablagerung, f kerrostuma 19/Ih deposition

Ablagerung, f sakka, saos 19/Ih deposition

ablassen(Wasser, Luft, Dampf) laskea pois (vettä, ilmaa, höyryä) 18/Ih bleed

ableiten johtaa 19/Ih derive

ablenkend toisaalle kääntäen 5/II diverting

abschalten, sich schliessen sulkea, sulkeutua 5/II shut off

Abschluss, m Beendigung, f lopettaminen 15/II completion

Abschneiden, n katkaisu 17/II cross-cutting

Abschneider, m Querschneider, m katkoja fm cross cutter

Absicht, f tarkoitus * purpose

absorbieren imeä itseensä 13/II absorb

absorbierend absorboiva 2/II absorbent

Absteller, m Abstellhebel, m moottorin pysäytin fm engine stop

Abstufung, f Klasse, f luokitus, luokka 16/II rating

Abtriebswelle, f Antriebswelle, f ulosottoakseli 8/Ih output shaft

abwechseln, verändern vaihdella, muuttaa 19/Ih vary

abwechselnd vaihteleva * various

abwehren, zurückdrängen torjua * suppress

Abweichung, f poikkeama * deviation

Abweichung, f Abwechslung, f muutos, vaihtelu 6/II variation

abwärts alaspäin 7/Ih downward

abändern muuttaa 7/II modify

Achsantrieb, m vetopyörästö fm differential

Achse, f akseli 16/II axle

Achse, f Welle, f akseli 1/II shaft

Achsgewicht, n akselipaino fm axle load

acht Volt kahdeksan volttia 22/II eight volts

achten, respektieren, berücksichtigen ottaa huomioon * respect

Adaptation, f, Anpassung, f sovellus, mukaelma * adaptation

addieren, beifügen lisätä 21/II add

adoptieren adoptoida * adopt

Adsorbens,n Adsorptionsmittel,n adsorboiva aine 2/II adsorbent

Akkumalator, m akku 18/II battery

Aktion, Wirkung, f vaikutus 7/Ih action

aktuell, tatsächlich todellinen, tosiasiallinen 3/Ih actual

aktuell, zeitgemäss todellinen 13/II actual

Akustik, f äänioppi, akustiikka 16/II acoustics

Akustik, f Klangwirkung, f äänivaikutus fm acoustic

all, alle kaikki fm all

allgemein yleinen 11/II common

allgemein yleinen 3/II general

allgemein yleisesti 19/Ih commonly

allgemein yleisesti 5/II generally

allgemein, universal yleinen 16/Ih universal

allgemeine Durchforstung, f yleisharvennus 17/II general thinning

allmählich, stufenweise vähitellen, asteittain 19/Ih gradually

Allradantrieb, m neliveto, jokapyöräveto fm 4-wheel drive

als programmiert ohjelmoituna 22/II in a programmed

alternativ, abwechselnd vaihtoehtoinen 16/II alternative

Alternative vaihtoehdot 16/II alternatives

am Sitz montiert istuimeen asennettu fm seat mounted

Ampere, n ampeeri 11/Ih ampere

Amperezahl der Stromstärke virranvoimakkuus 12/Ih ampere amperage

anbauen rakentaa hj build up

Anbetung, f palvonta, jumalointi * adoration

anders(her)um, umgekehrt toisinpäin 8/II reverse

andrehen, anlassen vääntää käyntiin 12/Ih crank

anerkennen tunnustaa, hyväksyä * endorse

anerkennen, akzeptieren hyväksyä 19/Ih accept

anfangen, beginnen alkaa 2/Ih begin

Anforderung, f vaatimus * requirement

Anforderung, f Erfordernis, n vaatimus 3/II requirement

angekoppelt kytketty 10/II connected

angereichert väkevöity 18/II concentrated

angeschlossen, angekoppelt yhdistetty hj coupled

angetrieben käytetty * driven

angewachsen lisääntynyt 2/II increased

anhäufen, sammeln kartuttaa * accumulate

Anker, m ankkuri * armature

Anlasser, m Starter, m käynnistin 11/Ih starter

Anlassmotor, m Anlasser, m käynnistinmoottori 12/Ih starting motor

Anlassschalter, m käynnistyskytkin 12/Ih starter switch

annehmen olettaa 21/II assume

anordnen järjestää, taivuttaa * dispose

anpassen sopia yhteen 6/II match

anpassen sopia yhteen 5/Ih match

anpassen sovittaa * fit

anpassend soveltaen 20/II by applying

anreichern, konzentrieren tiivistyä, väkevöidä 19/II concentrate

Anreicherung, f Konzentration, f väkevyys 18/II concentration

Ansaug-, Ansaugen, n Saugdruck, m imu, imeminen, imupaine * suction

Ansauganlage, f imujärjestelmä 14/II intake system

Ansaugen, n imu 7/Ih intake

Ansaugkrümmer, m Saugleitung, f imusarja 13/II intake manifold

Ansaugtakt, m imutahti 15/II intake stroke

anschaffen hankkia itselleen 10/II incur

anschaffen hankkia, saavuttaa hj acquire

anschliessen, anhängen kytkeä, yhdistää 17/II couple

Anschluss, m liitin fm connector

Anschluss, m liitos fm joint

Anschluss, m Klemme, f liitos, liitin 1/II connection

Ansclussstelle, f liitos-, yhtymiskohta 21/II junction

anspornend kiihottava, kannustava * incentive

anstatt, an Stelle einer... jnk sijasta 4/Ih instead

Anstrichfarbe, f Lack, m maali 2/II paint

Anteil, m Portion, f Ration, f annos * ration

Antioxydant, m hapettumisen estolisäaine 19/Ih antioxidant

antreiben käyttää * apply

antreiben vaikuttaa, käynnistää 7/II actuate

antreiben, fahren käyttää, ajaa 1/Ih drive

Antrieb, m ulosanto, käyttö- 16/Ih output

Antriebsachse, f -welle, f käyttöakseli 16/Ih drive shaft

Antriebsleistung, f käyttöteho 7/Ih driving power

Antriebsriemen, m käyttöhihna 5/Ih drive belt

Antriebsräder vetävät pyörät 4/II drive wheels

Antriebswelle, f ulosottoakseli 10/II output shaft

Antriebswelle, f vetoakseli 9/Ih drive axle

Antwort, f Reaktion, f vastaus, reaktio 10/II response

anwachsen kasvaa, lisääntyä hj increase

anwachsen, zunehmen nousta, kasvaa 19/II increase

Anwalt, m asianajaja * solicitor

anwenden, in Gebrauch nehmen soveltaa 17/II customize

Anwendung, f käyttö 19/Ih application

Anwendung, f käyttö, sovellus 3/II application

Anwendungen sovellutukset 22/II applications

anwesend läsnäoleva * present

Anwesenheit, f Präsenz, f läsnäolo 19/Ih presence

Anzeigelicht, n merkkivalo 11/Ih indicator light

anzeigen ilmaista 19/II indicate

anziehen vetää puoleensa 2/II attract

Arbeit, f työ 12/II work

arbeiten toimia 18/II work

arbeiten työskennellä fm operate

Arbeitsbeleuchtung, f -licht, n työvalot fm working light

Arbeitsergebnis, n tuotos 17/II output

Arbeitslinie, f -rohr, n työlinja, putki hj line, working

Arbeitsschutz, m työsuojelu fm work protection

Arbeitsstelle, f paikka, työmaa 17/II site

Arbeitstakt, m työtahti 15/II power stroke

Arm der Baumfällmaschine harvesterin puomi fm harvester boom

Armaturenbrett, n kojelauta 10/II dashboard

Armlehne, f, Seitenlehne, f kyynärnoja, käsinoja fm arm-rest

Art, f laji * species

Ast, m oksa fm branch

Ast, m Zweig, m oksa, haara 8/II branch

Atempause, f hengähdystauko+A349 * respite

atmen hengittää 13/II breath

Atmosphären- ilmakehän- hj atmospheric

Atmung, f hengitys 1/Ih aspiration

Auerhahn, m -huhn, n metso fm capercaillie

auf dreierlei Weise kolmella tavalla 7/II in three ways

auf niedrigem Niveau pienellä tasolla 18/II at low rate

auf vielerlei Weise monella tavalla 15/Ih in several ways

auf, an päällä, päälle, on 11/II upon

Aufbau, m Konstruktion, f rakenne 3/II construction

Aufbau, m Struktur, f rakenne 19/Ih structure

aufbauen, konstruieren rakentaa 1/Ih construct

Aufbewahrungskasten, m säilytyskotelo fm storage box

auffallend, bedeutend näkyvä 19/Ih prominent

Aufforstung, f metsittäminen fm afforestation

auffüllen uudelleen täyttää 9/II refill

auffüllen, auftanken täyttää hj fill

auffüllen, vervollständigen täyttää, täydentää * replenish

Aufgabe, f tehtävä 6/I job

Aufgabe, f tehtävä 22/II task

aufgebraucht, kulutettu loppuun 18/II exhausted

aufgeladen ahdettu 16/II charged

aufgeladen ahdettu fm charged

aufklären selvittää 3/II find out

Aufsichtsperson, f Steuermann, m valvoja, ohjaaja 22/II controller

aufsteigen nousta 2/Ih rise

aufwärts, hinauf ylöspäin 19/II upward

Aufwärtshub, m isku ylöspäin 2/Ih up-stroke

aus dem Tank tankista 4/Ih from the tank

aus diesem Grund tästä syystä 3/II for this reason

aus Sicherheitsgründen turvallisuussyistä hj for safety reasons

ausarbeiten, verfassen laatia, kerätä, toimittaa * compile

Ausbeute, f tuotto, saanto, hyöty * yield

ausbreiten, verteilen levitä, levittää, hajottaa, jakaa 4/Ih spread

ausdehnen laajeta paisua 1/Ih expand

ausdehnend paisuva 2/Ih expanding

ausdrücken, ausschieben puskea ulos 2/Ih pushing out

ausdrücken, Zustand, m ilmoittaa, olomuoto 20/II state

ausgefiltert suodatettu fm filtered

ausgenommen lukuunottamatta 16/II excluding

ausgerüstet varustettu 16/II equipped

ausgestaltet muodostettu 18/II formed

ausgewuchtet tasapainoitettu fm balanced

ausgezeichnet hienosti 2/II finely

ausgleichen, angleichen tasata, yhtäläistää 8/Ih equalize

Ausgleicher, m tasapainotin 7/II balancer

Ausgleichgetriebe, n Differential, n tasauspyörästö 16/II differential

Auslass, m ulostulo 7/II outlet

Auslassventil, n pakoventtili 2/Ih exhaust valve

auslöschen sammuttaa fm extinguish

Ausmass, n Dimension, f Mass, n mitta fm dimension

Auspacken, n pakkauksen purku * unpacking

Auspuffkrümmer, m pakosarja 15/II exhaust manifold

Auspufftakt, m poistotahti 15/II exhaust stroke

ausreichend riittävä 14/II adequate

ausreichend riittävä 19/Ih adequate

Ausrüstung,f Zubehör,n varuste 22/II equipment

Ausrüstung,f Zubehör,n varusteet, laitteet 3/II equipment

ausschliessen sulkea pois 16/II exclude

Ausschussbaum,m Auslegearm,m puomi (nosturin) fm boom

Ausschussbaumgeschwindigkeit, f puomin nopeus fm boom speed

aussenden, ausstrahlen lähettää ulos * emit

aussenseitig ulkopuolinen 7/II external

ausser Betrieb pois toiminnasta 2/II out of operation

ausser, abgesehen von lukuunottamatta, paitsi 3/II aside from

ausser, ausgenommen paitsi 5/II except

ausser, bis auf paitsi, lukuunottamatta * aside from

aussetzen, exponieren altistaa * expose

Aussicht, f näköala fm view

Ausstattung, f kalustus, sisustus fm fittings

ausstrecken, verlängern ojentaa, pidentää 17/II extend

Austauscher, m vaihdin * exchanger

Austrittsseite, f jättöpuoli 15/II backside

Auswahl, f valikoima 17/II choice

auswählen valita 3/II select

auswählen valita 8/Ih select

auswärts ulospäin 1/Ih outward

Auszeichnung, f leimaus fm marking

automatisch automaattisesti 22/II automatic manner

automatisch, selbsttätig automaattinen 22/II automatic

Bagger, m kaivinkone fm excavator

Balancierer, m tasapainottaja 7/Ih balancer

Ballengrösse, f paalin koko 22/II bale size

Barsch, m ahven fm perch

Basis,f Basis- kanta 21/II base

Basisring,m kantarengas 21/II base ring

Batterie, f akku, patteri 12/Ih battery

Batteriespannung, f akkujännite 22/II battery voltage

Bauch, m Magen, m vatsa, maha, kupu fm belly

bauen rakentaa, pystyttää 6/II build

Baumarten, Holzarten puulajit 17/II tree species

Baumfälleinheit, f harvesteriyksikkö fm harvesting unit

Baumfälleinheit, f kaatoyksikkö, -pää fm felling unit

bedecken peittää 2/II coat

bedeuten tarkoittaa, merkitä 3/II mean

bedeuten, mittel- tarkoittaa, keski- 13/II mean

bedeutsam merkittävä * significant

bedeutsam, bemerkenswert merkittävä 21/II significant

Bedienungsanlage, f hallintalaitteet fm controls

Bedrängtheit, f Not, f eng ahdinko, pula, ahdas * strait

beeinflussen vaikuttaa 3/Ih affect

Beerenpflücken, n marjastus fm picking berries

befreien vapauttaa, helpottaa 6/II relieve

Befreiung, f vapautus 15/Ih relief

befriedigen, füllen tyydyttää, täyttää 3/II meet

befriedigend tyydyttävä 5/Ih adequate

befördern transportieren kuljettaa fm transport

befördern, transportieren kuljettaa 19/II carry

begrenzen rajoittaa 15/Ih limit

Begrenzer, m Sperre, f rajoitin 5/II restrictor

begrenzt rajoitettu 5/II limited

behandeln kosketella 22/II concern

behandeln, führen käsitellä, ohjata 17/II manoeuvre

behandelt hoidettu, käsitelty 2/II treated

Behälter, m astia, säiliö 2/II container

Behälter, m säiliö 2/II reservoir

Behälter, m säiliö 18/Ih reservoir

Behälterschlauch, m linja/putki/ säiliöön hj line to reservoir

beibehalten ylläpitää 3/II maintain

beide molemmat 4/II both

beide Enden molemmat päät 1/II both ends

beim bergab fahren alamäen aikana 10/II downhill stretches

beim Laufen (bei der Operation) toiminnalle 7/II to operation

beinhalten pitää sisällään 19/Ih contain

beinhalten, umfassen pitää sisällään 5/II include

bekommen saada 7/II get

Bekämpfungs-, Pflanzenschutzmittel, n torjunta-aine fm pesticide

Belag, m Überzug, m päällyste * coating

Beleuchtung, f valaistus fm illumination

Beleuchtung, f valot 11/Ih lights

beliebt, populär suosittu 19/Ih popular

bemerkenswert huomattava 17/II outstanding

Bemühung,f Bestrebung, f ponnistus * exertion

benachrichtigen, signalisieren välittää viesti 22/II signal

Benzin, n bensiini am. 11/II gasoline

Benzin, n bensiini engl. 11/II petrol

Benzin-, Ottomotor, m bensiinimoottori 19/Ih gasoline engine

beobachten havainnoida 20/II observe

bequem, komfortabel mukava fm comfortable

Berechnung, f lasku, tili 13/II account

Bereich, m ala, alue, piiri 3/II range

Bereich, m alue 19/Ih range

Berücksichtigung einer(wichtigen) Sache huomioonotettava (tärkeä) seikka Berücksichtigung (einer wichtigen Sache) 3/II consideration

