Harjoituksia Exercises       Kotiin Home     Tekniikan Englantia rakennetaan yhteistyössä         Sisältöä Content      Tilaus/palaute/fb


Oppimisprosessi

1.Moottori Engine

   3.Air, Fuel & Comb...

7.Engine Parts

Grapple Loader

 20. Techn. Data 

            Pdf  Files 
       Vocabularies
              Sanastot

Fin-Eng-Swe

Fin-Eng-Rus

Suomennos


Machine Training Structure

  Konekoulutuksen
rakenne
 

Ponsse Beaver
 

Mushrooms/Sienet

Feedback/Palaute/TilausFORESTRY COLLEGE

 
Taivalkosken
metsäoppilaitos
 

   Monivalintatehtäviä Merkitse oikeat vaihtoehdot, väärästä vähennetään. Max. 8p

  Mitkä seuraavista ovat oikeita suomennoksia harjoituskirjan sivujen 11 ja 12 kappaleen 5. COOLING SYSTEMS englanninkielisille opeille
  A) Jokin määrä lämpöä on välttämätön palamiselle, mutta työskentelevä moottori tuottaa liikaa lämpöä
  B) Jäähdytysjärjestelmä kuljettaa pois ylimääräisen lämmön
  C) Jäähdytysjärjestelmä ehkäisee moottorin ylikuormittumisen
  D) Järjestelmä on suunniteltu käyttämään osia, jotka sopivat kapasiteetiltaan yhteen
  E) Järjestelmä estää moottorin ylikuumenemisen.

  Mitkä seuraavista ovat oikeita suomennoksia Cooling Systems:ille. Kun olet varmistunut oikeista, voit kirjoittaa ne harjoituskirjan teksteihin
  A)Jos joku osa korvataan yli- tai alisuurella osalla, järjestelmän tehokkuus laskee
  B)Jos joku osa korvataan yli- tai alisuurella osalla, järjestelmän tehokkuus nousee
  C)Ilmajäähdytystä käytetään ensisijaisesti pienissä moottoreissa ja lentokoneissa, kun isoissa moottoreissa on vaikea johtaa ilmaa kaikkiin kuumiin kohteisiin
  D)Metallilevyjä, johtimia ja puhaltimia käytetään avustamaan ilman jakelua
  E)Vesi kiertää vaippana ympäri sylinterin ja sylinterin kannen

  Kirjoita harjoituskirjan teksteihin suomennokset edellisten ja seuraavien tekstien avulla.

  TEKSTIN SUOMENNOS

  Jäähdytysjärjestelmä estää moottorin ylikuumenemisen— The cooling system prevents overheating of the engine.

  Jokin määrä lämpöä on kuitenkin välttämä­tön palamiselle, mutta käyvä ja työtä tekevä moottori kehittää lämpöä liian paljon—some heat is necessary for combustion but the working engine generates too much heat. The cooling system carries off this ex­cess heat. Jäähdytysjärjestelmä hoitaa tä­män ylimäärälämmön pois.

  Cooling systems are designed to use parts that are MATCHED in capacity—jäähdytysjärjestelmät suunnitellaan käyttämään osia, jotka ovat suorituskyvyltään yhteensopivia. Jos jokin osa vaihdetaan kapasiteetiltaan eli suorituskyvyltään suurempaan tai pienempään, järjestelmän teho laskee—the effectiveness of the sys­tem will be decreased. Järjestelmään kuuluvat osat—parts include:  

  ·        Water pump—vesipumppu

  ·         Radiator—jäähdytin

  ·         Coolant—jäähdytysneste

  ·         Piping—putki­tus/letkutus

  ·         Thermostat—termostaatti

  ·         and Fun—puhallin 

  Mäntäpolttomoottorit tarvitsevat joukon ns. apulaitejärjestelmiä. Niitä ovat mm. edelli­sen jakson dieselpolttonestelaitteet. Niitä ovat myös voitelu-, jäähdytys-, sekä eri sähköiset apulaitejärjestelmät. Nyt aiheenamme ovat jäähdytysjärjestelmät

  Polttomoottoreiden varjopuolena on yhä vieläkin niiden huono hyötysuhde. Ne kykenevät muuttamaan polttonesteen lämpöenergiasta vain noin yhden kolmasosan mekaaniseksi työksi.  1/3 menee pakokaasujen mukana ja 1/3 jäähdytyksen kautta hukkaan.   in kaksi kolmannesta polttonesteen lämpöenergiasta  menee häviöiden mukana taivaan tuuliin.