Beschleunigung, f kiihdytys * acceleration

beschreiben, schildern kuvailla 3/II describe

beschreiben, vorlegen esittää 22/II present

beschädigen vaurioittaa 3/II damage

beschädigen vaurioittaa 14/II damage

beschädigt werden vaurioitua 13/II damage

Beschädigung, f särkyminen 2/II breaking

Beschädigung, f Panne, f vaurio 2/II damage

Beschädigung, f Schaden, m vika 10/II failure

beseitigen, eliminieren poistaa 9/II eliminate

besetzen, einnehmen vallata, miehittää 11/II occupy

besonders erikoisen 14/II extra

besonders, vor allem varsinkin 10/II especially

besorgen hoitaa pois 5/Ih carry off

besorgen, anschaffen hankkia 8/Ih provide

Besorgnis, n berühren huoli, koskea 19/Ih concern

Bestandteil, m aineosa * constituent

bestechlich sein lahjottavissa oleva * bribable

Bestechung, f lahjonta * bribery

bestehen aus koostua jstk 19/Ih consist of

bestehen aus muodostua jstk 21/II consist of

bestehen, widerstehen kestää 1/Ih withstand

bestimmen määrittää 2/II determine

bestimmen määrätä, komentaa 3/II dictate

bestimmen, sich aufdrängen määrätä, tuppautua * impose

bestimmt tietty, määrätty 3/II certain

bestimmt, gewiss määrätty, tietty 6/II given

beständig pysyvä * constant

Beständigkeit, f pysyvyys 19/Ih stability

Betonung, f korostus, paino * emphasis

betrachten harkita, tarkastella 20/II consider

betrachten tarkastella 3/II regard

betreffend, zuständig asianomainen fm respective

betreffs koskien jtk; mitä tulee jhk. 3/II in regard to

Betrieb, m käynti, toiminta 13/II functioning

Betrieb, m käyttö fm operation

Betriebsbremse, f ajojarru 16/II driving brake

Betriebsgewicht, n Dienstgewicht, n työpaino fm service weight

Betriebskraft, f käyttövoima hj work force

Betriebsweise,f Funktion, f toiminta 15/Ih operation

Bewaldung, f metsän istutus fm afforrestation

bewegbar liikuteltavissa 16/II movable

bewegbar liikuteltavissa fm movable

bewegender Teil, Laufteil, m liikkuva osa 6/I moving part

beweglich, mobil liikkuva 22/II mobile

Bewegung, f liike 1/Ih motion

Bewegung, f liike 11/II movement

Bewegungswirkung der (Luft)masse massan liikevaikutus 15/II ramming effect

Bewegungsvolumen, m syrjäymä, tilavuus 13/II displacement

Beweiden, n Weidegang, m laiduntaminen * grazing

bewerkstelligen, besorgen panna toimeen 10/II stage

Beziehung, f Relation, f suhde * relative

Bezirk, m reviiri,alue * territory

bezüglich suhteutettu, liittyvä, kuuluva 3/II related

biegen, nachgeben taipua, antaa myöten * succumb

Bild, n abbilden kuva, kuvata 11/II image

bilden, Form, f muodostaa, muoto 19/II form

bildend muodostaen 18/II forming

Bildung, f Gestaltung, f muodostus * formation

billiger,günstiger edullisempi 2/II cheaper

binden sitoa, solmia * tie

Biotoptyp, m kasvupaikkatyyppi fm biotope-site type

Birke, f koivu fm birch

Birkenrinde, f tuohi fm white bark

Birkhahn, m -huhn, n teeri fm black grouse

Blatt, n lehti fm leaf

Blau-, Heidelbeere, f mustikka fm blueberry

Blei, n lyijy 18/II lead

bleiben jäädä 9/II remain

Bleidioxyd, n lyijydioksidi 18/II lead peroxide

Bleisulfat, n lyijysulfaatti 18/II lead sulfate

Block des Reihenmotors rivimoottorin ryhmä 7/Ih line block

Block, m tukki fm log

Boden, m pohja 2/II bottom

Boden, m pohja 2/Ih bottom

Bodenbearbeitung, f maanmuokkaus fm soil preparation

Bodendruck, m (Ober)flächendruck, m pintapaine fm ground pressure

Bodenfläche, f pohjapinta-ala fm basal area

Bodenfreiheit, f maavara 16/II ground clearance

Bodenseite, f pohjapuoli 9/II bottom side

Bohle,f Planke,f lankku fm plank

Bohrung, f poraus 7/II bore

braucht man tarvitaan 8/Ih are needed

Breite, f leveys 16/II width

Bremsanlage, f jarrujärjestelmä fm braking system

Bremse, f jarru 10/II brake

Bremse, f jarru fm brake

Bremsmoment, m jarrumomentti 10/II braking torque

Brennen, n palaminen * combustion

Brennstoffe polttoaineet 19/Ih Fuels

Brett, n lauta fm board

bringen tuoda 18/II bring

Bruchstück, n palanen 2/II fragment

Bruchteil, m murto-osa 2/Ih fraction

Bruchwald, m Bruchmoor, m korpi fm spruce swamp

Bruchzahl, f murtoluku * fraction

brutto brutto 16/II gross

brüllen mylviä, karjua * bellow

Bundring, m Ring, m kaulus, rengas * collar

Busch, m pensas fm bush

Butan, n butaani fm butane

Bündelmaschine, f kasaaja fm buncher

Bär, m karhu fm bear

Charakteristikum, n Eigenheit, f ominaispiirre 12/II characteristic

chemisch kemiallinen 18/II chemical

chemisch kemiallisesti 2/II chemically

Chip, m Span, m lastu, pala, siru 2/II chip

computerunterstützt tietokoneperusteinen 17/II computer-based

d(a)rauf päällä 8/II at the top

Dach, n katto fm roof

Dampf, m höyry 12/II steam

Dampf, m höyry 19/Ih vapor (Am)= vapour

Dampf, m höyry 11/II vapour

daneben sivuun, syrjään 3/II aside

das treibende Rad, Antriebsrad, n vetävä pyörä 9/Ih drive wheel

Datei, f tiedot 16/II data

dauerhaft pitkittynyt, jatkuva * sustained

dauerhaft, beständig vakio, pysyvä 13/II constant

Daumen, m peukalo 19/II thumb

decken kattaa, peittää 3/Ih cover

Defekt, m vika 18/Ih failure

Defizit, n Unterbetrag, m vajaus, vaillinki * deficit

Destillation, f tislaus 19/Ih distillation

deswegen sen tähden 15/II thereby

Detonation, f klopfende Verbrennung nakutus, räjähdys 13/II detonation

deutlich ilmeinen, selvä 19/II obvious

dicht, tiheä, taaja * dense

Dichte, f tiheys 18/II specific gravity

Dichtemesser, m hydrometri, tiheysmittari 13/Ih hydrometer

Dichtung, f tiiviste 2/II gasket

Dichtung, f Abdichtung, f tiiviste, tiivistys hm sealing

die Luft erhitzt sich ilma kuumenee 3/Ih air heats

Dienst, m palvelu 18/II service

dies sieht man tämä nähdään hj this is shown

diese Arbeiten zu erledigen tehdä nämä toiminnot 8/Ih to do these jobs

differential different/erotus- 1/II differential

diffundieren, durchdringen hajaantua 18/II diffuse

direkte Einspritzung suoraruiskutus * direct fuel injection

direkter Fahrweg suora kulkutie 2/II straight path

diskutieren, besprechen keskustella 12/II discuss

dispergieren, fein verteilen hajottaa, levittää, hajaantua * disperse

Dispersionsmittel, n Dispersant, n hajoittaja lisäaine 19/Ih dispersant

Doppelachse, f teli 17/II bogie

Doppelachse, f telipyörästö 16/II bogie

doppeltwirkend kaksitoiminen 1/II double acting

doppeltwirkend kaksitoiminen hj double acting

doppeltwirkender Umkehrfilter kaksoispaluusuodatin fm dual return filter

drehen, ausrollen pyörittää * spin

drehend pyörivä 1/Ih rotary

drehend, rotierend pyörivä 1/II rotary

Drehmoment, m vääntömomentti 3/II torque

Drehmoment, m vääntömomentti 8/Ih torque

Drehstromgenerator, m vaihtovirtalaturi 11/Ih alternator

dreiteilig kolmiosainen * tripartite

Drohung, f uhkaus * menace

Drosselklappe, f käsikaasu, kuristin fm throttle

drosseln kuristaa 15/Ih throttle

Drosselung, f drosseln kuristus, kuristaa 5/II throttle

Druck, m paine 5/II pressure

Druck, m paine 15/Ih pressure

Druckabbau, m paineen pudotus 6/II pressure drop

Druckbegrenzungsventil, n Überdruckventil, n paineenrajoitusventtiili 6/II relief valve

druckbelastet paineenalainen 4/II under pressure

druckdichter Verschluss painekorkki 5/Ih pressure cap

druckluftbetrieben, pneumatisch paineilmatoiminen 15/Ih pneumatically

Druckunterschied, m Druckdifferenz, f paine-ero 6/II pressure difference

drücken painaa 7/II press

du solltest wissen sinun tulisi tietää 3/II you should know

dulden, vertragen sietää 19/Ih tolerate

durch läpi jnk. jnk. kautta 5/II through

durch Abkühlung jäähdyttämällä 12/II by cooling

durch das Rohr putken kautta hj by a tube

durch Erhitzung kuumentamalla 12/II by heating

durch Feder wirkend jousivaikutteinen fm spring action

durch Gestaltung muodostaen 6/I by forming

durch Veränderung muuttamalla 12/II by changing

durchaus, völlig läpikotaisin * thoroughly

Durchblasen, n ohipuhallus 6/I blow-by

Durchblasen, n ohivirtaus 14/II blow-by

durchdringen tunkeutua läpi * penetrate

durcheinanderbringen panna sekaisin, sotkea * stir

Durchflussmenge, f virtaus, tuotto fm flow

Durchforstung, f harvennus fm thinning

Durchforstung, f Läuterung, f harvennus(hakkuu) 17/II thinning

durchführen, leisten suorittaa 13/II perform

durchführen, leisten suorittaa, tehdä, esittää hj perform

Durchführung, f suoritus 22/II performance

Durchgang, m Durchfahrt, f läpikulku, väylä hj passage

Durchgang, m Kanal, m käytävä, kanava 7/Ih passage

durchgearbeitet, ausgefeilt viimeistelty 2/II finished

durchlassen, fliessen lassen päästää 7/II deliver

Durchlauf, m kulkeminen 9/II routing

Durchlauf, m kulkeminen hj routing

durchlaufen kulkea läpi 2/II pass through

durchlässig, permeabel läpäisevä * permeable

Durchmesser, m halkaisija, läpimitta 17/II diameter

Durchsatz, m Durchflussmenge, f toimitus, tuotanto 7/II delivery

Durchschnitt, m, -swert, m keskiarvo * average

durchschnittlich keskimääräinen 13/II average

Düngung, f lannoitus fm fertilization

dünn ohut 21/II thin

Düse, f suutin * nozzle

dämpfen, vaimentaa 6/I deaden

Dämpfer, m vaimennin 7/Ih damper

Dämpfung, f vaimennus 1/II cushion

ebenso, ebenfalls samoin 19/II similarly

Ecke, f kulma 9/Ih corner

Eckigkeit, f kulmikkuus 15/II angularity

edel jalo * noble

Effekt, m Wirkung, f teho, vaikutus hj effect

effektiv tehollinen 13/II effective

ehrgeizig kunnianhimoinen * ambitious

eichen asettaa kohdalleen fm adjust

Eichhörnchen, n orava fm squirrel

Eichung,f Kalibrierung,f kalibrointi * calibration

Eigenschaft, f ominaisuus 3/Ih property

eigentlich itse asiassa hj in effect

eilig, eil-, schnell- välitön, kiireellinen, silmänräpäyksellinen, pika- instant

ein bestimmter, ein gewisser tietty, määrätty, eräs 13/Ih certain

Einbau, m Montage, f asennus 9/II mounting

Einbau, m Anlage, f asennus * installation

einbauen sopia, sovittaa, asentaa fm fit

einbauen, montieren asentaa 3/II install

einbauen, montieren asentaa 9/II mount

eindeutig ilmiselvästi 13/II obviously

Eindruck, m Einwirkung, f vaikutus,vaikutelma 18/II impression

einen Gang schalten vaihtaa vaihdetta * shift

einfach yksinkertainen hj simple

einfach yksinkertainen fm single

einfach yksinkertaisesti 7/II simply

einfachwirkend yksitoiminen 1/II single acting

einfachwirkend yksitoiminen hj single acting

Einfluss, m, Wirkung, f vaikutus 19/Ih influence

Einfüllöffnung, f täyttöaukko, -putki 2/II filler pipe

eingebaut asennettu 5/II mounted

eingebaut asennettu 1/Ih mounted

eingebaut sisäänrakennettu fm enclosed

eingehend, gewiss, bestimmt yksityiskohtainen, tietty, määrätty 3/II particular

eingekeilt werden kiilautua 2/II wedge

eingepasst sovitettu 6/II given

eingestellt, synchronisiert ajoitettu 14/II timed

eingraben uurtaa 2/II score

eingraben uurtaa 18/Ih score

eingreifen, olla kosketuksissa * mesh

Einheit, f yksikkö 1/II unit

einige wenige muutama, harva hj few

einkapseln koteloida 7/Ih house

einkuppeln, zuschalten kytkeä yhteen 12/Ih engage

einlagern, varastoida 4/Ih store

Einlass, m imu sisäänotto 2/Ih intake

Einlass, m Einlassöffnung, f tuloaukko * inlet

Einlassventil, n imuventtili 2/Ih intake valve

Einleitung, f esittely, johdanto 8/Ih introduction

einmal kerran 15/II once

einnehmen varata 19/II occupy

einnehmen, umfassen viedä, käsittää 11/II occupy

einordnen, klassifizieren luokitella 2/II classify

einschalten, anschalten kytkeä * switch

einschliesslich sisältäen 19/Ih including

Einschnürung, f kuristus hj restriction

Einschnürung, f Drosselung, f kuristus 8/II restriction

einschränken rajoittaa 5/II restrict

einsetzen, festsetzen, -legen asettaa, määrätä * constitute

einspritzen suihkuttaa sisään 21/II inject

Einspritzung ruiskutus 4/Ih injection

Einspritzung, f sisään suihkutus 21/II injection

einstellbar säädettävä 9/II adjustable

einstellen säätää 5/II adjust

einstellen säätää 15/Ih regulate

einstellen, regulieren säätää 5/II regulate

einstellen, taktieren ajoittaa 4/Ih time

einstellfrei säätövapaa fm adjustment free

Einstellung, f Einstellen, n ajoitus 15/II timing

Einstellung, f Regulierung, f säätö 6/II regulation

Einströmung, f sisäänvirtaus 16/Ih input flow

eintreten käydä sisään 19/II enter

Eintritt, m sisäänkäynti 15/Ih enter

Eintritt, m sisäänpääsy * access

einzig, einfach ainoa, yksinkertainen 17/II single

einzigartig ainutlaatuisen 17/II uniquely

einzylinder-Einspritzpumpe, f yksittäispumppu hj pump, single

Eis, n jää 12/II ice

Eisendrahtnetz, n rautalankaverkko 2/II wire mesh

Elch, m hirvi fm elg, moose

elektrisch sähköinen 21/II electrical

elektrisches System, ...Netz, Bordnetz,n sähköjärjestelmä fm electric system

elektrischgesteuert sähköohjattu fm electro controlled

Elektrizität, f sähkö 11/II electricity

elektrohydraulisch sähköhydraulinen 15/Ih electrohydraulic

Elektrolyt, m elektrolyytti 18/II elektrolyte

elektromagnetisch sähkömagneettinen 20/II electromagnetic

elektronisch elektroninen 22/II electronic

Emission, f päästö * emission

Emitter,m Sender,m emitteri, lähetin 21/II emitter

empfangen vastaaanottaa 2/Ih receive

empfangen vastaanottaa 7/II receive

empfehlen suositella 3/II recommend

empfindlich herkkä, arka 5/II sensitive

empfindlich, mürbe herkkä, arka, murea * tender

endgültig lopullinen 14/II eventual

Endhieb,m Räumungsschlag, m päätehakkuu 17/II final felling

endlich lopulta, vihdoin 2/II eventually

Energie, f energia 11/II energy

entfernen poistaa * remove

entfernen, fortbringen poistaa 2/II remove

Entferntheit, f pitkä etäisyys hj long distance

Entfernung, f Abstand, m etäisyys, välimatka 11/II distance

Entfernung, f Distanz, f etäisyys 16/Ih distance

entgegen vastaan 10/II against

entgegengesetzt päinvastainen 18/II reverse

entgegenkommen, kohdata 12/II encounter

entgegenwirken vastustaa 13/II restrict

enthalten sisältää, käsittää 10/II incorporate

enthüllen, entdecken paljastaa 19/II reveal

entkommen, entgehen päästä 8/II get

entladen purettu 18/II discharged

entladen purkaa * discharge

entladen purkautunut 18/II discharged

Entladung, f Entladen, n purku, kuorman poisto 15/Ih unloading

entlastet kevennetty 16/II unloaded

entlastet kevennetty fm unloaded

Entleerung, f tyhjentäminen 19/Ih depletion

Entlüfter, m huohotin 2/II breather

Entlüfter, m ilmanvaihtoreikä hj vent

Entlüftung, f huohotus hj air vent

Entlüftung, f poisto 7/Ih exhaust

Entlüftung, f huohotus 6/I venting

Entlüftung, f Entlüftungsloch, n ilmanvaihtoreikä 1/II vent

entscheiden ratkaista, tuomita 3/II judge

entscheiden, lösen ratkaista 18/Ih solve

Entscheidungsfrist, f valinnanvara * option

Entschädigung, f Vergütung, f hyvitys, korvaus * remuneration

entsetzlich, furchtbar hirveä, kauhea, kamala * strait

entsprechend vastaavasti 17/II consistently

entsprechend, übereinstimmend yhdenmukainen 19/Ih analogous

entstehen koitua, aiheutua * accrue

entweder joko- 9/II either

entweder...oder joko... tai 10/II either... or

entwerfen, konstruieren suunnitella 17/II design

entwickeln kehittää 19/Ih develope

entwickeln kehittää 5/Ih generate

entwickeln, bilden kehittää, luoda 8/II create

Entästung, f karsinta fm delimbing

Entästungsmaschine,f karsintakone fm delimber

Erdanschluss,m Erdung,f Masse(klemme), f maadoitus 11/Ih ground

Erde, f maa 12/II Earth

Erdöl, n Rohöl, n raakaöljy 19/Ih crude oil

erfordern vaatia hj require

erfordern vaatia, tarvita 7/II require

Erfordernis, n tarve hj need

Erfordernis, n erfordern tarve, tarvita 7/II need

Ergebnis, n tulos 2/Ih result

Ergänzung, f Komplement, n, ergänzen täydennys, täydentää 17/II complement

Erholung, f virkistys fm recreation

erhöhen, aufsteigen nousta, kohota 5/II rise

erkennen tunnustaa, tunnistaa 19/Ih recognize

Erkennung, f Rekognition, f tunnistus, tunnustus, tunteminen * recognition

erklärt selitetty 22/II explained

erlauben sallia 9/II allow

erlauben sallia 13/II permit

erleichtern helpottaa * facilitate

erläutern valaista 15/II illustrate

ermitteln saada selville 10/II detect

Ermittlung, f Enthüllung, f paljastaminen 22/II detection

Ermüdung, f väsymys, uupumus 17/II fatique

ermöglichen tehdä mahdolliseksi 17/II enable

erneuern, austauschen uusia, vaihtaa 2/II replace

ernsthaft vakava 2/II serious

Ernährung, f ravitsevuus, ravinto * nutrition

Erpressung, f kiristys * blacmail

erreichen saavuttaa 3/II achieve

erreichen saavuttaa 22/II obtain

erreichen erzielen saavuttaa * obtain

erreichen, ankommen saavuttaa, tulla 2/Ih reach

Ersatz(stoff), m korvike hj substitute

ersetzen korvata 18/II replace

ersetzen korvata 5/Ih replace

erstrangig ensisijainen 2/II prime

erstrangig ensisijaisesti 5/Ih primarily

erstrebenswert, wahltauglich tavoiteltava, vaalikelpoinen * eligible

erwünscht haluttu 18/II desired

erwähnen mainita 13/II mention

erzeugen, zustandebringen tuottaa 18/Ih provide

Erziehung, f Zucht, f kasvatus fm growing

es geht schief menee vikaan 22/II goes wrong

es hängt davon ab, ob... riippuu jstk 18/II depends upon

es ist zu merken, wohlgemerkt huomattakoon, huomaa että 18/II note

es muss gemischt werden täytyy sekoittua 3/Ih must mix

es muss sein täytyy olla 14/II must be

Espe, f haapa fm aspen

etwas beabsichtigen tarkoittaa * designate

ewig ikuisesti 11/II forever

Evolutionsklasse, f kehitysluokka fm development class

exákt, genau täsmällinen 12/II definite

existieren, vorhanden sein olla olemassa 19/II exist

Expansion, f Ausdehnung, f paisunta 13/II expansion

Experiment, n experimentieren koe, kokeilla hj experiment

Explosion, f Detonation, f räjähdys, paukahdus,nakutus * detonation

extra, besonders ylimäärä, erikoinen 7/II extra

Extra-, Sonderbedürfnisse erityistarpeet 17/II specific needs

Extrazubehör, n lisävarusteet 16/II optional equipment

Extrem, n äärimmäisyyys 19/Ih extreme

Fahr-, Reisegeschwindigkeit, f kulkunopeus, matkanopeus fm travelling speed

Fahrbarkeit, f Fahrverhalten, n ajettavuus 19/Ih driveability

Fahrbetriebsmittel, n liikkuva kalusto 3/II mobile equipment

fahren, reisen kulkea, matkustaa 21/II travel

Fahrerhaus, n ohjaamo 16/II cab

Fahrerhaus, n (Führer)kabine,f ohjaamo fm cab, cabin

Fahrgeschwindigkeit, f ajonopeus fm drive speed

Fahrgeschwindigkeit, f kulkunopeus 10/II road speed

Fahrlicht, n ajovalot fm driving lights

Fahrt, f, Fahren, n ajo fm driving

Fahrweg, m ajoura fm logging road

Fahrzeug, n ajoneuvo 10/II vehicle

Faktor, m tekijä 3/II factor

Fall, m tapaus 6/I case

Falle, f ansa, loukku * trap

Falle, f fangen ansa, pyydystää 2/II trap

fallen pudota 5/II drop

fallen pudota, kaatua 11/II fall

Falzarm, m taittopuomi fm luffing boom

fangen pyydystää, siepata 2/II catch

Farbenmarkierung, f värimerkkaus 17/II colour-coding

Farn, m saniainen fm fer

Faser, f Fiber, f kuitu, säie, syy 2/II fibre

Faserholz, n Zellstoffholz, n Papierholz, n massapuu fm pulp wood

faul laiskasti 3/Ih lazily

Feder, f jousi 6/II spring

federbelastet jousikuormitteinen 16/II spring loaded

federbelastet jousikuormitteinen fm spring loaded

Fehlerbestimmung, f Diagnose, f Fehlersuche, f vianmääritys 18/Ih diagnose

fehlerhaft funktionieren toimia huonosti 10/II malfunction

fehlerhaft, falsch virheellisesti 18/II erroneously

fehlerhaft, falsch väärä 18/Ih incorrect

Fehlersuche, f vianetsintä 17/II trouble-shooting

feiern, jubeln juhlia, remuta * revel

feingeteilt hienojakoinen * finely

Feld, n kenttä 19/II field

Feld,n kenttä 20/II field

Felge, f vanne fm rim

fern- etäis-, kaukainen 9/II remote

fern, fernliegend etäinen, kaukainen 16/Ih remote

Ferntransport, m kaukokuljetus fm long distance haul

fest kiinteä 16/Ih fixed

fest kiinteä 2/II solid

fest kiinteä, sovitettu 5/II fixed

fest tiukasti hj tightly

fest, dauernd kiinteä, jatkuva 9/Ih constant

festes Einkommen kiinteä tuotto hj fixed displacement

festgelegt kiinteä, pysyvä 6/II fixed

festhaften tarttua lujasti 17/II grip

Festkubikmeter, n kiintokuutiometri fm solid cubic meter

festsitzen, klemmen takertua, juuttua 2/II stick

Feststellbremse, f (Handbremse, f) seisontajarru fm parking brake

Feststellbremse, f Parkierbremse, f seisontajarru 16/II parking brake

feststellen, bestimmen määrittää, määrätä 3/II determine

Fette, Fettstoffe rasvat * fats

Feuchtigkeit, f kosteus 2/II moisture

Feuchtigkeit, f kosteus * moisture

Feuer, n tuli 16/II fire

Feuer,n tuli fm fire

Feuerlöscher, m tulen sammutin fm extinguisher

Fichte, f kuusi fm spruce

Figur, f Zeichnung, f kuvio, piirros 7/II figure

Filter, m suodatin 14/II filter

Fischerei, f kalastus fm fishing

Flanke, f liuska, nokka, nokan kylki 14/II lobe

Flaumhaarige nordische Birke, Haarbirke, f hieskoivu fm pubescent birch

Flechte, f jäkälä fm lichen

Flexibilität, f Anpassungsfähigkeit, f joustavuus 17/II flexibility

flexibler Schlauch taipuisa letku hj line, flexible

fliehen paeta 9/II escape

fliessendes Öl liikkuva öjy hj moving oil

Flotte, f laivasto 19/Ih fleet

Flottmoor, n letto fm quagmire

Fluchtweg, m pakotie 2/Ih escape

flüchtig, ätherisch haihtuva 3/Ih volatile

Flüchtigkeit, f Verdunstbarkeit, f haihtuvuus 19/Ih volatility

Flügel, m siipi hm vane

Flügelmotor, m siipimoottori 3/II vane motor

Flügelpumpe.f siipipumppu 16/Ih vanepump

flüssiger (Raketen)brennstoff nestemäinen raketin tms. polttoaine LP=liquid propellant

Flüssiggas, n nestekaasu fm butane gas

Flüssiggas, n (LPG) nestekaasu 3/Ih Liguefied Petroleum LP

Flüssiggas, n (LPG) nestekaasu 3/Ih LP-gas

Flüssigkeit, f neste 4/II fluid

Flüssigkeit, f neste 5/Ih liquid

Flüssigkeit, f flüssig neste, nestemäinen 11/II liquid

Flüssigkeitskühlung, f nestejäähdytys 5/Ih liquid cooling

flössen uittaa fm float

folgenderweise seuraavasti 18/II as follows

folgerichtig, konsequent johtuva, seuraava 20/II consequent

footpound, ftlb. jalkanaula 16/Ih foot-pound

Form, f muoto hj shape

Format, n Form, f muoto 12/II shape

Formgebung, f, Design, n muotoilu * design

Forstausschuss, m metsälautakunta fm forestry board

Forstmaschinenfahrer, m metsäkoneenkuljettaja fm forest machine operator

Forstmaschinenschlosser, m metsäkoneasentaja fm forest machine mechanic

Forstmeister, m Diplom-Forstwirt, m metsänhoitaja fm M.Sc. (Forestry)

Forstpflanzenzüchtung, f Waldbaumzüchtung, f metsänjalostus fm forest improvement

Forstschule, f metsäopisto fm forestry college

Forstwirtschaftsingenieur, m metsätalousinsinööri fm forestry economic engineer

fortgesetzt werden jatkua 18/II continue

fortsetzen jatkua, jatkaa hj continue

Forwarder, m Vorbringer, m kuormatraktori fm forwarder

Forwarder, m Vorbringer, m kuormaa kantava metsätraktori 16/II forwarder

Fremdstoff, m vieras aine 19/Ih foreign matter

frieren, gefrieren jäätyä 19/Ih freeze

Frischluft- raitisilma- fm fresh air

Frischluft, f raitisilma 16/II fresh air

Frontlader, m Frontschaufellader, m etukuormaaja fm front end loader

Frostschutzmittel, n pakkasneste 5/Ih antifreeze

Fullererde, f kuohusavi 2/II fuller's earth

Funken, m kipinä 14/II spark

Funken, m kipinä 4/Ih spark

Funktion, f Betrieb, m toiminta 6/II function

funktionell, funktionsgemäss toiminnallinen * functional

funktionieren, arbeiten toimia 6/II operate

funktionieren, in Betrieb sein toimia 4/II function

Funkverbindung, f yhteysradio fm communic. radio

Fussel, f nöyhtä, nukka 2/II lint

Fussgestell, n Piedestal, n jalusta 17/II pedestal

Futter, n rehu 22/II forage

fühlen, abtasten tunnustella 8/II sense

Fühler, m Sensor, m tunnistin,anturi * sensor

Fühler, m Geber, m tunnistin,anturi 10/II sensor

Fühler, m Sender, m anturi, lähetin 11/Ih sending unit

Füllungskissen, n Polsterung, f tyyny, pehmike fm cushion

Fürsorge, f huolenpito 18/Ih care

fähig kykenevä 6/I able

fähig kykenevä 3/II capable

Fähigkeit, f kyky 13/II ability

Fällhebel, m kaatovänkä fm felling lever

Förder-, Schluckvolumen, m tuotto, kierrostilavuus 3/II displacement

fördern edistää * promote

fördern ylentää, edistää,tuottaa 17/II promote

Förderstrom (der Pumpe) pumpun tuotto 16/II pump output

Förderstrom, m pumpun tuotto hm displacement

Förderstrom, m pumpun tuotto fm pump output

Fördervolumen, m kierrostilavuus 5/II displacement

Gang, m vaihde hm gear

ganz koko, kokonainen 2/II whole

ganz kokonainen * entire

ganz und gar, völlig kokonaan 15/Ih entire

ganz, völlig kokonaan, täysin 6/II completely

Gas, n kaasu 2/Ih gas

gasförmig kaasumainen 12/II gas

geben antaa 7/Ih to let

Geber, m Fühler, m tunnistin * probe

Gebläse, n Lüfter, m puhallin 5/Ih blower

Gebrauch, m käyttö hj usage

Gebrauchsdruck, m käytetty paine hj applied pressure

gebräuchlich, üblich tavanomainen 11/II usual

Gefrieren, n Zufrieren, n jäätyminen 19/Ih icing

gegen den Uhrzeigersinn vastapäivään 19/II counter-clockwise

Gegendruck, m vastapaine 8/II back pressure

gegeneinander toisiaan vastaan 3/Ih against each other

Gegensatz, m Unterschied, m vastakohta, ero 2/II contrast

gegenseitig, beiderseitig keskinäinen, molemminpuolinen * mutual

gegensätzlich vastakkainen 19/II opposite

gegensätzlich vastakkainen 8/II reverse

gegensätzlich, widersprüchlich vastakkainen 21/II contradictory

gegenteilig jnk vastainen 19/Ih adverse to

Gehäuse, n Kapselung, f kotelo * housing

gekreutzt, Kreutz, n ristikkäinen, risti 19/II cross

Gelee, n koagulieren hyytelö, hyytyä * jelly

Gelenk, n Verbindung, f linkki, yhteys 17/II link

Gelenkwelle, f nivelakseli 5/II rockshaft

Gelände, n maasto 16/II terrain

gemeinsam yhteinen fm common

Gemisch, n Mischung, f seos 18/II compound

gemischt sekalainen 1/II miscellaneous

gemischt, bunt sekalainen, kirjava fm miscellaneous

genau tarkka 2/II close

genau, präzis täsmällinen 17/II precise

genau, pünktlich eksakti, tarkka, täsmällinen exact

Genauigkeit, f Präzision, f tarkkuus 19/Ih precision

Generator, m generaattori 11/Ih generator

Generator, m Lichtmaschine, f laturi 13/II generator

genug tarpeeksi 3/II enough

genug, genügend riittävästi * sufficiently

gerade(aus) suoraan 9/Ih straight

gerade, direkt suoraan 3/II directly

gerade, geradeaus suora, suoraan 11/II straight

gerades Kabel suora johdin 20/II straight wire

geringer alempi 7/II lower

Gerstengriess, m ohraryyni * pearl barley

Gerät, n laite, koje 13/II device

Gerät, n Zubehör, n Ausrüstung, f laite, varuste, varustus 16/Ih equipment

Gerät, n, Antrieb, m toimilaite 5/II actuator

geräumig tilava fm roomy

geräumig tilava 17/II spacious

gesamt- kokonais- 13/II overall

gesamt- kokonais- fm overall

gesamt-, total- kokonais- 21/II total

geschehen tapahtua 21/II happen

geschehen tapahtua 18/II occur

geschehen tapahtua 2/Ih occur

geschehen tapahtua 3/Ih take place

geschehen tapahtua 18/II taking place

geschlossen suljettu 4/II closed

geschlossen, suljettu 1/Ih enclosed

geschlossener Behälter suljettu säiliö 3/Ih closed container

geschlossener Stromkreis suljettu virtapiiri 18/II complete circuit

Geschwindigkeit, f nopeus 4/II speed

Geschwindigkeit, f nopeus 21/II velocity

Geschwindigkeits-, Tachometer, m nopeusmittari 22/II tachometer

Geschwindigkeitskontrolle, f nopeuden tarkkailu 22/II speed monitoring

Geschwindigkeitssensor, m nopeustunnistin 10/II speed sensor

Gesetze der Mechanik mekaniikan lait 12/II laws of mechanics

gesetzmässig lain mukainen fm according to law

Gesicht, n kasvot, naama 15/II face

Getreideverlust, m viljan hävikki 22/II grain loss

getrennt erillinen 7/II separate

Getriebe, n vaihdelaatikko 16/II gear box

Getriebe, n Triebstrang, m vaihteisto, tehonsiirtolaitteet 8/Ih transmission

Gewicht, n paino fm weight

Gewissen, n omatunto * conscience

gewünscht haluttu, toivottava 2/II desirable

gewöhnlich tavallisesti 5/II usually

gezeigt im Bild nähdään kuvassa 7/II shown in fig.