  Mäntämoottoreiden jäähdytystyyppejä ovat ilma- ja nestejäähdytys. Jos moottoria käytetään maalla tai  ilmassa, kulkeutuvat lämpöhäviöt aina ilmaan riippumatta, onko moottori ilma- vai nestejäähdytteinen. Nestejäähdytteisessä moottorissa neste on väli­aineena lämmön kulkeutumiselle. Jäähdyt­timestä lämpö siirtyy lopulta ympäröivään ilmaan—to the air surrounding the radiator.

  Ilmajäähdyttei­sen moottorin jäähdytyshäviöt siirtyvät suo­raan sylinterin ja sylinterin kannen jäähdy­tysripojen kautta  ympäröivään ilmaan.

  Vesialusten moottoreiden jäähdytyshäviöt voivat mennä  lopullisestikin veteen. Pakokaasujen lämpöhäviöt menevät sielläkin ilmaan.

  TYPES OF COOLING SYSTEMS JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN TYYPIT

  Nykyaikaisissa moottoreissa käytetään kahta jäähdytysjärjestelmätyyppiä:

  ·         Air Cooling—ilmajäähdytys; käyttää moottoria ympäröivää ilmaa haihduttamaan lämpöä—uses air passing around the engine to dis­sipate heat

  ·         Liquid Cooling—nestejäähdytys; käyttää nestettä vaippana sylinteriryhmän ympärillä hävittämään moottorin lämpöä—uses water around the engine to dissipate heat 

  Ilmajäähdytystä käytetään ensisijaisesti pienissä moottoreissa, mutta lentokoneissa myös isommissa. Yleensä suurissa mootto­reissa on vaikea järjestää ilmalle reitit kaikkiin jäähdytettäviin kuumiin paikkoihin. Metallijohtimia ja kanavia käytetään avustamaan ja jakamaan ilmaa oikeisiin paikkoihin—metal baffles, ducts and blowers are used to aid in distributing air.

  Nestejäähdytys käyttää tavallisesti vettä jäähdytysnesteenä—as a coolant. Kyl­mässä ilmassa pakkasnestettä lisätään ve­teen estämään jäätymistä—in cold weat­her, antifreeze solutions are added to the water  to prevent freezing.

   Vesi kiertää vaipassa—in a jacket— ympöri sylintereitä ja sylinterin kantta. Kun lämpö säteilee, se absorboituu—imeytyy—veteen, mikä sitten virtaa jäähdyttimeen. Ilma virtaa sitten jäähdyttimen läpi, jäähdyttää vettä ja haihduttaa lämpöä ilmaan. Sitten vesi virtaa takaisin moottoriin ja kerää lisää lämpöä— the water then recirculate into the engine to pick more heat.

  SANOJEN
  SELITYKSIÄ

  Matched—tarkoittaa yhteensovitettua. Match—tulitikku, sytytin, sovittaa yhteen, olla vertainen,  yhteen sovitetut hammas­pyörät.  Dissipate  = hajottaa, haihduttaa, hävittää, haihtua, hajaantua, viettää hui­kentelevaista tai tuhlaavaista elämää.

  Metal baffles tarkoittaa suuntaa muuttavia metallisia  väliseiniä. Baffle on estää, ehkäistä, välilevy, läppä, ohjauslevy, suunta­levy, jakolevy, vaimennuslevy, suuntaa muuttava väliseinä; muuttaa suuntaa; savu­kanava, äänisuojus,

  Duct on putki,  johto, kanava,  käytävä, tiehyt, venyvä, muovattava, taipuisa, mukautuva, sävyisä ja helposti ohjattava.

  SANASTOA

  pressure cap painekorkki

  radiator jäähdytin

  fan belt tuulettimen hihna

  drive belt käyttöhihna

  water jacket vesivaippa

  thermostat termostaatti

  prevent estää ehkäistä

  overheating ylikuumeneminen

  generate kehittää

  match sopia yhteen

  excess ylimääräinen

  adequate tyydyttävä

  replace korvata

  decrease laskea

  piping putkitus

  passing around kulkea ympäri

  liquid cooling nestejäähdytys

  aicraft ilma-alus

  duct kanava

  distribute jakaa

  cold weather kylmä ilma

  solution liuos

  cylinder head sylinterin kansi

  absorb imeä itseensä

  recirculate kiertää uudelleen

  cooling air jäähdyttävä ilma

  hose letku

  water pump vesipumppu

  bypass flow ohivirtaus

  cooling system jäähd.järjestelmä

  necessary välttämätön

  combustion palaminen

  carry off hoitaa pois

  design suunnitella

  rejection hylkääminen

  effectiveness tehokkuus

  include pitää sisällään

  fan tuuletin

  dissipate haihduttaa

  primarily ensisijaisesti

  baffle johdin

  blower puhallin

  coolant jäähdytysneste

  antifreeze pakkasneste

  circulate kiertää

  radiate säteillä

  through läpi

  pick up kerätä poimia