gezogen vedetty imetty 2/Ih drawn

giessen valaa 7/Ih cast

Gipfel, m Krone, f latvus fm crown

glasierend lasittuva * glazing

glauben uskoa * entrust

gleich, äquivalent yhtäsuuri 7/II equal

gleichartig samanlainen 18/II similar

gleichbleibend, konstant vakio, pysyvä 8/II constant

Gleichdruck- vakiopaine 16/II constant pressure

gleiche Menge sama määrä 12/II same amount

gleichförmig, -mässig tasainen * uniform

gleichgerichtet samansuuntainen 20/II parallel

Gleichgewicht, n, tasapaino 8/II balance

gleichmässig tasaisesti 10/II evenly

Gleichrichter, m tasasuunnin 13/Ih rectifier

Gleichstrom, m tasavirta 18/II direct current

gleichzeitig samanaikaisesti 17/II simultaneously

gleichzeitig yhtä aikaa 6/I at once

Gleiten, n Rutschen, n liukuminen * slippage

Gleitschutz,m Schlupfschutz, m(=Ketten) luistosuoja (=ketjut) fm anti slip guard

Gleitschutzkette, f kitkaketju, lumiketju 17/II antiskid chain

Gleitschutzkette, f, Schneekette, f kitkaketju 17/II antiskid chain

gleitverhindernd antiblockierend, blockierfrei liukastumista estävä,lukkoutumaton fm anti-slip

Grad, m aste 15/II degree

Grad, m aste, suhde, taso 2/II degree

Grau-, Regenbogen-/forelle, f taimen, kirjo-/purolohi fm trout

Grauerle, f Europäische Weisserle, f harmaaleppä fm grey alder

Gravitation(skraft), f maan vetovoima 12/II gravitational pull

greifen, fassen tarttua 19/II grasp

Greifer der Baumfällmaschine harvesteripää 17/II harvester head

Greifer, m koura, kahmari fm grapple

Greiferwender, m kourankääntäjä fm rotator

Grenze, f raja 3/II limit

Griff, m ote, kahva, kädensija * grip

grob karkeasti * roughly

gross suuri, tärkeä * major

grosse Entfernung pitkä etäisyys 9/II long distance

grosse Zunahme suuri nousu, suuri lisäys hj great increase

Grubbern,n Eggen,n äestys fm harrowing

grund- perus- 14/II fundamental

Grund-, Haupt- perus- , pohja- hj basic

Grundeinheit, f perusyksikkö 11/II basic unit

Grundelement, n peruselementti 1/Ih basic element

Grundfunktion, f perustoiminta 15/Ih basic operation

Grundgehäuse, n pääkotelo, -runko 7/Ih main housing

grundlegend olennainen 14/II fundamental

Grundprinzip, n perusperiaate 19/II basic principle

Grundsatz, m periaate 16/Ih principle

Grundsatz, m perusasia 14/II basic thing

Grundsatz, m Prinzip, n periaate 6/II principle

grundsätzlich pohjimmiltaan 4/II basically

Grundteil,m Basisteil,m perusosa 8/Ih basic part

Grundwissen, n perustiedot, perustietoja 12/II basics

Gruppe, f Team, n ryhmä 4/II team

Grübchenbildung, f kolosyöpyminen 2/II pitting

Grösse, f koko 3/II size

grösser suurempi 22/II greater

grösser suurempi 9/II larger

gültig voimassaoleva 11/II effective

Hackgut,n Hackschnitzel, n Hackspan, m hake fm chip

Hafer, m kaura * oat

Haltbarkeit, f Stabilität, f säilyvyys 19/Ih storage stability

halten pitää 8/II hold

halten pitää 8/II keep

handbetrieben, manuell käsin 9/II manually

Handbewegung, f Geste, f käden liike, ele * gesture

Handelswaren kauppatavarat 17/II merchandize

Handhebel, m käsivipu 9/II manual lever

Handhebel, m käsivipu hj manual lever

Handlung, f toiminto 17/II action

Handlung, f, Akt, m akti, toiminta 1/Ih act

Harvester, f Haumaschine, f harvesteri, hakkuukone fm harvester

Harvester,f Baumfällmaschine, f Holzerntemaschine, f puunkorjuukone 17/II harvester

Harz, n Pech, n hartsi, liima, pihka 19/Ih gum

Hase, m jänis fm hare

Haselhuhn, n pyy fm hazel grouse

hat reagiert reagoitunut 18/II have reacted

Haufen, m pino fm pile

haupt- pää- 2/II major

haupt- , grund- pää- 8/II main

Hauptmodelle, Haupttypen päätyypit 15/Ih major types

Hauptschalter, m pääkytkin 10/II master switch

hauptsächlich pääasiassa * essentially

Hauptteile pääosat 4/Ih major parts

Havarie, f Ruine, f Schrott,m haaksirikko, raunio, romu * wreck

Hebearm, m Kranarm, m nostopuomi fm lifting boom

Hebekran, Kran, m nostokurki, nosturi 17/II crane

Hebel, m vipu 7/II lever

Hebel, m vipu hj lever

Hebelbewegung, f vivun liike 17/II lever movement

Hebelsteuerung, f vipuohjaus 16/II lever steering

Hebelsteuerung, f vipuohjaus fm lever steering

Hebemoment, n nostomomentti 16/II lifting moment

heben nostaa hj lift

heben nostaa hj raise

heilen, verbessern parantaa 18/Ih remedy

Heizanlage des Fahrerhauses (...der Kabine) ohjaamon lämmitin fm cabin heater

Heizer, m Heizapparat, f lämmitin 16/II heater

Heizung und Lüftung lämmitys ja tuuletus fm heating & ventilation

Heizwert, m lämpöarvo 19/Ih heating value

hell valoisa fm light

hemmen, behindern ehkäistä 19/Ih inhibit

herabsetzen, verringen alentaa, vähentää 8/II reduce

Herabsetzung, f Reduktion, f alennus 8/II reduction

Herausziehen, n pois vetäminen * extraction

Herde, f lauma * herd

herrührend von... aiheutuen, johtuen jstk hj causing

Hersteller, m valmistaja 19/Ih manufacturer

herum ympäri 19/II around

herum ympäri 5/II round

herumlaufen kulkea ympäri 5/Ih passing around

heruntergesetzt, reduziert alennettu, kevennetty fm reduced

heruntersetzen alentaa 6/I reduce

heruntersetzen, reduzieren alentaa, laskea 6/II reduce

Heu, n heinä fm hay

Hieb, m Stoss, m Schlag, m isku 1/Ih shock

Hilfs-, Neben- apu-, sivu- 11/Ih auxiliary

Hilfskraftlenkung, f tehostettu ohjaus 7/II power steering

hinten takana 14/II beyond

hinten takana, takapuoli 11/II behind

hinter dem Motor moottorin takana * rear of the engine

hinter, Hinterteil, m takana, takapää, -osa fm rear

hinter-, rück- taka 16/II rear

Hinterachse, f taka-akseli 8/Ih rear axle

hintere Doppelachse takateli tandem 16/II rear bogie

hintere Doppelachse takateli tandem fm rear bogie

hinunter alas 2/Ih down

Hinweis, m Referenz, f viite 19/Ih reference

hoch nopea (korkea) fm high

hoch/niedrig korkea/matala 16/II high/low

hochfein, feinfein hienon hieno 2/II tiny

hochheben, erheben nostaa, kohottaa 5/II raise

hochliegend korkealla sijaitseva 17/II commanding

Hochmut, m ylpeys, ylimielisyys * pride

hochoktanige Benzin, Superbenzin, f korkea okt bensiini 19/Ih premium fuel

hohl ontto, tyhjä 7/Ih hollow

Hohlraum, m ontelo 9/II cavity

Hohlraum, m ontelo hj cavity

Holz(zell)stoff, m puumassa 2/II wood pulp

Holz, n puu fm tree, wood

Holzeinschlag, m hakkuu fm logging, felling

Holzernte, f puun korjuu fm harvesting

Holzhandel, m puun myynti fm timber trade

Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f harvesteri, "hakkuukone" fm forest harvester

Holzhaumaschine, f Fällmaschine, f hakkuukone, harvesteri fm forest harvester

Holzkohle, f puuhiili 2/II charcoal

Holzware, f (Bau)holz, n puutavara fm timber

Holzverarbeitungsindustrie, f metsäteollisuus fm forest industry

Hub, m Takt, m isku, tahti 1/Ih stroke

Hufeisen, n hevosenkenkä 20/II horseshoe

Humus, m humus fm humus

Hupe, f Horn, n äänitorvi 11/Ih horn

Hydrauliksystem, n hydraulische Anlage hydraulijärjestelmä fm hydraulic system

hydraulisch hydraulisesti 15/Ih hydraulically

hydraulische Presse hydr. puristin hj hydraulic press

hydraulischer Heber hydr. nostin hj hydraulic jack

hydrostatisch hydrostaattinen 4/II hydrostatic

Hülse, f Buchse, f holkki, hylsy, putki 7/Ih sleeve

hängen bleiben juuttua 2/II caught

hängenbleiben tarttua kiinni 18/Ih seize

Höhe, f korkeus 16/II height

Höhe, f korkeus fm height

Höhe, f korkeus, kukkula * elevation

höher, überlegen ylempi, korkeampi 17/II superior

ihr eigenes heidän omansa hj their own

im allgemeinen yleisesti 19/Ih in general

im Betrieb toiminnassa oleva 4/Ih in operation

im Gegensatz zu... toisin kuin 20/II unlike

im Gegensatz zu... toisin kuin 19/Ih unlike

im Grunde, letzten Endes pohjimmiltaan 18/II essentially

im Motor moottorissa 3/Ih in the engine

im Uhrzeigersinn myötäpäivään 19/II clockwise

immer aina 7/II always

Impuls, m impulssi 12/II momentum

Impuls, m liikevoima -määrä 12/II momentum

in allen Richtungen kaikissa suunnissa hj in any directions

in allen Richtungen kaikkiin suuntiin hj all directions

in aller Ruhe levossa 11/II at rest

in Amperen ampereina 22/II in amps

in Bewegung liikkeessä 11/II in motion

in den letzten Jahren viimevuosina 19/Ih in recent years

in der Nähe (von) lähellä 9/II close

in diesem Fall tässä tapauksessa 7/II in this case

in Milliamperen milliampereina 22/II in milliamps

in Produktion tuottamisessa 14/II in producing

in Richtung auf... jtk. kohti, suuntaan 19/II toward

in Stellen, in Bereichen alueilla 9/II in areas

indizieren indikoida, ilmaista 13/II indicate

Induktion, f induktio 20/II induction

industriell teollinen, teollisuus- 22/II industrial

induzieren indusoida, aiheuttaa 20/II induce

Inertia, f Trägheit, f jatkuvuus, hitaus 12/II inertia

Inhalt, m -gehalt sisältö -pitoisuus * content

Initiative ergreifen, anfangen aloittaa 10/II initiate

Innenfilet, n sisäfilee * tenderloin

Innenseite, f sisäpuoli 6/II inside

innenseitig sisäpuolinen 1/Ih internal

inner, intern sisäinen 2/II internal

innerlich sisäpuolisesti 7/II internally

instandhalten, warten ylläpitää, huoltaa 2/II maintain

Instandhaltung, f kunnossapito 13/II maintenance

Instrumententafel, f Apparattisch, m kojepöytä * console

integral kokonaisuuteen liittyvä * integral

Integrität, f Gesamtheit, f kokonaisuus, eheys * integrity

Interferenz, f (Überlagerung der Wellenbewegungen) häiriö, interferenssi 17/II interference

Intervallfunktion, f taukotoiminto fm interval function

irgendetwas jokin 22/II something

irre gehen harhailla, eksyä * stray

isoliert eristetty fm insulated

Isolierung, f eristys 16/II insulation

ist angewendet on käytetty/suunnattu hj is applied

ist beim entladen purkautuva 18/II discharging

ist gebaut on rakennettu 7/II is built

ist gekommen on tullut 19/Ih has become

Istwert, m Realwert, m todellinen arvo 13/II true value

Jagd, f metsästys fm hunting

jeder(jede, jedes) jedermann jokainen 4/Ih each

jedermanns Recht, Allgemeinrecht, n jokamiehen oikeus fm everyman`s rights

jedoch kuitenkin hj however

jenseits, auf der anderen Seite toisella puolella 15/II beyond

Jungwuchs, m taimikko fm young stand

Jungwuchs, m Jungholz, n nuori metsikkö 17/II young stands

Jungwuchspflege, f taimikon hoito fm young stand tending

Kahlschlag, m avo-(uudistus)hakkuu 17/II clear-cutting

Kahlschlag, m paljaaksihakkuu 17/II clear-cutting

Kahlschlag, m Kahlhieb, m avohakkuu fm clear cutting

kaltes Wetter kylmä ilma 5/Ih cold weather

Kambium,n Teilungsgewebe,n jälsi, paksuuskasvusolukko fm cambium

Kammerdiener, m miespalvelija * valet

Kampf, m taistelu 2/II battle

Kanal, m kanava 5/Ih duct

Kaninchen, n kani fm rabbit

kann man einstellen voidaan säätää 8/II might be set

kann man sehen voidaan nähdä 2/II can be seen

kann man tun voidaan tehdä 3/Ih can be done

kann verändert werden voidaan vaihtaa (muuttaa) 12/II can be changed

Kante, f terävä särmä 2/II edge

karger Waldboden, forstlicher Grenzertragsboden kitumaa fm forest land of low productivity

Kassetten-Rekorder, m kasettisoitin fm casette player

Katalysator, m katalysaattori * catalyst

katalytisch katalyyttinen * catalytic

Kegelrad, n kartiohammaspyörä 9/Ih bevel gear

Keil, m kiila * wedge clamp

keramisch keraaminen * ceramic

Kern, m ydin, sisin sydän, core

Kette, f ketju fm chain

Ketten ketjut 16/II chains

Ketten ketjut fm chains

Kettenführung, f terälaippa fm saw guide

Kettenschlepper,m Raupenschlepper, m telaketjutraktori 7/II crawler

Kiefer, f mänty fm pine

Kilowattstunde, f kilowattitunti 11/II kilowatthour

kippbar kallistettava 17/II tiltable

Kipphebel, m keinuvipu 7/Ih rocker arm

Klappern, n Gerassel, n kalina, räminä * clash

klar selvä fm clear

Klimatisierungsanlage, f ilmastointilaite 13/II air conditioner

Klopfen, n nakutus 19/Ih knock

Klopffestigkeit, f nakutuskestävyys 19/Ih antiknock

Klotz, m pölkky fm block

knapp, ungenügend niukka, riittämätön * scarce

kochen, sieden kiehua 19/Ih boiling

Kohle, f Kohlenstoff, m hiili * C carbon

Kohlenmonoxyd, n hiilimonoksidi * CO

Kohlenwasserstoff, m hiilivety * HC hydrocarbon

Kohlenwasserstoff, m hiilivety * hydrocarbon

Kolben, m mäntä 2/Ih piston

Kolbenmotor, m mäntämoottori 3/II piston motor

Kolbenring, m männän rengas 6/I piston ring

Kolbenring, m männän rengas 14/II ring

Kollektor, m kollektori, kokooja 21/II collector

Kombatibilität, f, Zusammenpassung, f yhteensopivuus lh19 compatibility

Kombination, f Zusammenstellung, f yhdistelmä 3/II combination

kombiniert yhdistetty fm combined

Komma, n Punkt, m pilkku, piste 19/II dot

kommen dürfen, gelangen päästä fm access to

kommen, ankommen tulla 18/II enter

kommerziell, kaufmännisch kaupallinen 19/Ih commercial

kompensieren kompensoida 15/Ih compensate

kompensieren korvata, kompensoida 6/II compensate

kompensieren, ausgleichen korvata, tasata 5/II compensate

Komponente,f Teil, m komponentti, osa fm component

Kondition, f kunto hj condition

konsequent, zielbewusst johdonmukaisesti 9/II consequently

konstant vakio 16/Ih constant

Kontrolle, f Überwachung, f tarkkailu, tarkkailla 17/II monitoring

koppeln kytkeä 8/Ih connect

koppeln, zusammenkoppeln kytkeä 9/II connect

Korn, n jyvä 2/II grain

Krafstoffmesser, m Verbrauchsmesser, m polttoainemittari 11/Ih fuel gauge

Kraft, f voima 8/II force

Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m tehon ulosotto * power take off

Kraftabnahme, f Nebenantrieb, m tehon ulosotto * PTO, power take off

Kraftfahrzeug, n (KFZ) moottoriajoneuvo 11/II motor vehicle

Kraftlinie, f voimaviiva 20/II line of force

Kraftlinien voimaviivat 20/II lines of force

Kraftstoff, m Brennstoff, m polttoaine 11/II fuel

Kraftstoffbehälter, m polttonestesäiliö fm fuel tank

Kraftstoffpumpe, f polttoainepumppu 13/II fuel pump

Kraftstoffverbrauch, m Brennstoffverbrauch, m polttoaineen kulutus 17/II fuel consumption

Kraftübertragung, f voimansiirto fm power transmission

krankhaft sairaalloinen * morbid

Kreis, m piiri fm circuit

Kreis, m Stromkreis, m piiri, virtapiiri 5/II circuit

Kreisprozess, m Takt, m työkierto, tahti 2/Ih cycle

Kriechen, n ryömintä 9/II drift

kriechen, rinnen ryömiä, valua 18/Ih drift

Krümmer, m Rohrleitung, f sarja * manifold

Krähenbeere, f variksenmarja fm black crowberry

Kränklichkeit, f sairaalloisuus * morbidity

Kubikfuss, m kuutiojalka 3/Ih cubic foot

Kubikzoll.m kuutiotuuma 3/Ih cubic inch

Kugel, f pallo 5/II globe

Kunde, m asiakas 17/II client

Kundendienst, m palvelu, huolto fm service

Kupplung, f kytkin 4/II clutch

Kupplung, f kytkin 8/Ih clutch

Kurbelgehäuse, n Kurbelkasten, n kampikammio 6/I crankcase

Kurbelwelle, f kampiakseli 11/II crankshaft

Kurbelwelle, f kampiakseli 2/Ih crankshaft

Kurve, f käyrä * curve

kühl viileä fm cool

Kühlanlage, f jäähd.järjestelmä 5/Ih cooling system

Kühler, m jäähdytin fm cooler

Kühler, m jäähdytin 5/Ih radiator

Kühlluft, f jäähdyttävä ilma 5/Ih cooling air

Kühlmittel, n jäähdytysneste 5/Ih coolant

Kühlung, f jäähdytys 10/II cooling

Kühlung, f jäähdytys 5/Ih cooling

kürzer lyhempi 21/II shorter

kämpfen taistella * combat

können, fähig sein kyetä * enable

könnte man zerstören voisi tuhota 3/Ih would destroy

Körper, m Rahmen, m ruumis, runko 11/II body

Lachs, m lohi fm salmon

Lack, m Harz, n lakka, pihka 19/Ih varnish

Ladefähigkeit, f Beladungsklasse, f kantavuus, kuormitusluokka 16/II load rating

Lademaschine, f Lader,m kuormaaja 7/II loader

laden ladata 1/II charge

laden ladata hj charge

Laderaum, m kuormatila 16/II bed

Lage, f Schicht, f kerros * layer

Lager, n laakeri 14/II bearing

Lampe, f Leuchte, f lamppu fm lamp

Landschaft, f maisema fm landscape

Landwirtschaft, f maanviljelys 22/II agricultural

langsamer hitaampi 10/II slower

Laskraftwagen, m (LKW) kuorma-auto fm lorry, truck

Last, f lasti, taakka, kuorma fm load

lastabhängig kuormantunteva fm load sensing

lastabhängig kuormantunteva 17/II load-sensing

Latte, f rima fm rib

Laub, n lehdet fm leaves

Laubbaum, m lehtipuu fm deciduous tree

laufen, arbeiten olla käynnissä, toimia, fm operate

lebenswichtig elintärkeä 7/II vital

Leck, n vuoto 15/Ih leagage

Leck, n vuoto 2/II leakage

leckend vuotava 14/II leaking

Lehranstalt für Forstwirtschaft metsäoppilaitos fm forestry school

Lehrzeit, f -jahre oppivuodet * apprenticeship

leicht helposti fm easily

leicht helppo fm easy

leichtstartend helppo käynnist. 19/Ih easy starting

Leistung, f teho fm power

Leistung, f teho (voima) 8/Ih power

Leistung, f teho, valta, (voima) 14/II power

Leistung, f (Arbeitstakt) teho (työtahti) 2/Ih power

Leistungsfähigkeit, f suorituskyky 16/Ih efficiency

Leistungsfähigkeit, f suorituskyky 19/Ih performance

Leistungsfähigkeit, f tehokkuus 2/II efficiency

Leistungsfähigkeit, f Arbeitsvermögen, n suorituskyky 17/II performance

Leistungsprüfstand, m dynamometri 14/II dynamometer

Leistungsübertragung, f tehonsiirto 16/II transmission

leiten johtaa 6/I conduct

leiten, richten suunnata 6/II direct

leitend johtava 20/II leading

Leiter, m johdin 20/II conductor

Leitplatte,f ohjaus-, suuntauslevy 5/Ih baffle

Leitung, f johdin * lead

Leitung, f Stromleiter, m sähköjohto 19/II wire

Lektor, m lehtori * lecturer

Lenkrad, n ohjauspyörä 16/II steering wheel

Lenksäule, f ohjauspylväs 10/II steering column

Lenkung, f ohjaus 16/II steering

letzt viimeinen 1/Ih final

Licht, n valo 11/II light

liegend makaava 19/II lying

Linie, f linja * line

loben kiittää, kehua, ylistää * praise

Loch, n reikä 2/II hole

locker löysä 18/Ih loose

locker, lose, abgenutzt löysä väljä 14/II loose

lokalisieren, orten sijoittaa * locate

Luft, f ilma 1/Ih air

Luftdruckmesser, m ilmapuntari * barometer

Lufteintritt, m ilman sisäänotto fm air input

Luftfederung, f ilmajousitus fm pneumatic cushion

Lufthülle, f, Atmosphäre,f ilmakehä 2/II atmosphere

Luftmischung, f ilmaseos 2 air-mixture

Luftpresser, m, -verdichter, m, Kompressor, m ilmakompressori,-puristin fm air compressor

Luftreiniger, m, -filter, m ilman puhdistin 14/II air cleaner

Luftschiff, n, Flugzeug, n ilma-alus 5/Ih aicraft

Luftverunreinigung, f ilman saasteet fm air pollution

Lüfter, m tuuletin fm ventilator

Lüfter, m Ventilator, m puhallin 13/II blower

Lüfter, m Ventilator, m tuuletin 13/II cooling fun

Lüfter, m Ventilator, m tuuletin, puhallin 5/Ih fan

Lüfterriemen, m tuulettimen hihna 5/Ih fan belt

Lüftung, f Ventilation, f tuuletus fm ventilation

Länge, f pituus 16/II length

Lärche, f lehtikuusi * larch

Lärm, m melu 17/II noise

Lärm, m melu 6/I noise

löschen sammuttaa * extinquish

Löscher, m sammutin 16/II extinguisher

Löschgerät, n sammutuslaitteet fm fire extinguisher

Lösung, f liuos 18/II solution

mager laiha 13/II lean

mager laiha * lean

magnetisches Feld magneettikenttä 20/II magnetic field

Magnetisierung, f Erregung, f magnetointi * excitation

Magnetspule, f sähkösolenoidi 9/II electric solenoid

Magnetspule, f Solenoid, n solenoidi 11/Ih solenoid

mal kertaa 3/II times

man soll halten täytyy pitää 14/II must be kept

manche(r, -, s), mehrere usea, useita 19/II several

manuell käsin 15/Ih manually

Maräne, f Renke, f siika fm lavaret

Maschine, f kone, koneisto 8/Ih machine

Maschinenschaden, -defekt, m Panne, f vika, konerikko 14/II failure

Mass, n mitta 12/II measure

Masse, f massa 12/II mass

Masseinheit, f mitta (yksikkö) 3/II measure

Mechanik, f mekaniikka 16/Ih mechanism

Mechaniker, m mekaanikko fm mechanic

mechanisch mekaaninen 13/II mechanical

mechanisch mekaaninen 1/Ih mechanical

mechanische Leistung mekaaninen teho 4/II mechanical power

Meer, n meri 19/Ih marine

Mehrscheiben- monilevy- 16/II multiple disc

Mehrscheiben- monilevy- fm multiple disc

Mehrscheibenbremsen monilevyjarrut fm multi disc brakes

Menge, f määrä 16/Ih amount

Menge, f Anzahl, f määrä 5/II amount

Menschheit, f ihmiskunta 11/II mankind

Messeinheit, f Masseinheit, f mittayksikkö 3/II measuring unit

messen mitata 13/II measure

messen mitata 7/II meter

messen, dosieren mitata, annostella 4/Ih meter

Messgerät, n mittauslaite, -yksikkö fm measuring unit

Messung, f mittaus fm measurement

Messung, f mittaus 17/II measuring

Metallring, m metallirengas 21/II metallic ring

Metallsuchen, n metallin paljastus 22/II metal detection

mieten, einstellen vuokrata, palkata, pestata * hire

Mikron, n (1/1000 mm= tausendstel millimeter), Milliostel, n mikro-, miljoonasosa 2/II micron

Mineralboden, m kivennäismaa fm mineral soil

Mischung, f sekoitus 19/Ih blend

Mischung, f seos 14/II mixture

Mischung, f seos 1/Ih mixture

mit blossem Auge paljaalla silmällä 2/II with unaided eye

mit dem Kraftstoff polttoaineen kanssa 3/Ih with fuel

mit der Luft ilman kanssa 3/Ih with air

mit Fremdzündung... kipinäsytytteinen 14/II spark-ignition

mit Gelenk verbinden, artikulieren liittää nivelellä, niveltää fm articulate

mit versciedenen erilaisilla 13/II at various

mitbringen, bewirken tuottaa 15/II provide

mittel-, mittler keski- 19/Ih middle

Mittel,n Mittel keino, keinot, väline(et) 8/Ih means

Mitteldruck, m keskipaine 13/II mean pressure

mitteloktaniges Benzin keskiokt. bensiini 19/Ih regular

Mobiltelephon, n matkapuhelin fm cellular telephone

Mobiltelephon, n "Handy" matkapuhelin 16/II cellular telephone

Modell, n Muster, n malli, kaava 19/Ih pattern

Molekül, n molekyyli 3/Ih molecule

Moltebeere, f Torfbeere, f hilla fm cloudberry

Moment der Hebekraft nostomomentti fm moment of force

Monitor, m tarkkailulaite 22/II monitor

Montage, f Zusammenbau, m asennus, kiinnitys 16/Ih mounting

Moor, n suo fm swamp

Moos, n sammal fm moss

Motor, m moottori 12/II engine

Motor, m Maschine, f moottori kone 1/Ih engine

Motoranwärmer, m moottorin lämmitin fm engine heater

Motoren/Zylinder moottorit/sylinterit hj motors/cylinders

Motorleistung, f moottorin teho 4/II engine power

Motorsäge, f moottorisaha fm chain saw

Motorsäge, f Kettensäge, f moottorisaha fm power saw

multiplizieren, vervielfältigen kertoa, monistaa 11/II multiply

mühelos, leicht vaivatta, helposti 3/Ih readily

Mähdrescher, m (Korn-) Erntekombine, f leikkuupuimuri 22/II combine

Nabenuntersetzung, f napa-alennusvaihde,-välitys fm hub reduction

nach jnk. mukaan * according

nach..zu, jtk kohti, päin 20/II toward

Nachbehandlung, f jälkihoito * aftertreatment

nachgiebig, elastisch taipuisa 16/Ih flexible

nachladen uudelleen lataus 18/II recharge

Nachtropfen, n jälkitiputus * post-injection

Nadel, f neula 5/II needle

Nadel, f neulanen fm needle

Nadelbaum, m havupuu fm conifer

nah, angrenzend läheinen, vierekkäinen 19/II adjacent

nahe lähellä 1/Ih near

naheliegender Standort läheinen sijainti 17/II close location

Nahtransport, m lähikuljetus fm short haul

Nassscheibenbremsen, Ölbad- märät levyjarrut fm wet disc brake

Nationalpark, m kansallispuisto fm national park

Naturschutz, m luonnosuojelu fm nature conservation

Naturschutzpark, m luonnonpuisto fm nature reverse

Nebel, m sumu * mist

nebeneinander kyljittäin, vierekkäin 19/II alongside

Nebenstrom-... ohivirtaus- 5/Ih bypass

Nebenströmung, f ohivirtaus 6/II bypass

Nebenströmung, f ohivirtaus 5/Ih bypass flow

nehmen ottaa hj take

Neigung, f kallistus fm tilting

Neigung, f taipumus 11/II tendency

nicht länger ei pitempään 18/II no longer

nichtreflektierend heijastamaton fm reflection free

Nieder-, Ausschlagwalddickung, f vesakko fm coppice forest

niedrig alhainen 14/II low

niedrig alhainen 22/II low

Niveau, n Pegel, m taso * level

Nocken, m nokka 7/Ih cam

Nockenflanke, f nokan kylki, lohko 15/II lobe

Nockenwelle, f nokka-akseli 14/II camshaft

Nockenwelle, f nokka-akseli 7/Ih camshaft

Nockenwellenantrieb, m jakopää 7/Ih timing drive

Normalbenzin, n (niederoktanig) matala okt bens 19/Ih low grade petrol

Notbremse, f hätä-, katastrofijarru fm emergency brake

Notlage, f hätätilanne 10/II emergency

notwendig välttämätön 5/Ih necessary

notwendig, unvermeidlich välttämätön 3/II necessary

Nut(e), f Rille, f ura 9/II groove

nächste (der, die, das) seuraava 8/II as follows

Oberer Totpunkt, (OT) yläkuolokohta 15/II top dead center

Oberfläche, f pinta 2/II surface

Oberfläche, f (der Flüssigkeit) pinnan taso hj fluid level

oberhalb yläpuolella hj above

offen, öffnen avoin, avata 2/Ih open

offenbar näkyvä, ilmeinen 2/II apparent

offenes (baumloses) Moor avosuo fm open peatland

Ohm, n ohmi 11/Ih ohm

ohne ilman 2/II without

Oktan, n oktaani 19/Ih oktane

On-board Datendrucker, m ajoneuvotulostin 17/II on-board printer

Operation, f toiminta 22/II operation

optimiert, bestgewertet optimoitu, paras 17/II optimized

ordnen järjestää * arrange

original alkuperäinen fm original

oszillierend, hin und her... edestakainen 1/Ih reciprocating

OT, oberer Totpunkt, m yläkuolokohta 15/II TDC, top dead centre

Oxid, n (Ox) oksidi * O oxide

Oxydation, f hapettuminen 19/Ih oxidation

Oxydierung, f Oxydation, f hapettuminen 2/II oxidation

Panne, f Motorbeschädigung, f konerikko 18/Ih breakdown

Panzerblech, n Panzerplatte, f panssarilevy fm plate

parallel rinnakkainen 19/II parallel

parallel, gleichgerichtet yhdensuuntainen 17/II parallel

parallel, nebeneinander gleichgerichtet rinnakkainen * parallel

Parameter, m parametri 17/II parameter

Parken, n pysäköinti fm parking

partiell osittainen 13/II partial

passend, zweckmässig sopiva, tarkoituksenmukainen * appropriate

passieren, vorbeigehen kulkea ohi 2/II past

Pelz, m turkis * nutria

Periode, f vaihe 14/II sequence

periodisch määräajoin, jaksottain * periodically

Peroxyd, n Dioxyd, n dioksidi 18/II peroxide

Pfad, m polku fm path, trail

Pfeil, m nuoli 1/II arrow

Pferdestärke, f (PS) hevosvoima 14/II horsepower

Pflanzgarten, m Pflanzschule, f taimitarha fm nursery

Pflanzung, f Pflanzen, n istutus fm planting

Pflügen, n auraus fm ploughing

Pfund, n (1 Pound =1lb = 0, 454kg) naula 12/II pound

Phase, f vaihe 13/II phase

Phase, f Stufe, f vaihe 1/Ih phase

Phloem, m Innenrinde, f Bast, m nila fm inner bark

Pilz, m sieni fm mushroom

planschen, spritzen roiskua 6/I splash

Platte, f levy, laatta, fm plate

Platte, f Scheibe, f levy 18/II plate

Platz, m aufstellen paikka, asettaa 19/II place

Pleuel, n kiertokanki 7/Ih connecting rod

Pleuel, n Pleuelstange, f kiertokanki 15/II connecting rod

pneumatisch ilmalla toimiva fm pneumatic

pneumatisch ilmatoiminen 16/II pneumatic

Pol, m Klemme, f Terminal, n napa, asema 20/II terminal

Pol.m napa 19/II pole

Polarität, f napaisuus 20/II polarity

poliert kiillotettu 2/II polished

Pore, f huokonen 2/II pore

porös huokoinen 2/II porous

Praktikum, n Übung, f käytäntö, harjoitus 3/II practice

praktisch käytännöllinen 13/II practical

praktisch, zweckmässig käytännöllisesti hj practically

Prall, m anprallen kova isku, törmätä 20/II thump

Preis, m hinta 3/II cost

Preis, m hinta 11/II price

Preiselbeere, f puolukka fm red whortleberry

Probenahme, , näytteenotto * sampling

Probenehmer, m näytteenottaja * sampler

Produkt, n Erzeugnis, n tuote 17/II product

produktiv, ergiebig tuottava 17/II productive

Produktivität, f tuottavuus 17/II productivity

produzieren tuottaa 1/Ih produce

produzieren, erzeugen tuottaa 7/II produce

propfen oksastaa fm graft

Prozesseinheit, f prosessiyksikkö fm processing unit

Pulsation, f Takt, m Arbeitsprozess, m syke, tahti, työkierto 1/Ih cycle

Punkt, m zeigen piste, osoittaa 19/II point

putzen, reinigen puhdistaa * purge

Putzwolle, f trasseli 2/II cotton waste

pünktlich täsmällinen 5/II accurate

pünktlich täsmällisesti 5/II exactly

pünktlich täsmällisesti 2/II precisely

Pünktlichkeit, f täsmällisyys * accuracy

Qualität, f laatu * quality

Qualität, f Beschaffenheit, f laatu 17/II quality

Quantität, f Grösse, f määrä, suure 11/II quantity

Quarz, m kvartsi 2/II quartz

Quelle, f lähde 2/II source

quer poikittain 19/II crosswise

quer, querüber yli, poikki, ristiin 6/II across

Rad, n pyörä 16/II wheel

Radachse, f pyörän akseli 8/Ih axle

Radnabe, f pyörän napa fm hub

Radnabengetriebe, n napa/alennusvaihde 8/Ih final drive

Rahmengelenk, n, Gelenkverbindung, f runkonivel fm articulated joint

Rahmenkasten, m -gehäuse, n runkokotelo 9/II body housing

Rang, m Würde, f arvokkuus,-asema * digtinity

Rationierung, f säännöstely * rationing

rauh, grob karkea 19/Ih rough

Rauhbirke, f rauduskoivu fm silver birch

Rauhigkeit, f karkeus 2/II roughness

Raum, m kammio, tila 4/Ih chamber

Raum, m tila, avaruus, ala 11/II space

Raupe, f Spuren folgen tela, seurata jälkiä 17/II track

Raupen(ketten) telat 16/II tracks

Rauschbeere, f Moorbeere, f juolukka fm bog whortleberry

reagieren, antworten, ansprechen reagoida, vastata 17/II respond

Realzeit- tosiaikainen 17/II virtually instant

Rechenmaschine, f laskukone * integrator

rechnen, kalkulieren laskea 3/II calculate

recht, ziemlich varsin, aika, melko 21/II rather

Rechtsanwalt, m asianajaja * barrister

Reduktion, f Reduzierung, f alennus 1/Ih reduction

regeln, regulieren, überwachen säätää, hallita 1/II control

Regelung, f säätely * conditioning

Regelung, f Überwachung, Kontrolle, f säätö, hallinta 2/II control

registrieren, eintragen rekisteröidä 20/II register

Regler, m säädin 6/II regulator

regulieren,verstellen säädellä 3/Ih control

Regulierung, f Überwachung, f säätö, hallinta 15/Ih control

Reibung, f kitka 13/II friction

reich rikas * rich

reichlich runsas, yltäkylläinen * abuntant

Reichweite, f ulottuma, toimintasäde 17/II reach

reif kypsä * ripe

Reifen, m rengas fm tyre

Reifen, m rengas 16/II tire

Reifenhaftung, f renkaiden pitävyys 17/II grip

reinigen puhdistaa 4/Ih clean

Reisehandbuch, n matkakäsikirja * itinerary

Reisermoor, n räme fm pine swamp

reizend hurmaava, ihailtava * adorable

Relais, n Magnetschalter, m rele 13/Ih reley

Ren(tier), n poro fm reindeer

Renzucht, f porotalous fm reindeer husbandry

Reparatur, f Instandsetzung, f korjaus 18/Ih repair

reparieren korjata 2/II repair

Reserverad, n Ersatzrad, n varapyörä fm spare wheel

Resultat, n Ergebnis, n tulos 13/II result

resultieren, sich ergeben olla jnk seurauksena 21/II result

Retarder, m Verzögerer, m jarru, hidastin 10/II retarder

richtig oikea 6/II proper

richtig oikea 19/Ih proper

richtig oikein 18/Ih properly

Richtung, f suunta 1/II direction

richtungs- suunta- 15/Ih directional

Riemen, m hihna * belt

Rinde, f Borke, f kuori, parkki fm bark

Rinne, f Runse, f rotko, uoma, oja * gully

Rodesäge, f raivaussaha fm brush saw

Rodung, f Roden, n raivaus fm clearing

roh raaka * crude

roh, unreif raaka * unripe

Rohr, n putki 9/II pipe

Rohr, n putki 7/Ih tube

Rohranschluss, m putkiliitos hj line, joining

rohrförmig, rohr- putkimainen 13/Ih tubular

Rohrsystem, n putkitus 5/II plumbing

Rohrsystem, n Rohrleitungen putkitus 5/Ih piping

Rollballenpresse, f rullapaalain, pyörö- 22/II round baler

Rollo, n blind rullaverho, sokea fm blind

Roterle, f Else, f tervaleppä fm black alder

Rotieren, n pyöriminen * rotation

Rotieren, n Umlaufen, n pyöriminen 1/II rotation

rotieren, sich drehen pyöriä, kääntyä 15/II turn

Rotorachse, f Rotor, m roottoriakseli 10/II rotor shaft

Rotorblatt, n Rotorflügel, n roottorin siipi 10/II rotor blade

Ruhe, f ausruhen lepo, levätä 11/II rest

ruhig rauhallinen 3/Ih calm

Rundholz, n raakapuu fm round timber

Russ, m noki * soot

rutschen, ausrutschen luisua, liukastua fm slip

rutschen, gleiten luisua, liukua 7/II slide

Rückgrat, n selkäranka * spinal

Rücklauflinie, f -schlauch,m vuotolinja, -putki hj line, drain

Rücklauföl.n paluuöljy 9/II return oil

Rückschlagventil, n vastaventtiili 15/Ih check valve

Rückstand(steer), m jätesakka, -terva 2/II sludge

Rückweisung, f Verwerfung, f hylkääminen 5/Ih rejection

rückwärts taaksepäin 11/II backward

rückwärtsfahren Rückwärtsfahren,n peruuttaa, peruutus 8/Ih reverse

Rückwärtsfahren, n peruutus 16/II reverse

Röhre, Linien putket, linjat 14/II lines

Saat, f kylvö fm seeding

Sache, f Ding, n asia, esine, kapine 11/II thing

Same(n), m siemen fm seed

sammeln, pflücken kerätä, poimia 5/Ih pick up

Sammelrohr, n kokoomaputki * manifold

Sand, m hiekka 2/II sand

Sanitätskasten, m ensiapusarja fm first aid kit

sauber puhdas 14/II clean

Sauberkeit, f puhtaus 18/Ih cleanliness

sauer hapan fm acid

Sauerstoff, m happi 18/II oxygen

Saugrohrentlüfter, m Entlüftungsrohr in Saugkanal huohotin (imusarjaan) hj vented manifold

Schadstoff, m saaste 19/Ih contamina/tion -nt

Schadstoff, m saaste, haitta-aine 2/II contaminant

Schadstoff, m saaste, lika 2/II contamination

Schaft, m kara, varsi, runko 5/II stem

Schall, m Ton, m ääni 11/II sound

schalten vaihtaa, kytkeä 16/II shift

Schalter, m sähköinen kytkin, katkaisin 12/Ih switch

Schalter, m (an)schalten kytkin, kytkeä 21/II switch

scharf terävä 9/Ih sharp

Scheibenbremsen levyjarrut fm disc brakes

Scheibenwischer, m tuulilasin pyyhin fm windscreen wiper

Schiebearm, m siirtopuomi fm outer boom, luffing boom

schieben työntää 7/II push

Schirmwand, f sermi 16/II quard screen

Schirmwand, f sermi fm quard screen

schlagend, schlag-, stoss- lyövä, lyönti-, isku- 20/II striking

Schlamm, m muta, lieju, liete 2/II sludge

Schlamm, n Rückstand, m sakka 19/Ih sediment

schlammig, aufgeschwemmt liettynyt 2/II suspended

Schlauch, m letku 16/Ih hose

schleifend, abreibend hiova 2/II abrasive

schleudern heittää, paiskata 11/II pitch

Schlinge, f silmukka ansa 9/Ih mesh

Schlinge, f Schleife, f silmukka 19/II loop

Schloss, n lukko fm lock

Schmierung, f voitelu 6/I lubrication

Schmutz, m lika 2/II dirt

schmutzig likainen 2/II dirty

schmutzig likainen * impure

schneiden leikata 20/II cut

schneiden, schnitzen leikata, veistää * carve

schnell nopeasti 15/II fast

schnell, rasch nopeasti 1/Ih rapidly

schnellarbeitend, raschwirkend nopeatoiminen 17/II fast-acting

schneller nopeammin 3/Ih faster

schonen säästää 10/II save

Schraube, f (ein/aus)schrauben ruuvi, ruuvata 5/II screw

Schriftstück, n lukukappale 7/Ih chapter

Schriftstück, n Kapitel,n kappale 3/II chapter

schräg, geneigt viisto, kalteva 9/Ih bevel

Schub, m Stoss, m työntö, isku 11/II thrust

Schub, m Stoss, m työntö, isku 7/Ih thrust

Schutz, m turva 16/II safety

Schutz, m turva fm safety

Schutz, m Protektion, f suoja 10/II protection

Schutzhandschuhe turvakintaat fm safety mittens

Schutzkleidung, f turvapuku fm safety clothing

Schutzstiefel turvasaappaat fm safety boots

schwach heikko 19/II weak

schwache Durchforstung kevyt harvennus fm light thinning

Schwamm, m schwammig sieni, sienimäinen 2/II sponge

Schwefel, m rikki 18/II sulfur

Schwefel, m rikki 19/Ih sulphur

Schwefelsäure, f rikkihappo 18/II sulfuric acid

Schwenkachse, f keinuakseli fm pivoted axle

schwenken kääntyä tapin varassa fm pivot

schwenkend keinuva, kääntyvä fm pivoted

Schwenkzapfen, m -achse, f kääntötappi, -akseli fm pivot

schwerer raskaampaa 18/II heavier

Schwerkraft, f painovoima hj gravity

schwierige Wahl, Dilemma, n Zwangslage, f vaikea pulma * dilemma

schwingend heilahteleva 1/II oscillating

Schwungrad, n vauhtipyörä 11/II flywheel

schützen suojata 6/II protect

schätzbar, wesentlich näkyvä, arviotavissa oleva, olennainen 21/II appreciable

schätzen, auf etwas bewerten harkita, pitää jnak 13/II consider

schätzen, bewerten, einstufen arvioida, arvostella, luokitella 3/II rate

Schätzung, f arviointi * appraisal

Schätzung, f arviointi * evaluation

schöpfen aiheuttaa, luoda 13/II create

Segge, f sara fm sedge

seit sitten * since

Seite, f puoli 8/II side

Seite, f sivu 9/II edge

sekundär- toisio-, vähäisempi 13/Ih secondary

sekundär-, neben- toisio, sivu- 10/II secondary

selbstverständlich itsestään selvästi hj obviously

Selektor, m Wähler, m valitsin 10/II selector

senden, ausstrahlen lähettää, säteillä 21/II emit

senken, herabsetzen alentaa, halventaa fm lower

sich abnutzen, verschleissen kulua 2/II wear

sich abwärts bewegen liikkua alas 2/Ih move down

sich bewegen liikkua 7/Ih move

sich bewegen, in Bewegung setzen liikkua, liikuttaa 11/II move

sich bilden muodostua 21/II form

sich drehen kääntyä 8/Ih turn

sich eignen (olla) omiaan 19/Ih apt

sich erstrecken, reichen ulottua 16/II reach

sich festfressen, festsitzen leikkautua kiinni 6/I seize

sich konzentrieren keskittyä, kerääntyä, väkevöityä 19/II concentrate

sich mischen sekoittua 4/Ih mix

sich neigen (zu) , streben suuntautua, pyrkiä 19/II tend

sich nähern lähestyä 2/Ih near

sich nähern lähestyä, saavuttaa 2/II approach

sich wenden, sich umdrehen vaihtaa suuntaa, kääntyä 19/II reverse

sich wenden, wenden kääntyä, kääntää fm turn

sich verbinden kiinnittyä 7/Ih attach

sich verbinden yhtyä 18/II combine

sich verbinden, zusammengehören liittyä toisiinsa * mate

sich vereinigen, sich vermischen yhdistyä 3/Ih combine

sich vertiefen paneutua 3/II prescribe

Sicherheit, f turvallisuus, varmuus 17/II safety

Sicherheit, f varmuus 19/Ih assurance

Sicherheits-, Schutz- turva-, suoja- 11/Ih safety

sicherheitsgeprüft turvatestattu fm safety tested

Sicherheitsglas, n turvalasi fm safety glass

sichern varmistaa 7/Ih assure

sichern, bestätigen varmistaa, varmentaa * ensure

sichern, sicherstellen turvata, taata 17/II ensure

Sichtbarkeit, f näkyvyys 17/II visibility

sieben siivilöidä 2/II strain

sieht mal an katsokaamme 12/II let's look

sinken laskea 5/Ih decrease

Sinn, m aisti, taju, tunto 11/II sense

Situation, f tila, tilanne 19/II condition

Sitz, m istuin fm seat

Sitz, m istukka 9/II seat

Sitz, m istukka hj seat

Skizze, f Entwurf, m luonnos * draft

so niedrig wie niin alhainen kuin 22/II as low as

sofort, prompt heti (paikalla) * promptly

sofort, unmittelbar heti, välittömästi 17/II instantly

sogar vieläpä, jopa 17/II even

solange... niin kauan kuin 14/II unless

Sondermerkmal, n erityispiirre 17/II feature

Sonnenblende, f häikäisysuoja fm sun blind

sorgfältig huolellinen 18/Ih carefull

sorgfältig huolellisesti 5/II carefully

Sortierung, f lajittelu 17/II sorting

Spalt, m Riss, m halkeama, repeämä * rent

Spannring, m kiristinsilmukka * chocker loop

Spannung, f jännite 11/Ih voltage

Spannung, f jännitys 1/Ih stress

Spannung, f jännitys 7/II tension

Spannung, f Beanspruchung, f jännitys, rasitus 13/II stress

Spannung, f, EMK, f jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih ed, emf, electromotive force

Spannung, f, EMK, f jännite, sähkömotorinen voima, smv 12/Ih emf, electromotive force

Spannung, f, EMK, f sähkömotorinen voima, smv, jännite 12/Ih electromotive force

Sparren, m Stange, f parru, riuku * spar

spazieren gehen ulkoilla fm hike

speichern kasaantua 18/II accumulate

speisen syöttää 7/II feed

speisen syöttää * supply

speisen, fördern syöttää 7/II serve

speisen, zuführen syöttää, toimittaa 3/II supply

Spekulation, f yritys, uhkapeli * venture

Sperrholz, n vaneri fm plywood

Spezifikation, f tekninen erittely * specification

Spiel, m Spielraum, m välys, liikkumavara 15/II slack

Spinnen, n kehrääminen * spinning

spitz, zugespitzt suippo, terävä 5/II pointed

Spitze, f huippu 2/Ih top

Spitze, f huippu, ylin kohta 11/II top

Spitze, f Gipfel, m huippu hj peak

Spleissung, f pleissaus, pujonta * splicing

spritzen ruiskuttaa 4/Ih spray

Sprühvorrichtung, f Sprinkleranlage, f suihkutin, sammutuslaite fm sprinkler

Spule, f kara, kela, puola 15/Ih spool

Spule, f kara, puola, rulla 6/II spool

Spulung, f Wickeln, n kelaus, käämintä 19/II winding

spülen huuhdella 6/I flush

Spülung, f huuhtelu 15/II scavening

späte Durchforstung, f myöhäinen harvennus 17/II late thinning

Stabilisierung, f vakautus 16/II stabilization

Stabilität, f vakavuus, lujuus 17/II stability

Stadium, n Stufe, f Stand, m vaihe, aste, teline 10/II stage

Stammmotor, n perusmoottori 7/Ih basic engine

Stammvorschub, m puun syöttö 17/II tree feeding

standard-, konstant vakio fm standard

Standard, m vakio 16/II standard

Standort, m sijainti, paikka 17/II location

stark, kräftig vahva, voimakas 14/II strong

stationär paikallaan oleva 10/II stationary

stationär paikallaan pysyvä 9/Ih stationary

Staub, m pöly 2/II dust

stehen bleiben, zu Ende gehen pysähtyä,loppua 10/II fail

steif, starr jäykkä, kiinteä fm rigid

Steigung, f mäki 15/II slope

steiler Abhang jyrkkä rinne * steep slope

Stelle, f, Punkt, m kohta fm item

stellen, einbauen asettaa, asentaa fm apply to

Steuer-, Schaltpult, n Schalttisch, m ohjauspöytä * control panel

Steuerleitung, f ohjauslinja hj line, pilot

Steuerschieber, m venttiilikara 8/II valve spool

Steuerung des Greiferwenders rotaattorin hallinta fm rotator control

Steuerventil, n ohjausventtiili 9/II pilot valve

Steuerventil, n ohjausventtiili hj pilot valve

Steuerwinkel, m ohjauskulma fm steering angle

Stickoxid, n (NOx) typpioksidi * NOx nitro-ox

Stickoxyd, n typen oksidi * oxide of nitrogen

Stirnrad, n lieriöhammaspyörä 10/II spur gear

Stoff, m aine 12/II matter

Stoff, m aine 13/Ih substance

Stoff, m aine, asia 11/II matter

strahlen säteillä 5/Ih radiate

streng ankara 19/Ih severe

Strom, m virta 11/Ih current

Stromkreis, m virtapiiri 4/II circuit

Stromkreis, m Schaltplan, m virtapiiri 12/Ih circuit

Stromquelle, f virtalähde 18/II source

Strömung, f virtaus 7/II flow

Strömung, f virtaus * stream

Strömung, f fliessen virtaus, virrata 21/II flow

Strömungsregelung, f virtauksen säätö 6/II flow control

Stufe, f taso 10/II level

Stumpf, m tyvi fm base

Stükchen, n Teilchen, n palanen, hitunen 2/II bit

Stütze, f apu, tuki, kokouma 7/II backup

Stütze, f stützen tuki, tukea 1/Ih support

Stützpfahl, m karikka fm stake

Stützpfahl, m Runge, f karikka 16/II stake

stärker vahvempi 19/II stronger

Stömungsrichtung, f virtauksen suunta hj direction of flow

Stöpsel, m Pfropfen, m tulppa 1/II plug

Störung, f, Fehler, m häiriö, vika 2/II trouble

Stössel, m nokan seuraaja, nostin 15/II cam follower

Substanz, f aineen olomuodot 12/II substances

Summe, f summa 19/II sum

Synchrongetriebe, n synkronoitu vaiht. * synchromesh

System, n järjestelmä 5/Ih system

Säge(werk)industrie, f sahateollisuus fm saw industry

Sägeklotz, m Sägeblock, m sahatukki fm saw log

sägen sahata fm saw

Sägeware, f sahatavara fm sawn timber

sättigen tyydyttää 7/II satisfy

Säure, f happo 2/II acid

Säureradikal, n Säurerest, n happojäännös 18/II sulfate radical

Takel-, Seilwerk, n takila * rigging

tatsächlich itse asiassa * virtually

tatsächlich, effektiv todellinen, tehokas 11/II effective

Taube, f kyyhkynen * pigeon

Tauchkolben, m uppomäntä 11/I plunger

Techniker, m teknikko fm technician

technisch tekni(lli)nen 16/II technical

Teer, m terva fm tar

Teil, m osa hj part

Teil, m Schnitt, m osa, leikkaus 21/II section

Teilchen, n osanen 3/Ih particle

Teilchen, n Partikel, f hiukkanen 2/II particle

teilen jakaa 15/Ih divert

teilen, dividieren jakaa * divide

teilnehmen ottaa osaa 18/II take part

teilweise osittain 8/II partly

teleskopisch teleskooppinen fm telescopic

Tellerrad, n lautaspyörä 9/Ih ring gear

Tellerventil, m patruuna-/lautasventtiili hj poppet valve

Tellerventil, n lautasventtiili 9/II poppet

Temperatur, f lämpötila 12/II temperature

Theorie, f teoria 21/II theory

thermisch, thermo- terminen, lämpö- 13/II thermal

thermo- lämpö- fm thermal

Thermostat, m termostaatti 5/Ih thermostat

Tiefe, f syvyys 2/II depth

Tilgung, f kuoletus * amortization

Toleranz, f Toleranzgrenze, f toleranssi, sietoraja 2/II tolerance

Torf-, Moorboden, m turvemaa fm peatland

tragen, befördern kantaa, kuljettaa 9/Ih carry

Transistor, m transistori 21/II transistor

Transport, m Beförderung, f kuljetus 16/II transporting

Transport, m Beförderung, f kuljetus fm transporting

Transporthöhe, f kuljetuskorkeus fm transport height

treiben, anstrengen käyttää, ponnistaa 8/II exert

trennen erottaa * separate

trennen irroittaa 8/Ih disconnect

trennen, einteilen erottaa 5/II separate

Triebstrang, m tehonsiirtoketju 1/Ih power train

trotz(dem) välittämättä, huolimatta 6/II regardless of

trotz..., (dessen) ungeachtet huolimatta/välittämättä jstk 3/II regardless

Trübungspunkt, m samepiste 19/Ih cloud point

Träger, m kannatin 16/Ih bracket

Trägheit, f hitaus 11/II inertia

Turbolader, m turboahdin 13/II turbocharger

Typ, m Modell, n tyyppi fm type

Tür, f ovi fm door

um die Ecke herum kulman kautta 9/Ih around the corner

Umdrehung, f kierros 15/II revolution

umfassen pitää sisällään, käsittää 22/II include

umfassen sisältää 2/II contain

umformen muuttaa 1/Ih convert

umgebend ympäröivä * ambient

umgekehrt käänteisesti hj in reverse

umgekehrt päinvastoin 18/II conversely

umkreisend ympäröivä 2/II surrounding

Umlauf, m kiertäminen, kiertoliike 2/II circulation

umlaufen kiertää 5/Ih circulate

umlaufen kiertää uudelleen 5/Ih recirculate

umlaufen lassen kierrättää 6/I route

umlaufen, drehen, rotieren pyöriä 11/II rotate

Umlaufleitung, f linjojen ohitus hj line, passing

umlenken ohjata sivuun, kääntää 10/II deflect

Umrahmung, f Rahmen, m kehys 1/II enclosure

umstritten kiistanalainen 18/II controversial

umwandeln muuntaa, muuttaa 11/II convert

Umwelt, f Umgebung, f ympäristö 17/II environment

unabhängig davon riippumatta jstk. 8/II regardless of

unbedeutend vähäpätöinen * negliglible

unbegrenzt, unbeschränkt rajoittamattomat 17/II unlimited

unbeschädigt vauriovapaa 17/II damage-free

unbeständig vaihteleva, epävakaa 13/II fluctuating

Undichtheit des Ventils venttiilivuoto 9/II valve leakage

unendlich ääretön 4/II infinite

ungefär likimäärin * approximate

ungewöhnlich erikoinen 21/II unusual

unmittelbar heti, välittömästi 10/II immediately

Unordnung, f durcheinanderbringen epäjärjestys, sotkea * clutter

Unproduktives Land, Unland, n joutomaa fm waste land

unrein epäpuhdas 2/II unclean

unsichtbar näkymätön 2/II invisible

unten, Unterseite, f alla, alapuoli 19/II underneath

unter 6 Volts alle 6 volttia 22/II below six volts

unter Anwendung von käyttäen 16/Ih by using

unterbrechen katkaista fm slash, break

Unterbrecher, m (katkoja), katkoin 11/Ih breaker

Unterbrecher, m katkoin fm slasher

Unterbrechung, f Sperrung, f sulku lopetus * shut-down

untere Totpunkt alakuolokohta 15/II bottom dead center

untergestellt, untergeordnet alistettu 9/Ih subjected

unterhalb alapuolella 1/II below

Unternehmer, m urakoitsija fm contractor

unterproduktiv vajaatuottoinen fm under-productive

unterscheiden, auszeichnen erottaa, tehdä huomatuksi * distingquish

Unterschied, m ero 18/II difference

Unterschied, m Differenz, f ero 9/II differential

unterschiedlich erilainen * different

Unterschutzplatte, f pohjapanssari fm belly plate

Unterseite, f untere- alapuoli, alempi- 19/II lower side

unterstützen kannattaa, tukea * sustain

unterwegs, auf der Reise matkalla * enroute

ununterbrochen alinomainen 2/II constant

unverbleit, bleifrei lyijytön * unleaded

unverbrannt palamaton * unburned

unveränderlich, konstant muuttumaton, vakio 6/II constant

unübertroffen yliveto 18/Ih top-notch

unzulänglich, ungenügend riittämätön * insufficient

unzusammendrückbar, unkompressibel kokoonpuristumaton hj incompressible

Ursache, f syy 18/II reason

ursprünglich alkuperäinen 6/II primary

ursprünglich, original alkuperäinen 2/Ih original

usw. jne. fm e.t.c.

usw., und so weiter jne, ynnä muuta 3/II etc = etcetera

UT, (untere Totpunkt) AKK 15/II BDC

waagerecht, horizontal vaakasuoraan 17/II horizontally

Wabe, f Zelle, f kenno 18/II cell

Wacholder, m kataja fm juniper

Wachs, n vaha 19/Ih wax

Wachstum, n Zuwachs, m kasvu fm growth

Wagen, m vaunu 11/II wagon

wahlfrei, Zusatz- valinnainen, lisä- 16/II optional

wahlfreie Einheit valinnainen yksikkö fm optional unit

wahlfreies Zubehör valinnaiset lisälaitteet fm optional equipment

Wahrheiten totuudet 12/II truths

wahrscheinlich todennäköinen 14/II likely

Wald, m Forst, f metsä fm forest

Waldanpflanzung, f metsänviljely fm artificial regeneration

Waldarbeiter, m metsuri fm forest worker, logger

Waldbesitzer, m metsänomistaja fm forest owner

Waldbesteuerung, f metsäverotus fm forest taxation

Waldboden, m maapohja 17/II forest floor

Waldbrand, m metsäpalo fm forest fire

Waldentwässerung, f metsäojitus fm forest drainage

Waldgebiet, n -land, n metsämaa fm forest land

Waldroden mit Lauffeuer Waldbrennen,n kulotus fm broadcast burning

Waldschlepper, m Forsttraktor, m metsätraktori fm forest tractor

Waldweg, m metsätie fm forest road

Wandler, m momentinmuunnin 16/II torque converter

Wandler, m muunnin * converter

Variation, f Abweichung, f muunnelma 15/Ih variation

Varietät, f Abart, f vaihtelevuus, muunnos, alalaji 3/II variety

Warngerät, n Kontrollgerät, n varoitin 22/II monitor

Wartungsrampe, f -brücke, f huoltotaso, -silta fm service platform

wasserfrei vedetön 4/Ih free of water

wassergekühlt vesijäähdytetty 16/II water-cooled

wasserlöslich vesiliukoinen 2/II water soluble

Wassermantel, m vesivaippa 5/Ih water jacket

Wasserpumpe, f vesipumppu 5/Ih water pump

Watt, n watti 12/Ih watt

wechseln vaihtaa 18/Ih change

wechseln, umändern vaihdella 5/II change

weg pois päin 20/II away

Weg, m tie,ura; tapa, keino fm way

Wege-, Strassenhobel, m tiekarhu fm road scraper

Wegehobel, m tiehöylä * road scraper

weich, gleichmässig, glatt pehmeä, tasainen, sileä 17/II smooth

weich/mürbe machen pehmentää, mureuttaa * tenderize

Weide, f laidun * pasture

weil kun kerran, koska 8/II since

Weissmoor, n neva fm open bog

weit (und breit) laajalti 16/Ih widely

weit, gross laaja, suuri 17/II large

weit, gross laaja, valtava, suuri 3/II wide

weiter edelleen, lisä- 17/II further

weiter, mehr isommalle 7/II wider

weiterleiten lähettää toisaalle 6/II dump

Weizen, m vehnä * wheat

Welle/Triebstrang akseli/voimansiirto 8/Ih shafT

Wellenschlag, m aaltoilu * surge

Wenderadius, m Wendekreishalbmesser, m kääntösäde fm turning radius

Wendeumkreis, m kääntökehä fm slewing drive

weniger vähemmän 3/Ih less

wenn wir drücken sollten jos painaisimme hj if we were to push

Ventil, n venttiili 5/II valve

Ventilführung, f venttiilin ohjain 14/II valve quide

Ventiltrieb, m venttiilistö 3/II valving

veranlassend, anstiftend aiheuttaen itselleen 10/II incuring

verarbeiten prosessoida, käsitellä 10/II process

verbessern parantaa 17/II improve

verbessern, korrigieren oikea, korjata, oikaista * correct

Verbesserung, f parannus * improvement

verbinden yhdistää hj link

verbinden, anhängen kiinnittää, liittää 21/II attach

Verbindung, f yhdistys 18/II combination

Verbindung, f yhteys * conjunction

Verbindungsstelle, f liitin, liitos hj connector

Verbrauch, m kulutus 13/II consumption

verbreiten levitellä, levittää * retail

verbrennen polttaa palaa 1/Ih burn

Verbrennung, f palaminen 14/II combustion

Verbrennung, f palaminen 13/II firing

Verbrennung, f palaminen, poltto 1/Ih combustion

Verbrennung, f Brennen, n poltto, palaminen 11/II combustion

Verbrennungsgase, Abgase palaneet kaasut 2/Ih burned gases

Verbrennungsgeschwindigkeit, f palamisnopeus 3/Ih rate of burning

verdampfen höyrystyä 3/Ih vaporize

werden gebraucht, braucht man tarvitaan 14/II are needed

verderben, erliegen näivettää, menehtyä 2/II starve

Verderben, n pilaantuminen 2/II deterioration

verderben, verfaulen pilaantua * deteriorate

verdichten puristaa 6/II compress

Verdichter, m Kompressor, m puristin, kompressori 13/II compressor

verdichtet puristettu 2/Ih compressed

verdichtet werden puristua kokoon 3/Ih compress

Verdichtung, f puristus 2/Ih compression

Verdichtung,f Kompression, f puristus 14/II compression

Verdichtungstakt, m puristustahti 15/II compression stroke

Verdichtungsverhältnis, n puristussuhde 19/Ih compression ratio

Verdrahtung, f Leitungsnetz, n johdotus * wiring

verdunsten lassen haihduttaa 5/Ih dissipate

verdunsten, verdampfen haihtua 18/II dissipate

verdunsten, verdampfen höyrystyä 19/Ih evaporate

verdünnen laimentaa * dilute

Verdünnung, f laimennus 18/II dilution

veredeln jalostaa rotua fm breed

vereinfachen yksinkertaistaa 21/II simplify

vereinfacht yksinkertaistettu 4/II simplified

Verfahren, n Methode, f menetelmä 6/I method

verfilzen takkuuntua, vanua 2/II mat

verfolgen seurata 22/II keep track

Vergaser, m kaasutin 13/II carburettor

Verglasung, f lasittaminen, ikkunat fm glazing

vergleichen vertailla 17/II compare

vergleichend vertaileva 19/Ih comparative

Vergütung, f Provision, f korvaus, varautuminen 19/Ih provision

verhindern estää ehkäistä 5/Ih prevent

verhindern, vorbeugen estää, ehkäistä 2/II prevent

Verhältnis, n suhde 7/II ratio

Verhältnis, n suhde 13/II ratio

Verhältnis, n Proportion, f Anteil, m suhde, osa, osuus 7/II proportion

verhältnismässig suhteellisesti 4/II relatively

Verjüngungshieb, m -schlag, m uudistushakkuu fm regeneration felling

Verjüngungsschlag,m uudistushakkuu 17/II final felling

Werkzeuge, Takelage, f välineet, työkalut, takila * tacle

Werkzeuggürtel, m varustevyö fm tool belt

Werkzeugkasten, m työkalupakki 16/II tool box

Werkzeugsatz, m työkalusarja fm tool kit

verlassen jättää 19/II leave

Verlust, m häviö, menetys 18/II loss

verlängern jatkaa 19/Ih extend

verlängert jatkettu 16/II extended

verlängerter Ausschussbaum jatkopuomi fm extension boom

verlängerter/verlängerbarer Laderaum jatkettu/jatkettava kuormatila fm extended bed

Verlängerung,f (-sstück,n) jatke 16/II extension

vermehren, zufügen lisätä fm increase

vermeiden välttää 19/Ih avoid

vermieten antaa vuokralle * rent

vermuten olettaa 3/II expect

vernichten tuhota 12/II destroy

verpflichten velvoittaa * oblige

Verpflichtung, f Pflicht, f velvoitus, velvollisuus * oblication

verrosten ruostuttaa 2/II rust

verschieben, bewegen siirtää, liikuttaa 1/Ih move

verschieden(artig), different ero-, erilainen 19/II different

verschiedenartig erilainen 18/II unlike

verschmutzt, verseucht likainen, saastunut 2/II contaminated

verschwenden tuhlata 3/II waste

versehen tuottaa varustaa 12/Ih supply

versenken upottaa jhk 2/II embed in

versenken, eintauchen upottaa nesteeseen 16/II immerse

versperren, (ver)schliessen sulkea 7/Ih close

verstellbar säädettävä, siirrettävä fm adjustable

verstellbares (Verdrängungs)volumen säätyvä tuotto, siirtotilavuus hj variable displacement

verstellen, beherrschen säätää, hallita 13/II govern

Verstellung, f Einstellen, n säätö, asettaminen fm setting

verstopft werden tukkeutua 2/II plug

verstopft, zugestopft tukkeutunut 18/Ih clogged

Verstärker, m vahvistin * amplifier

verstärkern vahvistaa 19/II confirm

Versuch, m yritys 3/II attempt

Versuch, m Versuche machen koe, kokeilla 19/II experiment

versuchen, versuchte yrittää, yritti 11/II try, tried

Wert, m arvo, merkitys 17/II value

verteilen jakaa 4/Ih deliver

verteilen jakaa 5/Ih distribute

verteilen jakaa 5/II divide

verteilt jaettu 15/Ih divided

Verteilung, f jakelu 19/Ih distribution

Verteilung, f Anteil,m jakaminen, osa, osuus * allotment

Wertminderung, f arvon aleneminen * depreciation

vertragsmässig sopimuksen mukainen 21/II conventional

vertreten, repräsentieren edustaa 13/II represent

Verunreinigung, f epäpuhtaus 2/II impurity

Verunreinigung, f epäpuhtaus 18/II purity

Verunreinigung, f Schmutz, m epäpuhtaus, lika 2/II contaminant

verursachen aiheuttaa 7/II cause

verursachend aiheuttaen 9/II causing

Verwaltung, f Pflege, f käsittely * management

verwechseln sekoittaa, sotkea 12/II confuse

Verwendung, f käyttö 18/II use

Verwendungszweck, m loppukäyttö 17/II enduse

verwirklichen toteuttaa * accomplish

verwirklichen, realisieren, in Geld umwandeln toteuttaa, panna täytäntöön, realisoida, muuttaa rahaksi realize

Verzug, m viive 19/Ih delay

verzögern hidastaa, viivyttää 10/II retard

verzögern, hinauszögern viivyttää * retard

verzögern, verlangsamen hidastaa 10/II slow

veränderlich, variabel vaihteleva 16/Ih variable

verändern muuttaa 16/Ih change

verändern muuttaa, vaihtaa 3/II change

verändern, abwechseln, variieren muuttaa, vaihdella 9/II vary

wesentlich huomattava, melkoinen * substantial

wesentlich olennainen 14/II essential

wesentlich olennaisesti 19/II essentially

Vibration, f värinä 7/Ih vibration

Wichtigkeit, f tärkeys 13/II importance

Wicklung, f Spule, f käämi 11/Ih coil

widerrufen, ungültig machen kumota 19/II cancel

Widerstand, m vastus 21/II resistance

Widerstand, m Resistanz, f vastus resistanssi 12/Ih resistance

Widerstand.m vastus 14/II restriction

widerwillig, -strebend vastahakoisesti * reluctantly

widerwillig, unwillig vastahakoinen, haluton * reluctant

wie kuinka 18/II how

wie angezeigt wird kuten näytetään 20/II as indicated

wie man sieht kuten nähdään 4/II as shown

wie man sieht kuten nähdään 6/I as shown

wiederholen toistaa, kerrata * recapitulate

wiegen painaa, punnita 12/II weigh

viel weniger paljon vähemmän 12/II much less

vielerlei useita 10/II various

vielmehr paremminkin 14/II rather

vielmehr paremminkin 22/II rather

vielseitig monipuolinen 16/Ih versatile

Vielseitigkeit, f monipuolisuus 17/II versatility

wild, ungebildet villi, sivistymätön * savage

Wildpflege, f Wildhege, f riistanhoito fm game management

willig, anfällig,schutzlos altis, avoin, suojaton 8/II exposed

Windschutzscheibe, f tuulilasi fm windscreen

Winkel, m kulma * angle

Winkelgeschwindigkeit, f kulmanopeus 3/II angle speed

winzig (klein) pienen pieni 2/II tiny

wir haben gesehen olemme nähneet 12/II we have seen

wird benutzt käytetään 3/II is used

wird bestimmt, wird definiert määritellään 20/II is defined

wird bewegt liikutetaan 16/Ih is moved

wird eingebaut, wird montiert asennetaan 10/II is fitted

wird erzeugt, wird entwickelt aiheutetaan 9/II is created

wird gemessen mitataan 22/II is measured

wird genannt kutsutaan 21/II is called

wird gespeist syötetään 10/II is fed

wird gespult, wird aufgewickelt käämitään, kelataan 19/II is wound

wird induziert indusoituu 20/II is induced

wird versetzt, wird übertragen siirretään 10/II is transferred

wird zurückgeführt palautetaan 12/II is returned

wirken, bewegen vaikuttaa, liikuttaa 3/II affect

wirklich, sachgemäss todella, itse asiassa 11/II actually

wirklich, tatsächlich tosiasiallisesti 13/II actually

wirksam tehokkaasti * efficiently

wirksam, effektiv tehokas 17/II efficient

Wirksamkeit, f tehokkuus 5/Ih effectiveness

Wirkstoff, m lisäaine 19/Ih additive

Wirkung, f vaikutus 2/II effect

Wirkungsgrad, m hyötysuhde 3/II efficiency

Wirkungsweise, f toiminta 3/II operation

wirkungsvoll, effektvoll tehokkaasti 21/II effectively

Wirtschaft, f talous 13/II economy

wirtschaftlich, ökonomisch taloudellinen 16/Ih economical

Wirtschatliche Zerlegung der Baummstämme, Aushaltung,f apteeraus(mittaus) fm bucking

wogen aaltoilla 6/II surge

Wollgarn, n villalanka 2/II wool yarn

vollkommen, ergänzen täydellinen, täydentää 18/II complete

vollständig verbrennen palaa täydellisesti 3/Ih burn fully

vollständig, vollkommen täydellisesti 8/II completely

Volt, n voltti 11/Ih volt

Volum(en)- tilavuus- 13/II volumetric

Volumen, n tilavuus 2/Ih volume

Volumen, n/-strom, m tilavuus/-virta 5/II volume

Volumenstrom, m tilavuusvirta 3/II volume flow

volumetrisch volumetrinen 13/II volumetric

von etwas abhängen riippua jstk 16/Ih depend

von etwas abhängig sein, je nach ... riippuen jstk 16/II depending on

von jemandem geschlagen jnk lyömä 19/Ih struck

von verschiedener Grösse erikokoisia hj different sizes

vor ennen 18/II before

vorausbestimmt, prädestiniert ennalta määrätty 6/II predetermined

vorausgesagt, gewünscht ennakoitu, toivottu * anticipated

voraussehen, voraussagen ennakoida 18/Ih anticipate

Vorbedingung, f välttämätön edellytys * prerequisite

vorbei ohi 8/II past

vorbei ohi 6/I past

vorbereitet, bereitgestellt valmisteltu fm prepared

Vorbereitung, f valmistelu * preparation

Vorderseite, f Frontpartie, f etupuoli, etuosa 6/II front

Vorderteil, m Frontpartie, f etupää, -osa fm front

vorführen, veranschaulichen havainnollistaa 18/II demonstrate

vorführen, zeigen näyttää * display

Vorgelegewelle, f Zwischenwelle, f väliakseli 16/II inter axle

vorgesteuert esiohjattu 9/II pilot controlled

vorgesteuert esiohjattu hj pilot controlled

Vorlesung, f luento * lecture

Vorrang, m Präferenz, f etusija * precedence

Vorrang, m Vorrecht, n etusija, -oikeus 7/II priority

Vorrat, m Lager, f varasto 19/Ih storage

Vorreiniger, m esipuhdistin * precleaner

Vorsichtsmassnahme, f varokeino 19/Ih precaution

Vorteil, m etu 15/II advantage

Vorwärmer, m esilämmitin 16/II preheater

vorwärts eteenpäin 9/Ih ahead

vorwärts eteenpäin 11/II forward

Wurzel, f juuri fm root

wünschen haluta 8/II desire

wünschenswert toivottava hj desirable

V-zylinderblockeinheit, f V-moottorin ryhmä 7/Ih V-block

während jnk aikana 10/II during

während sillä aikaa kun 16/Ih while

während, so lange wie sillä aikaa kun... 4/II while

Wärme, f lämpö 11/II heat

Wärmeenergie, f lämpöenergia 1/Ih heat energy

Wölbung, f Rampe, f viistous 15/II ramp

völlig täysin 16/II fully

über yli fm over

über etwas debattieren (disputieren) väitellä * debate

über, via jnk kautta 10/II via

überall kaikkialla 2/II everywhere

überall kaikkialla hj throughout

überbetonen ylikorostaa 13/II overstress

übereinstimmen, entsprechen vastata * correspond

Überhitzung, f ylikuumeneminen 5/Ih overheating

Überlast, f ylikuorma 13/II lug

Überlast, f ylikuorma 18/Ih overload

Überlegung, f harkinta * consideration

Überlegung, f Berücksichtigung, f harkinta, huomioon ottaminen 3/II consideration

übermässig ylenmääräinen, liiallinen, kohtuuton 13/II excessive

überraschend, erstaunlich yllättävä, hämmästyttävä 21/II startling

übersanden, besanden hiekoittaa * gravel

überschreiten ylittää 7/II exceed

Überschuss, m ylimäärä 7/II excess

überschüssig ylimääräinen 5/Ih excess

überschüssig, extra ylimääräinen 6/II excess

Übersicht, f katsaus 9/Ih review

Überständer, m ylispuu fm hold-over

übertragen siirtää 7/Ih transfer

übertragen, übersenden siirtää, välittää 7/Ih transmit

überwachen tarkkailla * monitor

überwachen tarkkailla * monitore

Überwachung, f hallinta fm control

Überwachung, f kontrollieren hallinta, ohjata 5/II control

üblich, ordinär tavanomainen 17/II conventional

üblichst yleisin 21/II most common

übrigbleiben, übrig sein jäädä/olla jäljellä 2/Ih remain

übriges (weiteres) Zubehör muu varustus fm other equipment

übriggeblieben, rückständig jäljelle jäävä 7/II remaining

Zahnrad, n hammaspyörä 16/II gear

Zahnradantrieb, m hammasvaihde 1/Ih gear

Zahnradmotor, hammaspyörämoottori 3/II gear motor

Zapfen, m käpy fm cone

zeigen näyttää 4/Ih show

Zeitabschnitt, m Periode, f jakso, vaihe 15/Ih sequence

Zeitabschnitt, m Periode, f aikakausi 15/II period

Zellstoff, m Zellulose, f massa, selluloosa 2/II pulp

Zellulose, f selluloosa fm pulp

Zentralamt für Landwirtschaft metsähallitus fm national board of forestry

zentrieren, konzentrieren keskittää fm concentrate

Zentrierung, f keskitys * concentration

zentrifugal- keskipakois * centrifugal

zerbrechlich, spröde, zart hauras, hento * fragile

zerbrochen särjetty 19/Ih cracked

zerreissen repiä, purkaa, hajottaa * demolish

zerschlagen, zerbrechen murskata, rikkoa * smash

zersplittern mennä pirstaleiksi hj shatter

Zerstäubung, f sumutus * atomization

zerstören tuhota 2/II ruin

ziehen vetää 16/II pull

ziehen, abnehmen vetää, viedä 13/II draw

ziehen, antreiben vetää 8/Ih propel

Ziehgeschwindigkeit, f veto-, siirtonopeus fm traction speed

ziemlich kohtalaisen 18/Ih fairly

ziemlich varsin 2/II quite

zu etwas gehören, einem zugehören kuulua, liittyä jhk * pertain~to

zu früh liian varhain 14/II too early

zu hoch liian korkea 10/II too high

Zubehör, n lisälaite, -varuste 13/II acessory

Zubehörteile lisälaitteet, -varusteet * accessories

Zug, m juna * train

Zug, m Ziehen, n Traktion, f veto, siirto fm traction

zugepfropft tulpattu hj plugged

Zugkraft, f vetovoima fm pulling force

Zugkraft, f Antriebskraft, f vetovoima 17/II tractive effort

Zugstange, f vetotanko 16/II drawbar

zugänglich helppopääsyinen * accessible

zugänglich päästävä fm accessible

zum Beispiel esimerkiksi 15/Ih for example

zum gezeigten Niveau näytettyyn tasoon hj to the level shown

zum Ursprungswert alkuperäiseen arvoon 12/II to original point

zur (zum) anderen toiseen 19/II to another

zur Verfügung sein saatavissa * available

zur Verfügung sein, erhaltbar saatavissa 18/II available

zur Verfügung stehen, erhältlich saatavilla 7/II available

zurück..., rück... takaisin... 7/Ih return

zurückführen, zurückkehren palauttaa, palautua 6/II return

zurücknehmen ottaa takaisin * resume

zurückziehen vetää takaisin 17/II retract

Zusammenfassung, f tiivistelmä 1/Ih summary

Zusammenrücken,n kasaus fm bunching

zusammensetzend yhdistäen * combining

Zusammensetzung, f kokoonpano * composition

Zusammensetzung, f koostumus * composition

Zusammensetzung, f rakenne * constitution

Zusammenstellung, f yhdistelmä 15/Ih complex

zusatz- lisä- * contributory

Zusatz-, Hilfs- lisä-, apu- 10/II auxiliary

Zusatz, m lisä * addition

zusatz-, zusätzlich lisä-, enemmän 2/II further

Zusatzprivilegien lisäedut * fringe benefit

Zustand, m tila, asema 11/II state

Zustand, m Verhältnisse tila, olosuhteet 17/II condition

zwischen välillä 7/II between

zwischen der Teile osien välille 6/I between parts

zwischenliegend välissä oleva 7/II intermediate

Zyklon, m syklooni * cyclone

Zylinder(lauf)buchse, f sylinteriputki 7/Ih liner

Zylinder, m sylinteri fm cylinder

Zylinderblock, m sylinteriryhmä 7/Ih cylinder block

Zylinderkopf, m sylinterin kansi 5/Ih cylinder head

Zylinderkopfdichtung, f kannen tiiviste 14/II head gasket

Zylinderwand, f sylinterin seinämä 6/I cylinder wall

Zündkerze, f sytytystulppa 2/Ih spark plug

Zündschlüssel, m virta-avain 12/Ih key switch

Zündung, f sytytys 13/II ignition

 
 

ll